Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.


Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Teenistuslik järelevalve
 

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja. Kohalikes omavalitsustes teostab järelevalvet kas valla- või linnavalitsus.
Riigiõppeasutustes viib teenistuslikku järelevalvet läbi Haridus-ja Teadusministeerium.

Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

Teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused  ning kaebused palume edastada e-postiaadressile hm@hm.ee. Võib pöörduda ka otse piirkonna eksperdi poole.

Piirkondade ekspertide kontaktandmed

  • Piirkondade ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehel kontaktide alt.

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Õppeasutuste järelevalve 2021/2022

 

Viimati uuendatud: 3. september 2021

Järelevalveõiendid 2016 - ...

Select any filter and click on Search to see results