Riigieksamid

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.

 

Riigieksamite korraldus

 

Eesti keel või eesti keel teise keelena (B2)

Riigieksamite ajad 2021/2022. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik eksam): 25. aprill 2022. a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 27. aprill 2022. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline eksam): 28.– 29. aprill ja 2. mai 2022. a.

Riigieksamite ajad 2022/2023. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik): 24. aprill 2023. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik): 25. aprill 2023. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline): 25. –28. aprill 2023. a.
Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele kui teise keele riigieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.
Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.
Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.

Haridus- ja Noorteamet teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase eesti keele või eesti keele teise keelena eksami punktid;
 • õpilase asukoha eesti keele või eesti keel teise keelena eksami teinud õpilaste järjestuses.

Matemaatika

Riigieksami aeg 2021/2022. õppeaastal:

 • Matemaatika (kirjalik eksam): 20. mai 2022. a:
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam saksa keeles: 9. veebruar 2022. a.


Riigieksamite aeg 2022/2023. õppeaastal:

 • matemaatika (kirjalik eksam): 17. mai 2023. a.

Haridus- ja Noorteamet teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase kitsa või laia matemaatika eksami punktid;
 • õpilase asukoha õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami teinute seas või õpilase asukoha õpilaste järjestuses kitsa matemaatika teinute seas.

Võõrkeel

Inglise keele riigieksami ajad 2021/2022. õppeaastal:

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 3. mai 2022. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 4.– 6. ja 9. mai 2022. a.

​Inglise keele riigieksami ajad 2022/2023. õppeaastal:

 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 2. mai 2023. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 2. –5. mai; 8. mai 2023. a.

Rahvusvahelised võõrkeele eksamid

2020/2021 õppeaastal on võimalus sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksam inglise, saksa ja prantsuse keeles. Vene keele rahvusvahelist eksamit sel õppeaastal ei toimu. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga.
Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad:

Saksa keel

2021/2022 õppeaasta

 • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): 8. november 2021 – 14. jaanuar 2022. a;
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): 24. november 2021, lisaeksam 9, detsember 2021. a;
 • Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 9. mai–13. mai 2022; lisaeksam 30. mai 2022. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond saksa keel (kirjalik): selgub septembris 2021. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond matemaatika (kirjalik): selgub septembris 2021. a.
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik): 7. veebruar 2022. a:
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam saksa keeles: 9. veebruar 2022. a.
   

2022/2023 õppeaasta

 • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): selgub septembris 2022. a;
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): selgub septembris 2022. a;
 • Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 8. mai –12. mai 2023. a; lisaeksam 29. mai 2023. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond saksa keel (kirjalik): selgub septembris 2022. a;
 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond matemaatika (kirjalik): selgub septembris 2022. a.

Inglise keel

2021/2022 õppeaasta

 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 27. november – 10. detsember 2021. a;
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik):  27. november 2021. a;
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. märts – 8. aprill 2022. a;
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik):  26. märts 2022. a.
   

2022/2023 õppeaasta

 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. november – 9. detsember 2022. a;
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26. november 2022. a.

Prantsuse keel

2021/2022 õppeaasta

 • DELF B1-B2  (kirjalik ja suuline): 18. aprill 2022. a –22. aprill 2022. a, lisaeksam: 30. mai 2022. a.

2022/2023 õppeaasta

 • DELF B1-B2  (kirjalik ja suuline): 17. aprill –21. aprill 2023. a; lisaeksam: 29. mai 2023. a.

Vene keel

2021/2022 õppeaasta

 • Vene keel – Seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas ja kooskõlas ELi liikmesriikide poolt rakendatavate heidutusmeetmetega peatab riik koostöölepingu Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooliga. Sellest tulenevalt ei saa 2022. a kevadel gümnaasiumilõpetajad sooritada rahvusvahelisi vene keel võõrkeelena eksameid. Eksamitele registreerunud õpilastele pakutakse võimalust osaleda inglise või saksa keele  riigieksamil või B1-tasemel vene keele riigieksamil.

2022/2023 õppeaasta

 • ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline ja kirjalik): 8. mai –12. mai 2023. a; lisaeksam 29. mai 2023. a.

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

 • Cambridge English: B1 Preliminary (PET) (inglise keel);
 • Cambridge English: B2 First (FCE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C1 Advanced (CAE) (inglise keel);
 • Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) (inglise keel);
 • The International English Language Testing System (IELTS) (inglise keel);
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (inglise keel);
 • Pearson Test of English General (PTE General) (inglise keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B1) (prantsuse keel);
 • Diplôme d'études en langue française (DELF B2) (prantsuse keel);
 • Diplôme approfondi en langue française (DALF C1) (prantsuse keel);
 • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel); 
 • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 • TestDaF (TDN3) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN4) (saksa keel);
 • TestDaF (TDN5) (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel);
 • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel);
 • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel).
 • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
 • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
 • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)

Koolieksam

Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor. Seejuures võib gümnaasiumi koolieksam olla kas kirjalik, suuline või kirjalik ja suuline. Gümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.

Õpilasuurimus või praktiline töö

2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei ole õpilasuurimus või praktiline töö gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja õpilane ei pea sooritama õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

2021/2022. õppeaasta lisaeksamid

1) eesti keel (kirjalik eksam): 16. mai 2022
2) eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 17. mai 2022
3) eesti keel teise keelena (suuline eksam): 17.-18. mai 2022
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 26. mai 2022
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 26.-27. mai 2022
6) matemaatika: 3. juuni 2022

Lisaeksamile tuleb registreeruda kolme tööpäeva jooksul põhieksami toimumisest. Lisainfo ja registreerumine

Lisaküsimused: info@harno.ee

2022/2023. õppeaasta lisaeksamid

1) eesti keel (kirjalik): 23. mai 2023. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik): 18. mai 2023. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline): 18. –19. mai 2023. a.
4) matemaatika (kirjalik): 2. juuni 2023. a.
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 25. mai 2023. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 25. –26. mai 2023. a;

Lisaeksamile tuleb registreeruda kolme tööpäeva jooksul põhieksami toimumisest. Lisainfo ja registreerumine

Lisaküsimused: info@harno.ee

 

Eksamite vaidlustamine
 

Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste vaidlustamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 33 sätestatule:

 • Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse või kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister apellatsioonikomisjoni.
 • Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:

1) jätta eksami tulemus muutmata;
2) tõsta eksami tulemust;
3) langetada eksami tulemust.

 • Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale kümne päeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil. Enne lõputunnistuse kättesaadavaks tegemist esitatud avaldused võetakse menetlusse lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päeval.

Apellatsioonikomisjoni kuuluvad haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna ning õiguspoliitika osakonna teenistujad. Komisjon kaasab oma töös eksperte. Eksperdid kontrollivad vaidlustatud tulemusega eksamitöö hindamise vastavust vastava aine eksamitöö hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

Vaidlusaluse eksamitööga saavad avalduste esitajad tutvuda vastavalt Haridus- ja Noorteameti (Harno) kinnitatud korrale. Riigieksamitöödega tutvumisest enne apelleerimist ning registreerimisvõimalustest saab täpsemalt lugeda Harno kodulehelt.

Apellatsiooni esitamine

Oma eksamitulemuse läbivaatamiseks apellatsioonikomisjonis esitab eksaminand Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse Eksamite Infosüsteemis (EIS). Lisaks on võimalik avaldust esitada ka apellatsioonikomisjoni blanketil, kas digitaalselt allkirjastatuna aadressil apellatsioonid@hm.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Munga 18, 50088 Tartu.

Avalduse blankett võib olla täidetud käsitsi või arvutis. Avaldusel peab olema avaldaja allkiri (omakäeline või digitaalne). Tavapostiga saadetud apellatsiooni puhul on oluline teada, et vastu võetakse avaldusi, millel on hiljemalt viimase seadusest tuleneva vaide esitamise tööpäeva postitempel. Tunnistused tehti sel aastal kättesaadavaks 17.06.2022, tavapostiga saadetud vaidel peab olema hiljemalt 27.06.2022 kuupäeva postitempel. Faksi teel ja PDF-failina saadetud avaldusi vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavat avaldust ei menetleta.

Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ning viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

NB! Kui eksaminand esitab apellatsiooni eksami tulemuse vaidlustamiseks, siis vaadatakse üle kogu eksamitöö ning seda ka juhul, kui vaidlustada on soovitud üksnes konkreetset ülesannet või eksamiosa. Vaide esitajal tuleb arvestada, et komisjon võib eksamitöö tulemust ka langetada.

Eksamitulemust saab apellatsioonikomisjonis vaidlustada üks kord.

Ühtse põhikooli lõpueksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral saadetakse apellatsioonikomisjoni otsus kooli, kus vormistatakse apellatsiooni esitanud isikule uus lõputunnistus.

Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistatakse uus riigieksamitunnistus, mis tehakse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.

Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab Harno riigieksamitunnistuse digitaalsel andmekandjal.

Apellatsioonikomisjon

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. juuni 2022