Ühtsed põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika eksam ning üks eksam omal valikul. Valikeksami saab sooritada vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena. 2021/2022. õppeaastal kannab kool põhikooli lõpueksamite kohta hinnetelehele põhikooli lõpueksamite ained ja õpilase tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest. Põhikooli lõpueksamid on sel õppeaastal kohustuslikud, kuid eksamitulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel kolmandas kooliastmes sooritada loovtöö.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2021/2022. õppeaastal

 

Eksamite vaidlustamine (põhikooli lõpueksamid)

  • Ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile.
  • Vaie tuleb seaduse järgi esitada viie tööpäeva jooksul kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Ühtse põhikooli lõpueksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral saadetakse apellatsioonikomisjoni otsus kooli, kus vormistatakse apellatsiooni esitanud isikule uus lõputunnistus. Sel õppeaastal põhikooli lõpueksamite tulemused lõpetamise tingimuseks ei ole, põhikooli saab lõpetada sõltumata lõpueksamil saavutatud tulemusest.
  • Kui vaide soovib esitada alaealine isik (alla 18. a), allkirjastab ja edastab avalduse lapsevanem või eestkostja.
  • Muus osas kohaldub vaidemenetlusele riigieksamite vaidlustamise tingimused ja kord (vaata lähemalt: riigieksamid).

Apellatsioonikomisjon

 

Viimati uuendatud: 25. mai 2022