Ühtsed põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel tavapäraselt sooritada vähemalt „rahuldava“ tulemusega eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika eksam ning üks eksam omal valikul. Valikeksami saab sooritada vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel kolmandas kooliastmes sooritada loovtöö.

Ühtsed põhikooli lõpueksamid eriolukorras

2019/2020 õppeaastal ei ole põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. 2019/2020. õppeaastal ühtseid põhikooli lõpueksameid ja koolieksameid läbi ei viida, välja arvatud eesti keele kui teise keele eksam, mida on võimalik sooritada vabatahtlikult ja mis ei ole tingimuseks põhikooli lõpetamisel.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Põhikooli lõpetamine eriolukorras

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaastal ei ole põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. 2019/2020. õppeaastal ühtseid põhikooli lõpueksameid ja koolieksameid läbi ei viida.

Eesti keele kui teise keele eksam (B1)

Riiklikke põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu. Õpilastel, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha.
Põhikooli eesti keel teise keelena eksam (ühitatud B1 eesti keele oskuse tasemeeksamiga) toimub 8.-10. juunil. Kirjalik osa on 8. juunil. Selle eksami sooritamine on vabatahtlik ja ei ole põhikooli lõpetamise tingimuseks.
SA Innove teatab eksami tulemused õpilasele hiljemalt 30 päeva pärast eksami toimumist.

Loovtöö

2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

 

 

Eksamite vaidlustamine (põhikooli lõpueksamid)

  • Ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile.
  • Vaie tuleb seaduse järgi esitada viie tööpäeva jooksul kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Sel õppeaastal põhikooli lõpueksamid lõpetamise tingimuseks ei ole. Läbi viiakse üksnes eesti keele kui teise keele eksam, kuid selle tulemust lõputunnistusele ei kanta ja lõputunnistused saab väljastada enne eksamitulemuse teatavaks tegemist. Seetõttu ennistatakse 2020. aastal seadusest tulenev tähtaeg ja eesti keele teise keelena eksami sooritajad saavad vaide esitada viie tööpäeva jooksul eksamitulemuse teatavaks tegemisest Eksamite Infosüsteemis.
  • Kui vaide soovib esitada alaealine isik (alla 18. a), allkirjastab ja edastab avalduse lapsevanem või eestkostja
  • Muus osas kohaldub vaidemenetlusele riigieksamite vaidlustamise tingimused ja kord (vaata lähemalt riigieksamite juurest).
Viimati uuendatud: 21. mai 2020