Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


Riiklik ja haldusjärelevalve

Riiklikku ja haldusjärelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldharidus- ja huvikoolide ja kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ning maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel.

Kutseõppeasutuste puhul kontrollitakse ka hariduse infosüsteemi põhimäärusest tulenevate nõuete täitmist.

Riiklikku ja haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Riiklikku ja haldusjärelevalvet on võimalik viia läbi temaatilise järelevalve või üksikküsimuste raames.

Temaatiline järelevalve

Temaatilise järelevalve eesmärgiks on koguda infot ja kontrollida õppeasutuse tegevust mingis kindlas valdkonnas.

Haridus- ja teadusminister kehtestab temaatilise järelevalve eesmärgid,  läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

Temaatilise järelevalve läbiviijaks on maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel.

Temaatilist järelevalvet viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides.

Õppeasutuste valimi, kus teostatakse temaatilist järelevalvet, kinnitab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Järelevalve üksikküsimustes

Kui õppeasutuses soovitakse teostada järelevalvet üksikküsimuses, otsustab selle vajaduse haridus- ja teadusminister.

Maavanemale esitatud avalduste ja kaebuste lahendamise puhul kontrollitakse esmalt dokumente. Seejuures on õppeasutustest võimalik küsida ka selgitusi. Peale selgitustega tutvumist tehakse otsus, kas esitada taotlus järelevalve läbiviimiseks haridus- ja teadusministrile.

Kui taotlus siiski esitatakse, otsustab haridus- ja teadusminister, kas järelevalve läbiviimine on otstarbekas. Samuti määrab haridus- ja teadusminister järelevalve läbiviija - kas Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku või maavanema.

Ministeeriumisse esitatud avalduste puhul lähtutakse samadest põhimõtetest. Esmalt selgitatakse välja, kas probleemi lahendamine nõuab järelevalvetoimingute kohapealset läbiviimist. Kui järelevalve on vajalik, siis otsustatakse, kas järelevalve viivad läbi ministeeriumi ametnikud või maavanem.

Haridus- ja Teadusministeerium ning maavanem saavad lahendada ainult õppe- ja kasvatustegevusega seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda (eelkõige juhtimine ja majandustegevus) kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks munitsipaal- või riigiõppeasutuse pidajale.

Teenistuslik järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja.

Seega teostab kohalikes omavalitsustes järelevalvet kas valla- või linnavalitsus.

Riigiõppeasutustes viib teenistuslikku järelevalvet läbi Haridus-ja Teadusministeeriumi ametnik haridus-ja teadusministri ettepanekul.

Võrreldes riikliku järelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

Maavalitsuste poolt läbi viidud järelevalvete tulemused on kättesaadavad maavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistri kaudu.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud riikliku, teenistusliku ja haldusjärelevalve tulemused

Lisainfo

 

 

Viimati uuendatud: 3. märts 2016

Järelvalveõiendid 2016 ja 2017

Vali maakond, omavalitsus või kool ja vajuta otsingu nupule, et näha tulemusi.