Sa oled siin

Konkursid ja preemiad

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab mitmeid konkursse ja annab välja preemiaid oma valitsemisalas. Seda tavaliselt koostöös valitsemisala asutustega.

 

Hetkel Oluline

Eestimaa õpib ja tänab

Selle aasta 9. aprillist 13. maini oli kõigil võimalik esitada tunnustamiseks suurepäraseid kandidaate 12 kategoorias. Lähemalt »

Aasta parim keeletegu

Auhind antakse eelmise aasta jooksul tehtud või lõpule viidud eesti keelele kasuliku, sellele suurimat avalikku toetust ja tähelepanu toonud teo eest. Lähemalt

Haridusliku lõimumise projektikonkurss

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja 2018. aasta haridusliku lõimumise projektikonkursi! Konkursi tingimused, taotlusvorm ja lisainfo allpool. 

Rahvusvaheliste võistluste võitjate tunnustamine

Eesti haridus on maailmas hea mainega, meie noortel on head teadmised ja oskused. Oleme varasematel aastatel tunnustanud rahvusvahelistel võistlustel tulemuslikult osalenud õpilasi koos õpetajate ja koolijuhtidega. Otsustasime sel aastal tänada parimaid õppureid ja nende juhendajaid eraldi tänuüritusega.
Haridus- ja Teadusministeerium soovib tunnustada üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õpilasi, üliõpilasi ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal (01.09.2018-31.08.2019) Eestit väga edukalt rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel. Õppurite ja nende juhendajate tänuüritus "Tere tulemast Olümposele" toimub 12. novembril 2019 Noblessneri valukojas.

Et tunnustada tublimaid, palume teilt abi võitnud õpilaste ja üliõpilaste ning nende õpetajate, juhendajate ja treenerite väljaselgitamisel. Selleks palume esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile parimate õppurite andmed, kus on ära toodud ka juhendaja(te) nimed. Tunnustame individuaalvõistlejaid ja kuni 5-liimelisi edukaid võistkondi. Kavatseme tunnustada vähemalt kümne osalejariigiga võistlustel (sh olümpiaadil, konkursil, spordivõistlusel) I-III koha või kuld, hõbe või pronks medali saavutanud ning 7-9 osalejariigiga võistlustel I koha saavutanud noori. Tingimuseks on, et rahvusvahelisele võistlusele peab olema eelnenud analoogiline üleriigiline võistlus Eestis.

Teie ettepanekute põhjal teeb valiku ja kinnitab vastuvõtule kutsutavate lõpliku nimekirja Haridus- ja Teadusministeerium.

Ootame teilt parimate õppurite kohta järgmisi andmeid:

 • (üli)õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass, kursus (õppeaastal 2019/2020), õppeasutus (õppeaastal (2019/2020), kontaktandmed (telefon, postiaadress, e-posti aadress), kutsekoolide õpilastel ka eriala;
 • Õppeasutuse nimetus rahvusvahelise olümpiaadi või võistluse toimumise ajal (õppeaastal 2018/2019);
 • Peamise juhendaja, treeneri või õpetaja nimi, töökoht, kontaktandmed (telefon, postiaadress, e-posti aadress);
 • Tulemus (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht, saavutus, osalenud riikide arv, koht üldises paremusjärjestuses);
 • Eelnenud võistlus Eestis (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht, saavutus);
 • Esitaja kontaktandmed (asutus, nimi, telefon, e-posti aadress);
 • Täiendav selgitus (kui peate vajalikuks).

Ettepanekute esitamiseks palume täita elektroonse registreerimisvormi ministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/oppuritetunnustamine. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 27. september 2019.

Lisainfo:
Signe Granström
signe.granstrom@hm.ee
tel 735 0231

Projektikonkurss "Õpimine ja õpetamine digitaalse õppevara ajastul"

Tehnoloogia areng ja süvenev digitaliseerimine on tänapäeva koolielu ja hariduse lahutamatu osa. Usutakse, et digitaalse õppevara kasutamine õppetöös aitab õppimist köitvamaks muuta, parandab oskuste ja teadmiste omandamise tulemuslikkust ning tõstab õppeprotsessi paindlikkust. Paraku ei piisa seni tehtud uuringutest hindamaks, millised on kirjeldatud arengute mõjud õppijate kognitiivsete ja mittekognitiivsete oskuste kujunemisele tulenevalt õppijate sotsiaalmajanduslikust taustast, vanusest ja isikuomadustest, sh kaasasündinud võimekusest ja isiksuse omadustest ning varasemast hariduskogemusest.
Seetõttu viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi teadusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on tõenduspõhise arusaama kujunemine digitaalse õppevara ja -materjalide kasutamise mõju kohta õppimisele ja õpetamisele, mis võimaldaks arendada ja edasi anda empiiriliselt valideeritud teadmust õppimise ja õpetamise olemusest ning oskuste kujunemisest erinevate õppekeskkondade koosmõjul.

Uurimisprojekti kestus on kuni 3 aastat ning konkursi eelarve on 300 000 eurot koos käibemaksuga, sisaldades asutuse üldkululõivu. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2019. Taotlemise soovist palume teada anda 15. septembriks 2019 allolevale kontaktile.

Projektikonkursi lähteülesande leiate siit.

Lisainfo:
Anneli Kährik, analüüsiosakonna teadusnõunik
anneli.kahrik@hm.ee
tel 735 4024 või 524 6218 

Riiklik haridusstipendium

2019. aastal on õpetajatel ja tugispetsialistidel teist korda võimalik kandideerida riiklikule haridusstipendiumile, mille eesmärgiks on haridusvaldkonna arengu ergutamine.
Stipendiumile kandideerides tuleb lähtuda prioriteetsetest teemadest, milleks 2019. aastal on:
 • Õpikäsitus ja selle muutumise toetamine
 • Kaasava hariduse rakendamine
 • Digipedagoogika rakendamine

Kokku määratakse kuni viis stipendiumi ning need on mõeldud kasutamiseks 2020. aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida  Eestis koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õpetaja või tugispetsialisti ametikohal töötavad isikud. Stipendiumi suuruseks on kuni 11 000 eurot ja selle maksimaalne kasutusaeg kuus järjestikust kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoobril 2019. aastal kell 23.59.

Täpsemad taotlemise tingimused leiab ministri käskkirja "Riiklike haridusstipendiumide määramise kord" lisast siin.

Digiallkirjastatud taotluse ning täiendavad dokumendid palume saata tervikpaketina e-posti aadressil hm@hm.ee. Taotluse vormi leiab siit.

Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramisega seonduva kohta leiab rohkem infot Vabariigi Valitsuse määrusest  „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Lisainfo: aivi.jurgenson@hm.ee või 735 0285

Lõimumisprojektide konkurss koolidele

Lõimumisprojektide konkursiga toetatakse koolide koostööprojekte, mille sisuks on rahvusliku mitmekesisuse väärtustamine, eesti keele oskuse arendamine ning mis toetavad eesti ja eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste ühistegevusi.
Samuti toetame eesti keelt teise keelena ainekava järgi õppivate õpilaste, tagasipöördujate ja uussisserändajate kutsumist erinevatesse suvelaagritesse, et võimaldada noortele ka koolivälisel ajal aktiivset eestikeelset suhtluskeskkonda.
Toetuse saamiseks peavad projektist osa võtma vähemalt kaks kooli ja tegevuste planeerimisse tuleb kaasata õpilasi, 1.–3. klassis ka lapsevanemaid. Samuti tuleb tagada osalusvõimalus neile õpilastele, kes majanduslike või tervislike erisuste tõttu muidu ühistegevustest kõrvale jääma kipuvad.
Projekti tegevused toimuvad 2018. aasta maist kuni detsembrini.
Lõimumisprojektidele võivad toetust taotleda koolid, avalik-õiguslikud asutused, omavalitsus- ja riigiasutused ning noorsootöö valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja huvikoolid.

2018. aasta konkursi tingimused ja taotlusvorm.
Projektikonkursi kogueelarve on 80 000 eurot. Ühe projekti piirsummaks on 8000 eurot.
Projektitaotlused tuleb saata 30. aprilliks e-mailile viivian.joemets@hm.ee
2016. aasta projektikonkursi raames viidi läbi 43 projekti, kus tegid koostööd nii eesti, vene kui ka inglise õppekeelega koolid. Projektide teemad katsid väga erinevaid valdkondi kunstist ja spordist kuni loodusteaduse ja robootikani välja.  Pilootkatsetused näitasid ka, et vene kodukeelega noorte kutsumine suvelaagritesse andis häid tulemusi eesti ja vene noorte üksmeelse koostegutsemise kasvatamisel.

2016. aasta projektikonkursi tulemused
2017. aasta projektikonkusi tulemused: kokku laekus 34 taotlust, nendest sai positiivse otsuse 33 projekti. Koolid ning koolidega koostööd tegevad kodanikuühendused taotlesid rahastust tegevusteks, kus tulevad kokku erineva emakeelega noored ühise eesmärgi nimel. Tegevused on ühtlasi ka suurepäraseks võimaluseks eesti keelest erineva emakeelega noortele õppida loomulikus keskkonnas eesti keelt. Projektid on väga erineva sisuga – loodusrännakust robootikani; populaarsed on kunsti- ning sporditegevused. Jätkub koostöö Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Kaitseliidu vahe. Projektikonkursi eelarve on 200 000 eurot.

2017. aasta projektikonkursi tulemused
Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdilt Viivian Jõemets (viivian.joemets@hm.ee, 735 0203)

GLOBE Eesti õpilaste keskkonnauurimuste konkurss

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Globe Eesti konkursile on oodatud 5.-12. klasside õpilaste keskkonnaalased uurimused, põhikooli loovtööd ning GLOBE programmi tegevusi kajastavad tööd. Esitada saab nii individuaalselt valminud kui rühmatöid. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.
GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm, millest võtavad osa kooliõpilased 116 riigist, nende hulgas ka õpilased 79 Eesti koolist. Programmi eesmärkideks on tõsta õpilaste keskkonnaalast teadlikkust, toetada  uurimuslikku tegevust ning õpilaste, õpetajate ja teadlaste vahelist koostööd.
Konkursil osalemise tähtaeg on 15. mai. Tööd tuleb esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdile Imbi Hennole e-mailil imbi.henno@hm.ee või posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esindusse (Tõnismägi 11, 15192, Tallinn).
Lisainfo imbi.henno@hm.ee või 735 0284

Aasta keeletegu

Haridus- ja Teadusministeerium annab igal aastal välja auhinna „Aasta keeletegu“. Auhind antakse eelmise aasta jooksul tehtud või lõpule viidud eesti keelele kasuliku, sellele suurimat avalikku toetust ja tähelepanu toonud teo eest.
2019. aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada 20. jaanuarini 2020 veebivormil. Rahvahääletus toimub veebruaris. 
Keeleteoauhinna andmise eesmärk on tunnustada keeletegu ja selle tegijat, tõsta üldsuse keelealast aktiivsust ja aidata kaasa eesti keele alase tegevuse kroonika talletamisele.
Keeleteoauhinnaga tunnustatakse keeletegusid, mis:
 • tõstavad eesti keele tuntust ja mainet;
 • väärtustavad eesti keele oskust, õpetamist ja õppimist;
 • soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist;
 • edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda:

 • peaauhinna otsustavad koos kunagised ja praegune haridus- ja teadusminister (Mailis Reps, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Jaak Aaviksoo, Mait Klaassen, Rein Loik, Tõnis Lukas, Toivo Maimets, Peeter Olesk, Paul-Eerik Rummo);
 • rahvaauhind selgitatakse internetihääletuse teel.

Ministri käskkiri "Aasta keeleteoauhinna andmise kord"

Aasta keeleteoauhindade laureaadid:

 • 2018 Aasta keeletegu: "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018" (Eesti Keele Instituut)
  • Rahvaauhind: Vihikud "Iga päev on seiklus" (Peetri Lasteaed-Põhikool)
 • 2017 Aasta keeletegu: "Sõna haaval. Emakeeltest tehiskeelteni" (Enn Ernits)
 • 2016 Aasta keeletegu: "Eesti kohanimeraamat" (Marja Kallasmaa)
  • Rahvaauhind: Säutsupääsukese kalambuurid (Keiti Vilms)
 • 2015 Aasta keeletegu: Eesti Keele Instituudi e-keelenõu ja tasuta keelenõuanne (Eesti Keele Instituut)
  • Rahvaauhind ja ministrite esiletõstetud: „Hiiu sõnaraamat“ (Paul Kokla ja Meeli Sedrik)
 • 2014 Aasta keeletegu ja rahvaauhinna võitja: eesti keele e-õppe keskkond Keeleklikk (Leelo Kingisepp ja Marju Ilves)
  • Ministrid tõstsid esile eesti-võru keele sõnaraamatu koostamist (Võru Instituut)
 • 2013 Aasta keeletegu: lapse keelelist arengut toetavad mängud (Reili Argus, Cattre Hein)
  • Rahvaauhind: Võrumaa noorte keelelaager
  • Ministrid tõstsid esile Mulgi sõnastiku koostamist ja väljaandmist (Alli Laande, Karl Pajusalu, Kristi Ilves, Triin Todesk, Erna Elise Neimann, Mare Keldo, Asta Jaaksoo, Ilse Israel, Ants Taul, Asta Mäeorg, Hillevi-Kärt Muska, Helju Lehesmets)
 • 2012 Aasta keeletegu: sõnaraamat „Eesti keele sõnapered“ I–II (Silvi Vare)
  • Rahvaauhind: Eesti etümoloogiasõnaraamat (Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar)
  • Ministrid tõstsid esile "Kihnukielsed uudisõd“ Vikerraadios (Kaisa Laos, Külli Laos, Mark Soosaar, Raigo Tšetšin)
 • 2011 Aasta keeletegu: kõnetuvastusrakendusi nutitelefonidele (Tanel Alumäe, Kaarel Kaljurand)
  • Rahvaauhind: Võro keelepesä käivitamine ja arendamine (Mariko Faster, Triin Rõõmusoks, Egle Vodi)
  • Ministrid tõstsid esile eestikeelse repertuaari omandamist ja osavõttu noorte laulupeost „Maa ja ilm“ (Narva koorikool, direktor Marina Kossolapova) ja tunnustasid „Wiedemanni grammatika" tõlget eesti keelde (Heli Laanekask, Ellen Niit)
 • 2010 Aasta keeletegu ja rahvaauhind: eestikeelse hääljuhtimise loomine pimedate inimeste tehnilistele abivahenditele (Janar Vaik, Artur Räpp, Igor Markatšov, Sandra Meigas)
  • Ministrid tõstsid esile eestikeelset loome-, kontserdi- ja salvestustegevust (ansambel „Metsatöll“), näitust „Muuseum näitab keelt“(Eesti Rahva Muuseum) ja tunnustasid sõnaloomevõistlust „Sõnaus“ (Toomas Hendrik Ilves).
 • 2009 Aasta keeletegu: „Aabets“ (Kihnu aabits) (Külli Laos, Reene Leas, Evi Vesik)
  • Rahvaauhind: eesti keelt ja Eesti keelepoliitikat toetavate seisukohtade avalik esitamine (Sergei Metlev)
 • 2008 Aasta keeletegu ja rahvaauhind: eestikeelse väikelastekeskkonna http://mudila.lastekas.ee loomine (Janika Leoste)
 • 2007 Aasta keeletegu: Eesti rahva enda loodud noorte laulu- ja tantsupidu (Laulupeo korraldamise peakomisjon)
  • Rahvaauhind: doktoritöö võru kirjakeelest (Sulev Iva)
 • 2006 Aasta keeletegu: üleskutse „Kroon eesti keelele!“ (19 Eesti kooli)
  • Rahvaauhind: lavastus „Keeleuuenduse lõpmattu kurv“ (Anu Lamp)

Konkurss digitaalsete eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks

Riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“ raames kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi digitaalsete eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks järgmistes valdkondades:
Täppisteadused: Optika
Tehnikateadused: Puidutöötlemine, Elektroonika alused
Arstiteadus: Inimese anatoomia II, Meditsiiniline mikrobioloogia, Farmatseutiline tehnoloogia
Keemia ja molekulaarbioloogia: Keemiliste mõõtmiste kvaliteet
Geo- ja bioteadused: Bioenergeetika, Kalade bioloogia 
Põllumajandusteadused: Karjandustehnika
Sotsiaalteadused: Õiguslikud regulatsioonid ja nende rakendamine
Humanitaarteadused: Keeletoimetamine, Eesti ajaloo historiograafia
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 31. jaanuaril  2017 esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult järgmised materjalid:
 • taotluse esitanud kõrgkooli ja kontaktisiku andmed (töökoht, e-post, telefon);
 • kõrgkooli / kõrgkooli teaduskonna põhjendus ning kinnitus eestikeelse õpiku vajalikkuse kohta;
 • õpiku kättesaadavuse tagamise meetmed ning tingimused (nt digitaalsel kujul e-õppe infosüsteemides, kirjastuse või kõrgkooli veebilehel, e-raamatupoodides, multimeediakandjal jne);
 • üldandmed autori(te)  kohta (nimi, teaduskraad, töökoht, postiaadress, e-post, telefon);
 • üldandmed õpiku kohta (ligikaudne maht lehekülgedes,  õppeühikutes või ainepunktides, õpiku kavandatav valmimisaeg, võimalike kasutajate ligikaudne arv);
 • õpikus käsitletavate teemade loend;
 • originaalõpiku ühe tervikliku osa näidis koos  IKT-põhiste lahendustega (näiteks interaktiivsed testid, simulatsioonid, animatsioonid, videod jms) 
 • tõlkeõpiku tervikliku osa tõlkenäide koos originaaliga;
 • info tõlkelitsentsi hinna ja hankimise kohta;
 • õpiku koostamise tegevuste ajakava (tegevus, tähtaeg, vastutajad).
Materjalid tuleb saata eestikeelsete kõrgkooliõpikute  programmi rakendusüksusele SA Archimedes.
Lisainformatsioon: programmi koordineerija Asse Sild, asse.sild@archimedes.ee
telefon 699 9398.
Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga kolmepoolse lepingu õpiku valmimise toetamiseks. Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind on riigi keeleauhind, mis määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

Haridus- ja Teadusministeerium ootab ettepanekuid 2020. aasta Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna määramiseks 10. jaanuarini 2020.

Auhinna määrab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri juhitava komisjoni ettepanekul. Keeleauhind antakse laureaadile üle 24. veebruaril koos riigi teadus- ja kultuuripreemiatega. Esimest korda anti keeleauhind välja 1989. aastal. Alates 2004. aastast on auhind riiklik.

Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada:

 • juriidilised isikud, mille põhikirjas või -määruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus;
 • Haridus- ja Teadusministeerium;
 • isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna laureaadid:

1989    Henn Saari

1990    Hella Keem, Erich Raiet

1991    Pent Nurmekund

1992    Rein Kull, Valev Uibopuu

1993    Rudolf Karelson, Uno Liivaku

1994    Nikolai Baturin, Paul Saagpakk

1995    Lennart Meri

1996    Juhan Peegel

1997    Eduard Leppik

1998    Mari Must, Huno Rätsep

1999    Tiiu Erelt, Uno Mereste

2000    Ellen Uuspõld

2001    Ülle Viks, Eduard Vääri

2002    Valdek Pall

2003    Mati Hint, Helju Vals

2004    Viivi Maanso

2005    Haldur Õim

2006    Heldur Niit

2007    Kristiina Ross

2008    Mati Erelt

2009    Ilse Lehiste

1010    Ain Kaalep

2011    Tiit-Rein Viitso

2012    Mari Tarand

2013    Valve-Liivi Kingisepp

2014    Arvo Krikmann

2015    Leelo Tungal

2016    Uno Laur

2017    Marja Kallasmaa

2018    Reet Kasik

2019    Krista Kerge

Eesti Vabariigi teaduspreemiad

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest.

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja

TEADUSPREEMIATE KONKURSI

2020. aastal järgmistes valdkondades:

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).

Preemiakandidaadi(tide) ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal eesti ja inglise keeles;
 • curriculum vitae (kuni 3 lk).

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
 • curriculum vitae (kuni 3 lk);
 • teaduspublikatsioonide nimekiri;
 • 10 olulisemat publikatsiooni ja eraldi nende loetelu.

Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:

 • täppisteadused;
 • geo- ja bioteadused;
 • keemia ja molekulaarbioloogia;
 • põllumajandusteadused;
 • tehnikateadused;
 • sotsiaalteadused;
 • arstiteadus;
 • humanitaarteadused.
Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks 10 aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.
Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.
Aastapreemia kandidaadi ülesseadmiseks esitada:
 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk), kus on märgitud valdkond ülal toodud nimistust ja töö või tsükli pealkiri; teaduskollektiivi puhul formuleerida iga kollektiivi liikme isiklik teaduslik panus;
 • kandidaadi või kollektiivi liikmete curriculum vitae (kuni 3 lk);
 • tulemusega seotud eelmise nelja aasta (2016-2019) jooksul ilmunud publikatsioon(id).
Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikud, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Teenusmajanduse Koda.
 
Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid 16. detsembriks 2019. a aadressil: Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Materjalid esitada paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna mälupulgal. Publikatsioonid esitada üldjuhul elektrooniliselt soovitatavalt pdf formaadis.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele.

Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga järgmistes valdkondades:

 • bio- ja keskkonnateadused;
 • ühiskonnateadused ja kultuur;
 • terviseuuringud;
 • loodusteadused ja tehnika.

Konkurss kuulutatakse välja järgmistel astmetel:

 • rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
 • magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
 • doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.

Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased;
 • välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eestis alalist elamisluba omavad üliõpilased;
 • eelnevatest koosnevad kollektiivid.

Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta.

Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 16-liikmelise konkursikomisjoni. Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada selle tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimustööde tegijatele.

Konkursi kuulutab igal aastal välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Konkurss kuulutatakse välja kaheksas kategoorias:

 • eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
 • võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
 • publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööd (preemia auhind on Heino Liimetsa nimeline);
 • magistritööd;
 • populaarteaduslikud tööd;
 • didaktilis-rakenduslikud tööd;
 • õpikud (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat).

Konkursi läbiviimiseks moodustatakse Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest 8-liikmeline konkursikomisjon. Konkursitulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga tuginedes konkursikomisjoni ettepanekule. Parimaid konkursitöid auhinnatakse rahalise auhinnaga ning nende autoreid ja juhendajaid tunnustatakse tänukirjaga.

Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi eesmärk on toetada kavandatavaid tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistatavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu.

Konkursi kuulutab igal aastal välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Konkursil võivad osaleda ja taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursile saab esitada taotlusi järgnevates kategooriates:

 • õpilastele ja avalikkusele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside ja muude teadust populariseerivate tegevuste korraldamine;
 • õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine;
 • näituste korraldamine ja väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
 • muude teadust populariseerivate ürituste ja tegevuste läbiviimine.

Konkursile esitatud projektide läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister konkursikomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning muude organisatsioonide esindajad.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi eesmärk on:

 • väärtustada ja ergutada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine avalikkusele;
 • avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase ning inseneri elukutsete vastu.
Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Konkursil võivad osaleda ja taotlusi konkursil osalemiseks esitada kõik Eestis teadust populariseerinud üksikisikud ja kollektiivid. Konkursi kandidaatideks võivad olla nii tegevteadlased, teaduskollektiivid, trükiväljaannete esindajad, audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad, innovatiivsete meetodite kasutajad kui ka teised üksikisikud ja kollektiivid.

Taotlusi konkursil kandideerimiseks võivad eelpoolnimetatud isikud ja kollektiivid esitada ise ja auhinnale kandideerimiseks võib esitada ka teisi isikuid ja kollektiive nende nõusolekul. Konkursile võib kandideerimiseks esitada ühekordseid tegevusi või tegevuste sarju, originaaltrükiseid, artikleid või artiklite sarju, telesaateid või -sarju, audio-visuaalseid materjale, veebilehekülgi.

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on:

 • väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas;
 • stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal;
 • avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele.

Konkursi kuulutab käskkirjaga igal aastal hiljemalt 31. detsembriks välja haridus- ja teadusminister. Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 14-19-aastased Eestis õppivad õpilased ja üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni kolme-liikmelised kollektiivid.

Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajast vähemalt seitsme-liikmelise konkursikomisjoni.

Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses voorus hindab konkursikomisjon konkursile laekunud konkursitöid ning valib välja konkursitööd, mille autorid kutsutakse teise vooru. Teises voorus toimub intervjuu esimese vooru läbinud konkursitööde autoritega. Konkursitulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning õppeasutustele.

Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:

 • 1.–4. klass;
 • 5.–9. klass;
 • 10.–12. klass.

Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 6–19-aastased Eestis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivad õpilased ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised õpilaskollektiivid (edaspidi osaleja). Konkursil osalemiseks esitab osaleja Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö (näiteks joonise, kontseptsioonikirjelduse, kasuliku mudeli, prototüübi või muu materjali). Konkursil osalemiseks võib konkursitöö esitada ka osaleja juhendaja või õpetaja osaleja nõusolekul.

Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, disaineritest, inseneridest, õpetajatest, leiutajatest, Eesti Teadusagentuuri, teaduskeskuse AHHAA ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 18-liikmelise konkursikomisjoni. Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga, tuginedes konkursikomisjoni ettepanekule.

Partneri konkurss tegevuste "Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas" ja "Täiendavate töökohapõhiste õppe õppekohtade loomine" elluviimiseks

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) kuulutab välja konkursi, et leida partner  Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (edaspidi PRÕM) toetatavate tegevuste 8.2 „Praktika ja töökohapõhise õppe tähtsustamine“ ja 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimiseks.

Konkursil osalemise tähtaeg on 9. mail 2018. Dokumendid tuleb esitada aadressil hm@hm.ee märgusõnaga "PRÕM konkurss".

Konkursil on oodatud osalema  tööandjate katuseorganisatsioonid, kellel on liikmete aktiivse kaasamise,  projektide ja teavituskampaaniate elluviimise kogemus.

Konkursi kohta saab lisateavet Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaeksperdilt Karin Ruulilt  (Karin.Ruul@hm.ee, 7354 099)

 

Viimati uuendatud: 3. detsember 2019