Tunnustamine

Akadeemiline tunnustamine ja kvalifikatsioonide vastavus

Akadeemiline tunnustamine on protsess, mille tulemusena antakse välisriigi haridusdokumendi omanikule õigus juurdepääsuks õpingutele hariduse järgmisel tasemel või kõrghariduse järgmisel astmel või tehakse ettepanek õpingute tunnustamiseks osalisõpingutena samal haridusastmel.

Tunnustamise aluseks on kvalifikatsiooni - diplomi, tunnistuse, akadeemilise kraadi, tiitli, nimetuse, kutsekvalifikatsiooni jne - hindamine ning Eesti haridussüsteemi haridustasemetele ja kõrghariduse astmetele vastavuse määramine.

Varasemate kvalifikatsioonide vastavus tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. 

Euroopa Liidu kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus, s.t. õigust töötada, pakkuda teenuseid või luua oma ettevõte teises Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigis (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits). Teises riigis töötamiseks peab päritoluriigi kvalifikatsioon olema tunnustatud ka vastuvõtva riigi poolt. Sageli ei ole kvalifikatsiooni tunnustamine automaatne, kuna haridussüsteemid ja tööturu traditsioonid on riigiti väga erinevad. Siiski on tunnustamise üks põhimõtetest, et kui inimesel on õigus ühes riigis töötada teatud kutsealal, siis peab teine riik tunnustamisel sellega ka arvestama, isegi kui kvalifikatsiooninõuded on riigiti erinevad.

Euroopas on liikmesriigiti erinevad kutsealad seadustega reguleeritud - riiklikult võib olla kehtestatud teatud hariduse või töökogemuse nõue. Reguleeritud kutse puhul vajab välisriigi kvalifikatsioon enne vaba juurdepääsu tööturule vastuvõtva riigi pädeva organi heakskiitu. Mitte-reguleeritud kutsealade puhul on juurdepääs teise riigi tööturule vaba, ning tööle võtmise otsustab tööandja.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks on Euroopa Liidus loodud direktiiv, mille rakendamist koordineerib Eestis Haridus- ja Teadusministeerium. Direktiivi seletuskiri eesti keeles.

Selleks, et kutsealade valdkonnas toimuks reguleerimiseelne läbipaistev ja põhjalik analüüs kinnitas Vabariigi Valitsus 25. juunil 2020.a. oma protokollilise otsusega haldusjuhise

Haldusjuhis võtab üle EL direktiivi 2018/958,
milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli.

Informatsiooni kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta annab SA Archimedes struktuuriüksus Eesti ENIC/NARIC Keskus.

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 21. juuli 2020