Riigieksamid

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Lisaks sellele tuleb sooritada koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö. Need, kel eesti keel esimene keel pole võivad gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel sooritada eesti keele eksami ka teise keelena.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

Riigieksamite korraldus

 

Eesti keel või eesti keel teise keelena

Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele eksam kui teise keele riigieksam, koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.
Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.
Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase eesti keele või eesti keele teise keelena eksami punktid;
 • õpilase asukoha eesti keele või eesti keel teise keelena eksami teinud õpilaste järjestuses.

Riigieksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

Eesti keele (kirjalik eksam) – 20. aprill 2020. a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 21. aprill 2020. a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 21.–23. aprill 2020. a.

Matemaatika

Alates 2014. aasta kevadest on matemaatika riigieksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik. Seejuures on õpilasel võimalus valida, kas teha kitsa matemaatika või laia matemaatika eksamitöö. Oma valikust tuleb teatada kooli juhtkonnale 20. jaanuariks.

Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase kitsa või laia matemaatika eksami punktid;
 • õpilase asukoha õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami teinute seas või õpilase asukoha õpilaste järjestuses kitsa matemaatika teinute seas;

Ühtlasi teeb SA Innove kättesaadavaks tabelid, kus eelmiste aastate matemaatika eksami tulemuses on vastavusse seatud punktid ja õpilase asukoht järjestuses.

Riigieksami aeg 2019/2020. õppeaastal:

Matemaatika (kirjalik eksam) - 22. mai 2020. a.

Võõrkeel

Alates 2014. aasta kevadest on võõrkeele riigieksam või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheline võõrkeeleeksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik.

Võõrkeele riigieksami sooritamisel on õpilasel kolm võimalust:

 • õpilane võib sooritada SA Innove vahendusel toimuva riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/ sertifikaadi);
 • õpilane võib valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1 kui B2-tasemel;
 • õpilane võib esitada riigieksamile registreerimisel varem sooritatud vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvaheliselt inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) eksamilt.
Iseseisva keelekasutaja taseme (B1 või B2-tase) saavutamine on gümnaasiumi õppekava järgi gümnaasiumilõpetajate eeldatav keeleoskuse tase.

Õpilane teavitab oma valikust kooli juhtkonda ja/või esitab tunnistused kooli juhtkonnale 20. jaanuariks.

Õpilane, kes kogub eksamil vähemalt ühe (1) punkti ja saab alla konkreetse keeleeksamiga määratud keeletaseme saavutamist nõudva punktimäära, saab gümnaasiumi lõpetada, aga talle ei anta keeletaseme tunnistust.

Õpilane, kes sooritab inglise keele riigieksami ja saab

 • 50 ‒ 74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B1-keeletaseme,
 • 75 ‒ 100 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B2-keeletaseme.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase keeleoskuse taseme,
 • inglise keele riigieksami puhul esitatakse tulemuste protsendid osaoskuste kaupa.

Kui õpilane sooritab rahvusvahelise võõrkeele eksami, siis hinnatakse tema tulemusi vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi. Erinevate eksamite puhul võib see olla erinev.

Kui õpilane saavutab rahvusvahelise eksami hindamisjuhendis nõutud taseme, väljastatakse talle rahvusvaheline keeletaseme tunnistus.

SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase keeloskuse taseme;
 • õpilase tulemused osaoskuste kaupa viisil, nagu need on esitatud ka rahvusvahelisel tunnistusel või tunnistuse lisal.

Varasemate aastate (1997-2013) võõrkeele riigieksamite (inglise, prantsuse, saksa ja vene keel võõrkeelena) tulemuste teisendamine keeleoskuse tasemeteks:

 • 1-50 palli - alla B1-taseme;
 • 51-65 palli - B1-tase;
 • 66-100 palli - B2-tase.
Riigieksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 4. mai 2020. a.

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  5.–8. mai; 11. mai 2020. a.

Rahvusvahelised võõrkeele eksamid

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri määrusega asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles.

Saksa II astme keelediplomi  B2-taseme eksami või saksa II astme keelediplomi  C1-taseme eksamiga saavad saksa keele riigieksami asendada õpilased, kes õpivad koolis, millele Saksamaa Liitvabariigi väliskoolivõrgu büroo on andnud loa nende eksamite läbiviimiseks.

Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksamiga saavad saksa keele riigieksami asendada Tallinna Saksa gümnaasiumi saksakeelse õppesuuna õpilased.

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal:

 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) – 18.–30. november 2019. a
 • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline) – 30. märts –9. aprill 2020. a
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 27. november 2019. a
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 10. detsember 2019. a ja 8. jaanuar 2020. a
 • Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 14. veebruar 2020. a
 • Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 1. – 4. juuni 2020. a
 • Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 21. veebruar 2020. a
 • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) – 13. aprill 2020. a
 • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) – 13.–17. aprill 2020. a
 • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) – 11.–15. mai 2020. a
 • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) – 11.–15. mai 2020. a
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) – 11.–15. mai 2020. a
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) – 11.–15. mai 2020. a.

Rahvusvaheliste võõrkeele lisaeksamite vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal:

 • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline) – 29. mai 2020. a
 • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline) – 29. mai 2020. a 
 • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline ) – 29. mai 2020. a

Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

 • Preliminary English Test (PET) (inglise keel)
 • First Certificate in English (FCE) (inglise keel)
 • Certificate in Advanced English (CAE) (inglise keel)
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) (inglise keel)
 • The International English Language Testing System (IELTS) vähemalt 4,0 punktile (inglise keel)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT vähemalt 57 punktile (inglise keel)
 • Pearson Test of English General (PTE General) – vähemalt Level 2 (inglise keel)
 • DELF B1-tase (prantsuse keel)
 • DELF B2-tase (prantsuse keel)
 • DALF C1-tase (prantsuse keel)
 • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel)
 • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel)
 • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel)
 • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel)
 • TestDaF (TDN3) (saksa keel)
 • TestDaF (TDN4) (saksa keel)
 • TestDaF (TDN5) (saksa keel)
 • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel)
 • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel)
 • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel)
 • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
 • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
 • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
 • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)

Koolieksam

Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor. Seejuures võib gümnaasiumi koolieksam olla kas kirjalik, suuline või kirjalik ja suulineGümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.

Õpilaseuurimus või praktiline töö

Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendamise, vormistamise ja hindamise korralduse üle otsustab kool. Lisaks võib kool piiritleda teemavaldkonnad, kus uurimusi ja praktilisi töid koostatakse.

Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla üks või mitu autorit, kes kõik peavad osalema uurimuse või töö esitlemisel. Õpilasuurimuse või praktilise töö vastutav juhendaja on kooli töötaja. Lisaks kooli töötajale võib kaasata juhendaja väljastpoolt kooli.

Õpilasuurimus sisaldab:

 • probleemivalikut;
 • ülevaadet uurimuse taustast;
 • uurimisküsimust või uurimisküsimusi;
 • uurimismeetodit kirjeldust;
 • andmeid ja tõendusmaterjali;
 • tulemusi ja tulemuste analüüsi;
 • järeldusi;
 • kokkuvõtet;
 • kasutatud allikate loetelu;
 • resümee eesti ja võõrkeeles.

Praktiline töö võib olla:

 • teos;
 • õpilasfirma;
 • tehnoloogiline lahendus;
 • õppematerjal;

 • projekt ja selle kirjalik kokkuvõte.

 

Eksamite vaidlustamine
 

Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste vaidlustamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 33 sätestatule:

 • Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse või kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister apellatsioonikomisjoni.
 • Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:

  1) jätta eksami tulemus muutmata;
  2) tõsta eksami tulemust;
  3) langetada eksami tulemust.

 • Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale kümne päeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil. Enne lõputunnistuse kättesaadavaks tegemist esitatud avaldused võetakse menetlusse lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päeval.

Apellatsioonikomisjoni kuulub välishindamisosakonna juhataja ja välishindamisosakonna teenistuja. Komisjon kaasab oma töös eksperte. Eksperdid kontrollivad vaidlustatud tulemusega eksamitöö hindamise vastavust vastava aine eksamitöö hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

Riigieksamite ja ühtse põhikooli lõpueksamite apellatsioone (sh isikute puhul, kelle tunnistus on teatavaks tehtud eesti.ee vahendusel) võetakse 2019. aastal vastu 21.-28. juunil. Kui apellatsioon esitatakse paberkandjal ja saadetakse tavapostiga, tuleb arvestada, et vastu võetakse avaldusi, millel on hiljemalt 28. juuni postitempel.

Vaidlusaluse eksamitööga saavad avalduste esitajad tutvuda vastavalt SA Innove kinnitatud korrale. Riigieksamitöödega tutvumisest enne apelleerimist ning registreerimisvõimalustest saab täpsemalt lugeda SA Innove kodulehelt

Apellatsiooni esitamine

Oma eksamitulemuse läbivaatamiseks apellatsioonikomisjonis esitab eksaminand Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse Eksamite Infosüsteemis (EIS). Lisaks on võimalik avaldust esitada ka apellatsioonikomisjoni blanketil, kas digitaalselt allkirjastatuna aadressil apellatsioonid@hm.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Munga 18, 50088 Tartu. Avalduse blankett võib olla täidetud käsitsi või arvutis. Avaldusel peab olema avaldaja allkiri (omakäeline või digitaalne). Faksi teel ja PDF-failina saadetud avaldusi vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavat avaldust ei menetleta.

Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ning viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

NB! Kui eksaminand esitab apellatsiooni eksami tulemuse vaidlustamiseks, siis vaadatakse üle kogu eksamitöö ning seda ka juhul, kui vaidlustada on soovitud üksnes konkreetset ülesannet või eksamiosa. Vaide esitajal tuleb arvestada, et komisjon võib eksamitöö tulemust ka langetada.

Eksamitulemust saab apellatsioonikomisjonis vaidlustada üks kord.

Ühtse põhikooli lõpueksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral saadetakse apellatsioonikomisjoni otsus kooli, kus vormistatakse apellatsiooni esitanud isikule uus lõputunnistus.

Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistatakse SA Innove uus riigieksamitunnistus. SA Innove teeb riigieksamitunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.

Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab SA Innove riigieksamitunnistuse digitaalsel andmekandjal.

Apellatsioonikomisjon

 

 

 

Viimati uuendatud: 10. detsember 2019