Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes
 

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.


Teenistuslik järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja. Kohalikes omavalitsustes teostab järelevalvet kas valla- või linnavalitsus.
Riigiõppeasutustes viib teenistuslikku järelevalvet läbi Haridus-ja Teadusministeerium.
Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.


Järelevalve korraldusest koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes annab ülevaate trükis „Haridussüsteemi inspekteerimine Eestis“.

Teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused  ning kaebused palume edastada e-postiaadressile hm@hm.ee. Võib pöörduda ka otse piirkonna eksperdi poole.

Piirkondade ekspertide kontaktandmed


1) Ida piirkond (Jõhvi)
Ida-Virumaa: Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi@hm.ee, tel 56876469
Lääne-Virumaa: Marianne Kivimurd-Tarelkina, Marianne.Kivimurd-Tarelkina@hm.ee, tel 56876428
2) Lääne piirkond (Pärnu)
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Elen Ruus, elen.ruus@hm.ee, tel 56858376
3) Põhja piirkond (Tallinn)
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436
Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee, tel  56876468
4) Lõuna piirkond (Tartu)
Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee, tel 56870346
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee, tel 56876407

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud riikliku, teenistusliku ja haldusjärelevalve tulemused

Lisainfo

 

 

Viimati uuendatud: 2. jaanuar 2018

Järelevalveõiendid 2016 ja 2017

Select any filter and click on Search to see results