Noortevaldkond

Noortevaldkonna areng ja tulevikuväljakutsed lähtuvad noorte, noortepoliitika ja noorsootöö ning kogu ühiskonna seisundist ja arenguvajadustest. Eestis on 2016. aasta esimese jaanuari seisuga 283 350 noort 7-26aastast inimest, kes moodustavad Eesti rahvastikust 21,54%.

Noortevaldkonna eest vastutavaks ministeeriumiks on Haridus- ja Teadusministeerium. Haridus- ja Noorteamet arendab ja korraldab noorsootööd riikliku noortepoliitika raames ning vastutab koostöös ministeeriumi noorte- ja andepoliitika noortevaldkonna arengukava eesmärkide saavutamise ja strateegia rakendusplaani tegevuste elluviimise eest.

Riigi tasandil toimub keskne noortevaldkonna arengu planeerimine kolmandat korda. Aastal 1999 võeti vastu noorsootöö seadus ja 2001 koostati „Eesti noorsootöö kontseptsioon“ ja „Eesti noorsootöö arengukava aastateks 2001-2004“.

2006. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Noorsootöö strateegia 2006-2013“. Strateegiaga võeti eesmärgiks kujundada välja ja rakendada noore tegelikest vajadustest ning väljakutsetest lähtuv koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine erinevates eluvaldkondades ehk lõimitud noortepoliitika. Noorsootöö on üks selle toimevaldkond hariduse, kultuuri, tervishoiu jm valdkondade kõrval. Strateegia täitmise koondhinnag on toodud "Noorsootöö strateegia 2006-2013" lõpparuandes.

2013. aasta lõpus kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“. Arengukava aluseks on võetud noorte olukord ja selle muutustrendid, ühiskonna arengud ja riigi ees seisvad väljakutsed, noortevaldkonna olukord ning suundumused Euroopas ja kogu maailmas. Tegevused arengukavaga seotud eesmärkide täitmiseks on kirjeldatud „Noortevaldkonna arengukava rakendusplaanis 2014-2017.“

 

Noortevaldkonna programm

Programmiga seatakse valdkonna arengusuunad ning panustatakse noortevaldkonna arengukava ellu viimisesse.

Noortevaldkonda arendatakse ka Euroopa Liidu programmiga Erasmus+ ning õpetajate ja haridusasutuste juhtide, õppe- ja karjäärinõustamise ja turvaliste kogukondade programmidega. Turvaliste kogukondade programmi koostab Siseministeerium siseturvalisuse arengukava elluviimiseks.

Programmi eesmärgiks on tagada noortele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning selle kaudu toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.

Programmi viiakse ellu meetmete abil:

  • Võimaluste suurendamine noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks
  • Noorte kaasamise suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine
  • Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine
  • Noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks

 

Viimati uuendatud: 24. mai 2021