Uuringud ja statistika

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevate valdkondade statistiliste andmetega saab tutvuda visuaalse haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm ning uuringutega Tartu Ülikooli uuringute andmebaasis Viimaste aastate uuringud on ära toodud ka allpool.

Rahvusvahelise õpilaste teadmiste ja oskuste uuringu PISA, täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC ja rahvusvahelise õpetajate uuringu TALIS jaoks on eraldi lehed siin alajaotuses.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi uuringud leiate Kutsekoja OSKA lehelt.

Täpsem info: analüüsiosakonna juhataja Aune Valk, telefon: 735 0303, e-post: aune.valk@hm.ee

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi uuringute plaan 2018

 

Uuringute plaan 2018. aastaks sisaldab nii ministeeriumi enda ja allasutuste läbiviidavaid uuringuid-analüüse kui ka töid, mis tellitakse väljastpoolt.

Suurematest ja mahukamatekst tegevustest tuleb esile tõsta PISA ja TALIS andmekogumisi vastavalt 15-aastaste õpilaste ning õpetajate ja koolijuhtide seas ning juba 2017. aastal alustatud üleriigiliste rahuloluküsitluste jätkumist (2018. aastal üldharidus- ja kutsekoolide õpilased; alushariduse, üldhariduse ja kutsehariduse õpetajad, lapsevanemad). Rahvusvahelisi projekte on käivitumas teisigi, alusharidusest (2018. aastal viiakse läbi ulatuslik lasteaialaste oskusi ja arengut hindav OECD alushariduse pilootprojekt) täiskasvanute oskuste mõõtmiseni (PIAAC uuring). Samuti käivitub sisuliselt 2017. aasta jooksul ettevalmistatud mahukas tööturu ja rände väljakutseid analüüsiv uuringuprojekt (riiklike interdistsiplinaarsete rakendusuuringute projekti RITA raames).

Plaanis on nii mõju ja arengut hindavaid projekte (Elukestva Õppe Strateegia vahehindamine, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi hindamine; ministeeriumi aasta-analüüsid koolivõrgu reformi, kõrgharidusreformi mõjudest jm) kui ka uurimis-arendustööd, mis on vajalikud edasiseks poliitikakujundamiseks. Näiteks viib ministeerium läbi uuringu kõrghariduse õppekeelest, saamaks selgust eestikeelse õppe olukorrast rahvusvahelistumise kontekstis ja toetamaks paremini eestikeelse kõrghariduse ja terminoloogia arendamist. Ka on arendustööde tulemusel oodata mitmete töövahendite valimist, näiteks koolidele digipädevuste hindamisvahend, üldpädevuste mõõtmivahendid I ja II kooliastmes, töötajatele ja tööandjatele hariduse ja oskuste veebitest jne.

Haridus- ja Teadusministeeriumi uuringute plaan 2018

Uuringute tellimine

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud uuringute riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium".

Alla lihthanke piirmäära  praegu aktiivseid hankeid ei ole .

 

Täpsem info: analüüsiosakonna uuringute meeskond, Tiiu Kreegipuu, telefon: 7 350 274; e-post: tiiu.kreegipuu@hm.ee

 

 

HaridusSilm


HaridusSilm on visuaalne haridusstatistika andmeid koondav keskkond, kust leiate andmeid alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, keelepoliitika, õpetajate palgastatistika ja palju muu kohta.

Keskkond võimaldab kasutajal koostada statistilisi aruandeid ja võrrelda haridusnäitajad talle sobivates lõigetes. Keskkond annab näiteks vastuseid küsimustele kui palju on konkreetses vallas või koolis esimese klassi lapsi või kui palju ühes või teises maakonnas asus põhikoolilõpetajaid mõnes muus maakonnas gümnaasiumiharidust omandama. Võimalik on uurida koolide tausta, võrrelda kui suur osa õppuritest jõudis lõpetamiseni ja kui paljud katkestasid, vaadata õpetajate ja õppejõudude vanuselist jaotust või kvalifikatsiooni andmeid.

Kuidas saada teada õpilaste arvu?


Kuidas vaadata riigieksamite tulemusi Haridussilmast?


 

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013-2018 tellitud või läbi viidud uuringud

 

2018

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Kõrgharidus    
Õppekeel Eesti kõrghariduses
Lõppraport ja lühiülevaade
Rakendusuuringute Keskus CentAR kõrgharidus, keel

Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele
Analüüsi täistekst ja lühiraport

HTM õppetoetused
Kutseharidus    
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kutseharidus, tugiteenused, katkestamine

Õpetajad

   
OECD õpetaja pedagoogiliste teadmiste (ITEL) pilootuuringu  Eesti raport Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool õpetajakoolitus; üldharidus; pedagoogilised teadmised
Üldharidus    
Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava võrdlev analüüs Tartu Ülikool haridusuuenduskeskus õppekava; lihtsustatud õppekava; kaasav haridus
Lühianalüüs alusharidusest: osalus, kasulikkus, keelsus HTM alusharidus; keeleõpe; lasteaiaõpetajad
Keel    
Õppekeel Eesti kõrgkoolides EHISe andmetel HTM eesti keel; kõrgharidus; rahvusvahelistumine; õppekavad

2017

Uuring

Läbiviija

Valdkond

IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring ICCS 2016. Uuringu raport Tallinna Ülikool kodanikuharidus, noored

IEA Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring  ICCS 2016. Lühikokkuvõte

Tallinna Ülikool kodanikuharidus, noored
HTM aasta-analüüs Haridus- ja Teadusministeerium  

HTM aasta-analüüsi kokkuvõte: Eesti hariduse viis tugevust

Haridus- ja Teadusministeerium  
Head oskused Haridus- ja Teadusministeerium oskused, üldharidus
Õpetajate palgakasv Haridus- ja Teadusministeerium õpetajad
Osalus noorsootöös Haridus- ja Teadusministeerium noored, noorsootöö
LTT erialadel õppimine Eesti kõrghariduses Haridus- ja Teadusministeerium kõrgharidus, LTT, IKT
Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses Haridus- ja Teadusministeerium välisüliõpilased, kõrgharidus
Edukus tööturul Haridus- ja Teadusministeerium tööturg, kutseharidus, kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna arengukavade 2016. aasta tulemusaruanded Haridus- ja Teadusministeerium EÕS, programmid
Õpikäsituse lühikokkuvõte HTM, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool EÕS, koolikultuur
Projekti "Õpikäsituse profiil" uuringutulemuste raport Tallinna Ülikool muutuv õpikäsitus, koolirõõm, õpetajate heaolu, tulemuslikkus
Erasmus+ programmi rakendamise vahehindamine Eestis KPMG Baltics OÜ Erasmus+; õpiränne; noored; kõrgharidus; kutseharidus; üldharidus
Kõrgharidus    
Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring Ernst & Young Baltic AS kõrgharidus; rahulolu
Eesti üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kõrgharidus; üliõpilaste sotsiaal-majanduslik taust; üliõpilaste töötamine
Õppe- ja karjäärinõustamise programm    
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Lõpparuanne. Civitta Eesti AS EÕS; haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine
Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine. Tehniline aruanne. Civitta Eesti AS; Norstat Eesti AS haridustugiteenused; õppenõustamine; karjäärinõustamine
Keel    
Eesti keeleseisund Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE;  Balti Uuringute Instituut eesti keel ja keeleõpe, võõrkeelte õpe
Keelehoiakute uuring Turu-uuringute AS eesti keel, võõrkeeleõpe, keele funktsioonid
Võõrkeelte oskuse roll tööturul Liis Simmul võõrkeeled, oskused, tööturg
Täiskasvanuharidus    

Välisriikide kogemus madala haridustasemega täiskasvanutetasemekoolitusse tagasitoomisel ja nn teise võimaluse hariduse korraldamisel

Technopolis Group täiskasvanuharidus, teise ringi haridus, madala haridustasemega täiskasvanud, elukestev õpe
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Üldharidus    
Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine Civitta Eesti AS tagasipöördujad; kohanemine; alusharidus; üldharidus
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus inimõiguste haridus, õppekavad, haridusprogrammid
Teadus    
Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships Technopolis Group EL partnerlused; Horisont 2020
Participation in ERA and Baltic Sea RDI Initiatives and Activities: Analysis and Policy Implications for Widening Participation of Strong and Moderate Innovators Tartu Ülikool Baltic Science Network (BSN), TAI poliitika, teadustööalane partnerlus ja laienemine
Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid (RITA 4 projekti uuring) Tartu Ülikool doktorid; akadeemiline karjäär; karjääritee mudeld; TAI poliitika seire
Kutseharidus    
Eesti kutseõppe 2015.-2016. aasta vilistlaste uuring Ernst & Young Baltic AS ​rahulolu, kutsehariduse vilistlased

2016

     

Uuring

Läbiviija

Valdkond

OECD Education Policy Outlook: Estonia OECD hariduspoliitika; haridussüsteem
Hariduse rahulolu mõõtmine: kontseptsioon, mõõtevahendi kirjeldus ja küsimustikud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE rahulolu mõõtmine; alusharidus; üldharidus; kõrgharidus; kutseharidus; täiskasvanuharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüsi kokkuvõte Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored;
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: õpetajaameti atraktiivsus Haridus- ja Teadusministeerium õpetaja; üldharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajate eesti keele oskus Haridus- ja Teadusministeerium keel; üldharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: täiskasvanute osalus elukestvas õppes Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanud; elukestev õpe
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: soolised lõhed hariduses Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: põhikoolijärgsed haridusvalikud Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus;
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: madala haridustasemega noored Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; noored; kutseharidus
Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tõhus hariduskorraldus. Koolivõrk ja erakoolide rahastamine Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; koolivõrk
Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna arengukavade 2015. a tulemusaruanded Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored; arhiivindus
OECD Reviews of School Resources: Estonia OECD ressursikasutus koolides; üldharidus; alusharidus; kutseharidus
OECD ülevaated haridussüsteemi ressurssidest: Eesti (eestikeelne kokkuvõte) OECD ressursikasutus koolides; üldharidus; alusharidus; kutseharidus
Kutseharidus    
Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses Tartu Ülikool kutseharidus; töökohapõhine õpe
Analüüs: Kutse- ja kõrghariduse omandanute edukus tööturul Haridus- ja Teadusministeerium kutseharidus; kõrgharidus; haridus ja tööturg
Täiskasvanuharidus    
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; elukestev õpe
Õpetajad    
Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring Ernst & Young Baltic AS õpetajad; üldharidus; õpetajate tööaeg

Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus 2016

TNS Emor

õpetajad; õpetajaamet

Noortevaldkond    
2015. aastal noorsootöös osalevate noorte rahulolu
noorsootööga
Haridus- ja Teadusministeerium noored
Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös

Balti Uuringute Instituut;
e-Riigi Akadeemia

noored, IKT
Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE noored, huviharidus
Üldharidus    
Erinevate OECD riikide hindamis- ja tagasisidestamissüsteemide analüüs Rootsi, Taani, Hollandi, Austraalia, Inglismaa ja Šotimaa näitel Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus hindamissüsteem; õppimist toetav tagasiside
Muutunud õpikäsituse rakendamise ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas Tartu Ülikool, Haridusuuenduskeskus valikkursused, õpikäsitus
Teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja teiste läbivate teemade rakendamine üldhariduses.
Lõppraport, kokkuvõtted eesti ja inglise keeles
Tartu Ülikool läbivad teemad; keskkond ja jätkusuutlik areng
Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade Tallinna Ülikool õpikäsitus
Süstemaatiline kirjanduse ülevaade õpikäsituse nüüdisaegsuse hindamiseks sobivate mõõtvahendite leidmiseks Tartu Ülikool õpikäsitus
Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus Rakendusuuringute Keskus CENTAR hariduslik erivajadus, HEV

2015

Uuring                     

  Läbiviija 

 Valdkond

Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüs

Aastaanalüüsi kokkuvõte

Haridus- ja Teadusministeerium üldharidus; kutseharidus; kõrgharidus; täiskasvanuharidus; teadus; õpetaja; keel; noored; arhiivindus
Üldharidus    
Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine Tallinna Ülikool üldharidus; põhiharidus;

Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023

Analüüsi kokkuvõte

Geomedia üldharidus; koolivõrk

Eesti põhikooliõpilaste koduse õpikoormuse uuring 2013-2015;
Lisa 1. 2. klassi andmestik
Lisa 2. 7. klassi andmestik

Tallinna Ülikool õpikoormus; kodutööd; õpihoiakud; õpimotivatsioon
Õpetajad    

Õpetajate täiendusõppe vajadused

Balti Uuringute Instituut õpetajad          
Eesti üldhariduskooli juhi ning tema asetäitja õppealal tööülesanded ning nende täitmisega kaasnev stress Tartu Ülikool koolijuht; õppealajuhataja; üldharidus
Õpetaja lähtetoetuse mõju uuring Eesti Uuringukeskus OÜ õpetajate lähtetoetus
Kõrgharidus    
Vajaduspõhise õppetoetuse uuring SA Poliitikauuringute Keskus Praxis õppetoetused; kõrgharidus
Tallinna Ülikooli katkestajate uuring Tallinna Ülikool õpingute katkestamine
Õpingute katkestamise põhjused ja õpingutega jätkamise motivatsioon Tallinna Tehnikaülikool õpingute katksetamine
Kõrghariduse katkestajad Eestis: oskused ja positsioon tööturul Tallinna Ülikool õpingute katkestamine
Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti kõrghariduses Tartu Ülikool haridustee valikud; õpingute katkestamine
Keel    
Analüüs eesti keele õppe tõhustamisest põhikoolis Haridus- ja Teadusministeerium keel; üldharidus
Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase Tartu Ülikool keel; kõrgharidus
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Iirimaa ja Kanada riigikeeleõppe võrdlev uuring Tartu Ülikool keel; keeleõpe
Teadus    
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 täitmise analüüs

Tartu Ülikool; Tallinna Tehnikaülikool

teadus; Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2007-2013
Analüüs Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti soovituste rakendamiseks Haridus- ja Teadusministeerium teadus; kõrgharidus
Täiskasvanuharidus    
Infotöötlusoskuste roll soolise ja keelelise palgalõhe selgitamisel Eestis - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 4 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; oskused ja palgalõhe
Tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuste tase ja IKT kasutus Eesti elanike hulgas - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 5 Tartu Ülikool PIAAC; probleemilahendusoskus
Haridus ja oskused - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; täiskasvanuoskused
Oskuste ja hariduse mittevastavuse mõõtmine Eestis PIAACi andmete baasil - PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 7 Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; oskuste ja hariduse mittevastavus
Täiskasvanute oskused, nende kasutamine ja kasulikkus Eestis. PIAAC uuringu temaatiliste aruannete kokkuvõtted Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; täiskasvanuharidus
Adult skills: their use and usefulness in Estonia. Summaries of thematic reports on the PIAAC study Ministry of Education and Research PIAAC; adult skills


2014

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Üldharidus    
Eesti õpilaste probleemilahendusoskus: PISA 2012 arvutipõhise probleemilahendustesti tulemused Tallinna Ülikool

põhiharidus; PISA

Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne Tartu Ülikool üldharidus; hindamine
Eesti põhikooli - ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; koolivõrk
Rahvusvaheline vaade õpetamisele ja õppimisele. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 tulemused SA Innove TALIS; õpetamine
Projekt Üldpädevused ja nende hindamine "Ülevaade projektist ja mõningaid 7.-9. klasside uurimuse tulemusi" Tallinna Ülikool üldpädevused
Kõrgharidus ja teadus    
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" täitmise lõpparuanne Haridus- ja Teadusministeerium teadus; Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2007-2013
Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused Euroopa Liidu riikide näitel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE kõrgharidus
Uuring 1.1 Intellektuaalomandi (IO) süsteem ja IO roll väikeriigi T&A&I süsteemis, võrdlev situatsiooni  kaardistamine ja eeluuring Tartu Ülikool teadus; arendustegevus; innovatsioon
Detsentraliseeritud konkurentsipõhise teadusrahastuse mõju
finantsjuhtimisele Eesti ülikoolides
Tallinna Tehnikaülikool teadus; kõrgkoolid
Doktoriõppe tulemuslikkuse analüüs Tartu Ülikool teadus; doktoriõpe
Eesti teadus- ja arendusasutuste juhtimismustrid Tartu Ülikool teadus; arendustegevus
Ettevõtlusdoktorantuuri (Industrial PhD) koostööprogramm Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; doktoriõpe
Eesti teadusfinantseerimise instrumendid ja teaduse
rakendatavus majanduses: poliitikaanalüüs tänase TAI süsteemi väljakutsetest ja võimalustest
Tallinna Tehnikaülikool teadus
Nutika spetsialiseerumise võimalused ja väljakutsed Eestis teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja juhtimisel 2014-2020 Tallinna Tehnikaülikool teadus; innovatsioon
Teadlase karjäär: Eesti rahvusvahelises taustsüsteemis Tartu Ülikool; Estonian Business School teadus; teadlased
Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid kõrghariduse esimesel astmel sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal 2014. aastal Tartu Ülikool kõrgharidus
Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring OÜ Cumulus Consulting kõrgharidus
Täiskasvanuharidus    
Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine Rakendusuuringute Keskus CENTAR täiskasvanuharidus
Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad
maakonniti
Haridus- ja Teadusministeerium: Statistikaamet; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus
Oskused ja elukestev õpe: Kellelt ja mida on Eestil oskuste parandamiseks õppida? PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 2 Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut elukestev õpe; täiskasvanuharidus
Oskuste kasulikkus tööturul PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 1 Rakendusuuringute Keskus CENTAR; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus, tööturg
Keeleoskusest PIAAC uuringu baasil Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; keeleoskus
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad - 2014 Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Infotöötlusoskuste tipus ja mahajääjad Eestis PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 3 Rakendusuuringute Keskus CENTAR; SA Poliitikauuringute Keskus Praxis täiskasvanuharidus
Keel    
Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides Tartu Ülikool keel
Noored    
Eesti kohalike omavalitsuste kaardistus laste ja noorte tõrjutusriski kontekstis. I osa Haridus- ja Teadusministeerium noored, sotsiaalne tõrjutus

2013

Uuring

Läbiviija

Valdkond

Üldharidus    
Uusimmigrantõpilaste akadeemiline ja sotsiaalne toimetulek Eesti üldhariduskoolis MindPark üldharidus; lõimimine; immigratsioon
Eesti õpilaste PISA 2009 IKT-alased küsimuste vastused vihjavad kasutamata ressurssidele koolides Innove põhiharidus; PISA; infotehnoloogia
PISA 2012 Eesti tulemused Haridus- ja Teadusministeerium; SA Innove põhiharidus; PISA
Õpetajate oskused PIAAC andmete baasil Haridus- ja Teadusministeerium PIAAC; õpetajad
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; noored; tõukefondid
Põhikooli matemaatika ainekavade võrdlus: Eesti võrrelduna Bulgaaria, Inglismaa, Ontario (Kanada), Singapuri ja Uus-Meremaaga Tartu Ülikool üldharidus; põhikool;
ainekavad
Kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis Tallinna Ülikool üldharidus; keel
Kutseharidus    
Kutsehariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2012/2013. õppeaastal Haridus- ja Teadusministeerium kutseharidus
Kutseharidus ja muutuv tööturg SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kutseharidus; tööturg
Kõrgharidus ja teadus    
Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingute sõlmimise ja töö kvaliteedi hindamise praktika analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE kõrgharidus; õppejõud
Strateegiline juhtimine ülikoolides Tartu Ülikool teadus; kõrgkoolid
Eesti teaduse rahastamise rahvusvaheline võrdlevanalüüs Tartu Ülikool teadus
Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö eripärad Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; doktoriõpe
TIPS alamuuring 4.2. “Ülikoolide ja ettevõtete koostöö
organisatsiooniline baas ja barjäärid”  - Praktikavaldkonna uuring
Tartu Ülikool teadus; ettevõtlus; kõrgkoolid;
Nõudluspoolne innovatsioonipoliitika Eestis: sekkumise loogika, meetmed ja piirangud Tallinna Tehnikaülikool teadus; innovatsioon
Teaduse-arendustegevuse ja innovatsiooni indikaatorid Eesti
innovatsiooni- ja teaduspoliitikas: senine praktika ja poliitikasoovitused
Tartu Ülikool teadus; arendustegevus;
innovatsioon;
Täiskasvanuharidus    
Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas - PIAAC uuringu esmased tulemused Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus; PIAAC
Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuharidus
Elukestva õppe finantseerimise praktikate ülevaade Rakendusuuringute Keskus CENTAR täiskasvanuharidus; elukestev õpe
Noortevaldkond    
Alaealiste komisjonid Eestis 2012. aastal - statistiline ülevaade EHIS-e andmete põhjal Eesti Noorsootöö Keskus; Haridus- ja Teadusministeerium alaealised; alaealiste komisjonid
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine SA Poliitikauuringute Keskus Praxis üldharidus; noored; tõukefondid

 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 15. juuni 2018