Ühtsed põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada vähemalt „rahuldava“ tulemusega eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika eksam ning üks eksam omal valikul. Valikeksami saab sooritada vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel kolmandas kooliastmes sooritada loovtöö.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsed põhikooli lõpueksamid 2019/2020 õppeaastal

2019/2020 õppeaastal ei olnud põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. 2019/2020. õppeaastal ühtseid põhikooli lõpueksameid ja koolieksameid läbi ei viidud, välja arvatud eesti keele kui teise keele eksam, mida sai sooritada vabatahtlikult ja mis ei olnud tingimuseks põhikooli lõpetamisel.

2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama loovtööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

 

Eksamite vaidlustamine (põhikooli lõpueksamid)

  • Ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile.
  • Vaie tuleb seaduse järgi esitada viie tööpäeva jooksul kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Sel õppeaastal põhikooli lõpueksamid lõpetamise tingimuseks ei ole. Läbi viiakse üksnes eesti keele kui teise keele eksam, kuid selle tulemust lõputunnistusele ei kanta ja lõputunnistused saab väljastada enne eksamitulemuse teatavaks tegemist. Seetõttu ennistatakse 2020. aastal seadusest tulenev tähtaeg ja eesti keele teise keelena eksami sooritajad saavad vaide esitada viie tööpäeva jooksul eksamitulemuse teatavaks tegemisest Eksamite Infosüsteemis.
  • Kui vaide soovib esitada alaealine isik (alla 18. a), allkirjastab ja edastab avalduse lapsevanem või eestkostja
  • Muus osas kohaldub vaidemenetlusele riigieksamite vaidlustamise tingimused ja kord (vaata lähemalt riigieksamite juurest).
Viimati uuendatud: 2. september 2020