Tasuta kursused

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Kursustele registreerimise info leiate õppeasutuste kodulehtedelt.

Информацию о регистрации на курсы можно найти на страничках учебных заведений.

 

Lisainfo

Tasuta kursused 2017 otsing

Учебные заведения на русском языке находятся в конце списка.
Сферы обучения на русском языке находятся в конце списка.
Pealkiri Õppeasutus Valdkond Kursuse keel Kursuse maht
GIS metsanduses Luua Metsanduskool Metsandus eesti 30
Ettevalmistus 3. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks Viljandi Kutseõppekeskus Elektrotehnika ja energeetika eesti 80
Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks Viljandi Kutseõppekeskus Mehaanika ja metallitöö eesti 104
Ettevalmistus 4. taseme kelneri kutseeksamiks Viljandi Kutseõppekeskus Majutamine ja toitlustamine eesti 60
Tõstukijuhi ja sisetranspordi liikurmasina juhi täiendõpe Rakvere Ametikool Transporditeenused eesti 45
Kergete rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine eesti 60
Eripuhastustööde koolitus Väike-Maarja Õppekeskus Koduteenindus eesti 40
Korrektse eesti keele kursus kontoritöötajatele Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Isikuareng eesti 80
Tarbijakeskne tootearendus puiduettevõttes Võrumaa Kutsehariduskeskus Materjalide töötlemine (puu, paber, plast, klaas) eesti 40
Suhtlemise ja klienditeeninduse oskused majutuses ja toitluses Kehtna Kutsehariduskeskus Isikuareng eesti 60
Sildumisoperatsioonid sadamas ja ujuvdokis Eesti Merekool Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika eesti 140
Hügieenikoolitus iluteenindajale Kuressaare Ametikool Juuksuritöö ja iluteenindus eesti 35
Ettevalmistus 3. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks Tartu Kutsehariduskeskus Elektrotehnika ja energeetika eesti 80
Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks Tallinna Ehituskool Elektrotehnika ja energeetika eesti 80
Veebilehe loomine ja veebireklaam alustavale väikeettevõtjale Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Arvutikasutus eesti 30
Швартовые операций в порту и в плавдоке Эстонская морская школа Автотранспортные средства морские и воздушные суда морские и воздушные суда vene 140
Бухгалтерский учет для продолжающих с использованием программы MS Excel Тартуский центр профессионального образования Использование компьютера vene 60
Бухгалтерский учет для начинающих с обучением профессиональному эстонскому языку Тартуский центр профессионального образования Бухгалтерское дело и налогообложение vene 80
Создание веб-страницы небольшой фирмы Таллиннский центр промышленного образования Использование компьютера vene 50
Курсы по подготовке мехатроников на четвертый уровень к сдаче экзаменов квалификации Таллиннский центр промышленного образования Электроника и автоматизация vene 120

Lehed

 

„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärgid 2015-2018

Elukestvas õppes osaleb aastas ligikaudu 100 000 inimest. Madalama haridustasemega inimesi on nende hulgas siiski vähe. Uuringute kohaselt võivad seda põhjustada barjäärid, mis on seotud nii suhtumisega õppimisse, elustiiliga kui ka täiskasvanuhariduse võimalustega.

Tasuta kursustele lisaks kavandatud toetusmeetmed ja arendustegevused aitavad neid barjääre ületada.

Toetuse andmise tingimused "Täiskasvanuhariduse edendamine
ja õppimisvõimaluste avardamine"

  • 34 300 täiskasvanut on läbinud täienduskoolituse ja saanud selle kohta tunnistuse

  • Madalama haridustasemega inimeste õppesse toomiseks on sisse töötatud jätkusuutlikud koostöömudelid
  • Teadlikkus õppimisvõimalustest ja valmisolek õppida on suurenenud
  • Kasvanud on täiskasvanute koolituse seaduse nõudeid täitvate täienduskoolitusasutuste arv. Vähemalt 500 täienduskoolitusasutust täidab täiskasvanute koolituse seadusest tulenevaid nõudeid
  • Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist kasutatakse lisaks kõrg- ja kutseharidusele ka mittestatsionaarses üldharidusõppes
  • Välja on töötatud täiendus- ja ümberõppe kättesaadavust soodustav täiskasvanute koolituse rahastamise uus kontseptsioon

 

 

Tegevused

Täiskasvanute üld- ja kutsehariduse korralduse kaasajastamine

Täiskasvanuid, kelle haridustee on katkenud enne keskhariduseni jõudmist, on tööealise elanikkonna hulgas ligi 100 tuhat. Nendest tagasi kooli on tulnud vähesed ning nendegi hulgas on õppest väljalangevus suur. Seetõttu on vaja muuta mittestatsionaarset üldharidusõpet paindlikumaks ja täiskasvanutele sobilikumaks.
Õppekorralduse muutmiseks üld- ja kutsehariduses töötatakse välja kontseptsioon ning viiakse õppe sisu ja maht vastavusse sihtgrupi vajadustega. Analüüsitakse ka välisriikide kogemust keskhariduseta täiskasvanute tagasipöördumisest tasemeharidusse.

VÕTA – varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine

Varasema õppe ja töö käigus omandatud kompetentside arvestamine võimaldab õppeaega paindlikumalt kasutada ning suurendada tööalast konkurentsivõimet ja motivatsiooni elukestvaks õppeks. Kutse- ja kõrgharidusõppes arvestatakse õppurite varasemat õpi- ja töökogemust, kuid üldhariduse tasemel ei ole VÕTA kontseptsiooni välja töötatud ning selle rakendamine on vähene.
Plaan on toetada VÕTA senisest suuremat kasutuselevõttu üldhariduses, sealhulgas täiskasvanutele suunatud mittestatsionaarse õppega koolides. Selleks lepitakse kokku põhimõtetes ja toetatakse koole uue süsteemi juurutamisel. 2016. aastal valmivad VÕTA näidistingimused ja -kord üldhariduskoolidele ning viiakse läbi üldiste põhimõtete, hindamise ja nõustamise alased koolitused.

Piirkondliku koostöö arendamine täiskasvanute õppesse toomiseks

Madalama haridustasemega täiskasvanud on enesetäiendamisel vähem motiveeritud ning nende hoiakud õppimise suhtes on sageli negatiivsed. Nende täiskasvanute õppimise juurde toomiseks on vaja arendada koolide võimekust ning tuua kokku võimalikud koostööpartnerid, kes saavad panustada potentsiaalsete õppijate leidmisesse ja motiveerimisse.
Tegevusi aitab partnerina ellu viia Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon ANDRAS kes korraldab piirkondlikku koostööd kõigis maakondades.

Elukestva õppe populariseerimine

Kõik inimesed ei taju ega oska enda kasuks tööle panna elukestva õppe võimalusi. Üleriigiliste ja piirkondlike kaasamis- ja teavitustegevustega motiveeritakse täiskasvanuid õppima ja innustatakse inimesi õpiteed jätkama. Panustatakse ka täiskasvanuõppe võrgustiku arendustegevustesse ja täiskasvanute koolitajate koostöö edendamisse.
Populariseerimistegevusi viib partnerina ellu Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon ANDRAS

Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine

Täienduskoolitust pakuvad paljud erinevad koolitusasutused ning pakutava koolituse kvaliteet ei ole ühtlane. Eesmärk on jõuda olukorrani, kus täienduskoolitus on õppijakeskne, motiveeriv, asjakohane, paindlikult korraldatud ja toimub sobivas õpikeskkonnas.

2016. aastal uuendati väljundipõhise õppekava koostamise juhendmaterjali.
Toetatakse koolitusasutusi koolituste kvaliteedi arendamisel ja täiskasvanute koolituse seadusest tulenevate nõuete täitmisel. Koostatakse ja levitatakse juhendmaterjale, korraldatakse seminare ja koolitusi.
Analüüsitakse kvaliteedimärgi/kvaliteedikokkuleppe rakendatavust.

Täienduskoolituse pakkumine täiskasvanutele

Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse kaudu pakutakse tööalaseid kursusi. Need kursused on suunatud eelkõige eri- ja kutsealase hariduseta madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega täiskasvanutele.
Täienduskoolituse tellimust koostatakse kaks korda aastas, mis annab võimaluse paindlikult reageerida muutustele tööturul ja võtta arvesse erinevate piirkondade ja sihtrühmade vajadusi.

Täiskasvanute koolituse rahastamispõhimõtete väljatöötamine

Töötatakse välja täienduskoolituse rahastamispõhimõtted, mis õppija, riigi ning tööandja toel soodustavad koolituse kättesaadavust ja elukestvas õppes osalemist.
Tegevusi hakatakse ellu viima koostöös partneriga, kes leitakse avaliku konkursi teel 2017. aastal.
 
Viimati uuendatud: 2. juuni 2017