Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb tavapäraselt sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Lisaks sellele tuleb sooritada koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö. Need, kel eesti keel esimene keel pole võivad gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel sooritada eesti keele eksami ka teise keelena.

Riigieksamid eriolukorras

Riigieksamite sooritamine ei ole 2019/2020. õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks. Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Kui õpilane soovib minna õppima välisriigi ülikooli, siis vajadusel väljastame kõigile soovijatele konkreetsele ülikoolile suunatud infokirja, kus selgitame, millised on sel õppeaastal Eestis kehtivad gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja milliseid eksameid on abiturientidel sel aastal võimalik teha. Sellekohase soovi palume saata pille.koiv@hm.ee.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Riigieksamite korraldus eriolukorras

 

Eesti keel või eesti keel teise keelena (B2)

Riigieksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

 • Eesti keel (kirjalik eksam): 29. mai 2020. a;
 • Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 1. juuni 2020. a;
 • Eesti keel teise keelena (suuline eksam): 1.–3. juuni 2020. a.
Eksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.
Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele kui teise keele riigieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.
Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.
Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase eesti keele või eesti keele teise keelena eksami punktid;
 • õpilase asukoha eesti keele või eesti keel teise keelena eksami teinud õpilaste järjestuses.

Matemaatika

Riigieksami aeg 2019/2020. õppeaastal:

Matemaatika (kirjalik eksam): 5. juuni 2020. a.

Eksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase kitsa või laia matemaatika eksami punktid;
 • õpilase asukoha õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami teinute seas või õpilase asukoha õpilaste järjestuses kitsa matemaatika teinute seas.

Võõrkeel

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu. Inglise keele eksam toimub kõigile soovijatele 2020/2021. õppeaasta sügisel. Eksami aeg kinnitatakse ministri määrusega ja avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel hiljemalt 19. augustil 2020. a.

Rahvusvahelised võõrkeele eksamid

Õpilastele luuakse 2019/2020 õppeaastal võimalus sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksam inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga.

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal:

 • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline eksam): 8.–11. juuni 2020. a
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline eksam): 12. juuni –22. juuni 2020. a
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline eksam): 20. juuni 2020. a
 • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline eksam): 3. august 2020. a
 • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline eksam): 3.–7. august 2020. a
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline eksam): 10. –14. august 2020. a
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline eksam): 11. - 14. august 2020. a

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

 • Cambridge English: B1 Preliminary (PET) (inglise keel);
 • Cambridge English: B2 First (FCE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C1 Advanced (CAE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) (inglise keel);
 • The International English Language Testing System (IELTS) (inglise keel);
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (inglise keel);
 • Pearson Test of English General (PTE General) (inglise keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B1) (prantsuse keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B2) (prantsuse keel);
 • Diplôme approfondi en langue française (DALF C1) (prantsuse keel);
 • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel); 
 • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 • TestDaF (TDN3) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN4) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN5) (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel);
 • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel).
 • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
 • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
 • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)

Koolieksam

2019/2020. õppeaastal ei ole koolieksam gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja õpilane ei pea sooritama koolieksamit, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

Õpilasuurimus või praktiline töö

2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei ole õpilasuurimus või praktiline töö gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja õpilane ei pea sooritama õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

2019/2020. õppeaasta lisaeksamid

Ministeeriumitele, koolijuhtide ja õpetajate ühendustele kooskõlastamiseks saadetud ministri määruse eelnõu alusel toimuvad 2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamid 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal järgmiselt:
1)   eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020. a;
2)   B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11. oktoober 2020. a;
3)   B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11. –13. oktoober 2020. a;
4)   inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020. a;
5)   inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september –2. oktoober 2020. a;
6)   matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020. a.

Gümnaasiumi- või kutseõppeasutuse õpilased saavad lisaeksamile registreeruda Eksamite Infosüsteemi kaudu. 
Lisaeksamile saab registreeruda 6. juunist kuni 17. juulini 2020. a.

Lisaeksamitele saavad registreerida kõik 2019/2020. õppeaastal kooli lõpetanud ja eelmistel aastatel  gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikud.

1. septembril 2020. aastal gümnaasiumis 11. ja 12. klassis õppivad õpilased teevad korralised riigieksamid 2020/2021. õppeaasta kevadel.

Lisainfo: innove@innove.ee

 

Eksamite vaidlustamine
 

Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste vaidlustamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 33 sätestatule:

 • Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates.
 • Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister apellatsioonikomisjoni.
 • Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:

  1) jätta eksami tulemus muutmata;
  2) tõsta eksami tulemust;
  3) langetada eksami tulemust.

 • Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale kümne päeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil. Enne lõputunnistuse kättesaadavaks tegemist esitatud avaldused võetakse menetlusse lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päeval.

Apellatsioonikomisjoni kuulub välishindamisosakonna juhataja ja välishindamisosakonna teenistuja. Komisjon kaasab oma töös eksperte. Eksperdid kontrollivad vaidlustatud tulemusega eksamitöö hindamise vastavust vastava aine eksamitöö hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

Vaidlusaluse eksamitööga saavad avalduste esitajad tutvuda vastavalt SA Innove kinnitatud korrale. Riigieksamitöödega tutvumisest enne apelleerimist ning registreerimisvõimalustest saab täpsemalt lugeda SA Innove kodulehelt

Apellatsiooni esitamine

Oma eksamitulemuse läbivaatamiseks apellatsioonikomisjonis esitab eksaminand Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse Eksamite Infosüsteemis (EIS). Lisaks on võimalik avaldust esitada ka apellatsioonikomisjoni blanketil, kas digitaalselt allkirjastatuna aadressil apellatsioonid@hm.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Munga 18, 50088 Tartu. Avalduse blankett võib olla täidetud käsitsi või arvutis. Avaldusel peab olema avaldaja allkiri (omakäeline või digitaalne). Tavapostiga saadetud apellatsiooni puhul on oluline teada, et vastu võetakse avaldusi, millel on hiljemalt viimase seadusest tuleneva vaide esitamise tööpäeva postitempel (näiteks: kui tunnistus tehakse kättesaadavaks 29.06.2020, peab tavapostiga saadetud vaidel olema hiljemalt 06.07.2020 kuupäeva postitempel). Faksi teel ja PDF-failina saadetud avaldusi vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavat avaldust ei menetleta.

Kui vaide soovib esitada alaealine isik (alla 18. a), allkirjastab ja edastab avalduse lapsevanem või eestkostja.

Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ning viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

NB! Kui eksaminand esitab apellatsiooni eksami tulemuse vaidlustamiseks, siis vaadatakse üle kogu eksamitöö ning seda ka juhul, kui vaidlustada on soovitud üksnes konkreetset ülesannet või eksamiosa. Vaide esitajal tuleb arvestada, et komisjon võib eksamitöö tulemust ka langetada.

Eksamitulemust saab apellatsioonikomisjonis vaidlustada üks kord.

Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistatakse SA Innove uus riigieksamitunnistus. SA Innove teeb riigieksamitunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.

Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab SA Innove riigieksamitunnistuse digitaalsel andmekandjal.

Apellatsioonikomisjon

 

 

 

Viimati uuendatud: 29. juuni 2020