Koolitus- või tegevusluba

 • Koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli asutamiseks, uue õppekava rakendamiseks või õppetegevuse laiendamiseks teise omavalitsusse on munitsipaalõppeasutustel vajalik taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt koolitusluba ning eraõppeasutustel tegevusluba.

 • Koolitus- või tegevusluba annab õiguse õppetöö läbi viimiseks vastavas omavalitsuses konkreetse õppekava alusel.

 • Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade portaali edu.ee kaudu.

  Tegevuslubade alusel tegutsevad vaid mootorsõidukijuhi koolitust korraldavad isikud ja asutused, eesti keele tasemeeksami tegemiseks ettevalmistavat eesti keele õpet korraldavad isikud ja asutused, turvatöötaja õppe korraldajad ning vedurijuhi koolituse korraldajad.

 • Huvikoolide õppekavad  registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis, huvikoolidele väljastatakse tegevusluba kantsleri käskkirjaga. Huvikooli pidajal tuleb huvikooli ja õppekava(de) registreerimise taotlus esitada munitsipaalhuvikoolil vähemalt 4 kuud ja erahuvikoolil vähemalt 5 kuud enne õppekava rakendamist.

 • Kutseõppeasutustele väljastatakse õigus kutseõppe läbiviimiseks õppekavarühmas. Kutseõppeasutus loetakse asutatuks alates haridus- ja teadusministri käskkirjaga kutseõppe läbiviimise õiguse andmisest. Õiguse taotlemiseks tuleb taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumile esitada vähemalt 6 kuud enne planeeritava õppetöö algust.

 • Noortelaagrite korraldajatel on võimalik esitada tegevusloa taotlus portaali edu.ee kaudu.

 • Koolitus- või tegevusloa taotlemine

  Koolitus- või tegevusloa taotlemiseks, huvikooli ja huvialade õppekavade registreerimiseks ja kutseõppe läbiviimiseks õppekavarühmas või noortelaagri läbiviimiseks on vajalik esitada nõuetekohane taotlus, õppeasutuse põhikiri või põhimäärus, õppekava ning muud vajalikud dokumendid. Samuti tuleb tasuda riigilõiv.

  Täienduskoolitusasutusel on tegevusloa taotlemiseks vajalik esitada täiskasvanute koolituse seaduse ja valdkonda reguleeriva eriseadusega sätestatud dokumendid. Seadustes on kehtestatud, mitu kuud enne õppe läbiviimist tuleb esitada tegevusloa taotlus. Erinevat liiki õppeasutustel on erinevad tähtajad.

 • Riigilõiv

  Riigilõiv on tasu koolitus- või tegevusloa või registreeringu taotluse läbivaatamise eest. See tuleb tasuda enne toimingu tegemise taotlemist. Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus ning õppeasutuse nimi, mille eest riigilõiv tasutakse.
   

  Maksekorraldus ja riigilõivu määrad

 • Erakooli nimele esitatavad nõuded

  Erakooli nimi võiks väljendada erakooli asukohta või tegevuspiirkonda, tegevus- või koolitusala, õppeasutuse liiki või haridustaset, mida erakoolis on võimalik omandada. Erakooliseaduse kohaselt peab erakooli nimi selgelt erinema teistest Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppeasutuste nimedest. Samuti ei tohi seaduse kohaselt olla erakooli nimi eksitav erakooli eesmärgi, tegevuse, pidaja ja õigusliku vormi osas. Täpsemalt

 • Koolitus- või tegevusloa taotluse läbivaatamise kord

  Haridus- ja Teadusministeerium võtab taotluse menetlusse selle esitamise päevast alates. Kõigi nõutud ja korrektselt vormistatud dokumentide laekumisel vaadatakse taotlus läbi kahe (kutseõppe läbiviimise õiguse taotlemise korral nelja) kuu jooksul. Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide põhjal õppeasutuse tingimuste vastavust õigusaktidele.
   

  Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab Haridus- ja Teadusministeerium koolitus- või tegevusloa taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Selle võrra pikeneb ka taotluse menetlemise aeg. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib Haridus- ja Teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.
   

  Koolitus- või tegevusloa andmise otsustab minister, lähtudes koolitus- ja tegevuslubade väljaandmise komisjoni ettepanekutest.

 • Üldhariduskooli õppekava ekspertiis

  Õppekava sisulist ekspertiisi teostab SA Innove, kes kontrollib õppekava vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. SA Innovel või Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus nõuda õppeasutuse poolt andmete täpsustamist. Puudustest teavitamine toimub e-kirja teel taotluses märgitud aadressil. 
   

  Menetluse käigus edastab SA Innove õppekavale antud hinnangu ministeeriumi välishindamisosakonnale.

 • Koolitus- või tegevusloa väljastamine

  Munitsipaalkoolile saadetakse koolitusluba koos ministri käskkirjaga taotluses märgitud meiliaadressile. Erakoolile edastatakse tegevusluba taotluses märgitud meiliaadressile. Huvikooli pidajale edastatakse kantsleri käskkiri huvikooli registreerimise kohta taotluses märgitud meiliaadressile. Kutseõppeasutuste õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

Koolituskulude tulumaksutagastuse muudatused


Alates 1. jaanuarist 2016 muutub koolituskulude tulumaksutagastuse regulatsioon täiskasvanute täienduskoolitustel osalejatele ja huvikoolis õppijatele.

Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26aastase sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:

 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
 • kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Koolituskuluks ei loeta A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.

Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18- aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

 

Täiskasvanute koolituse seadus


2015. aasta 1. juulil jõustunud täiskasvanute koolituse seadus tõi valdkonda mitmeid muudatusi:

 • enamike koolituste puhul ei ole edaspidi vaja taotleda koolitusluba, selle asemel on soovijatel võimalik esitada majandustegevusteade;
 • koolitused, millele saab ja tuleb tegevusluba taotleda, on seadustes nimetatud;
 • õppepuhkuse saamise õigus ja tulumaksutagastuse taotlemise võimalus laieneb alates 2016. aasta 30. juunist üksnes neile koolitustele, millele on väljastatud tegevusluba või mille kohta on esitatud majandustegevusteade;
 • majandustegevusteate esitanud koolitajad peavad täitma kõiki seaduses täienduskoolitusasutuse pidajale ja õppekorraldusele kehtestatud nõudeid;
 • enne 1. juulit 2015 tööalase või vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks väljastatud load kehtivad kuni 2016. aasta 30. juunini;
 • kui seni on tegevusluba saanud taotleda vaid eraõiguslikud juriidilised isikud, kes viivad läbi täiskasvanute koolitust, siis uue korra kohaselt laieneb nii tegevuslubade taotlemine kui majandustegevusteate esitamine ka riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele.

Lisainfo välishindamisosakonna peaeksperdilt Evelyn Saul (evelyn.saul@hm.ee, 735 0117) või täiskasvanuhariduse osakonna peaeksperdilt Annaliisa Toomilt (annaliisa.toom@hm.ee, 735 4074).

Loe ja vaata lisaks

 

Viimati uuendatud: 17. september 2020