Õppelaen

Tingimused õppelaenu taotlemiseks

2020/2021. õppeaastal on õppelaenu maksimaalmäär 2500 eurot.
Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja –astmel üks kord õppeaasta jooksul.

Õppelaenu on võimalik taotleda kui taotleja:

 • on eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik;
 • õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;
 • on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või;
 • on kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või;
 • õpib välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.
 • Õpilasel ja üliõpilasel on õigus saada õppelaenu 15. septembrist järgmise aasta 1. juunini. Esimese aasta õpilasel ja üliõpilasel on õigus saada õppelaenu 1. oktoobrist järgmise aasta 1. juunini.
 • Õppelaenu väljastavad pangad: Swedbank, SEB pank, LHV pank, Luminor pank, Danske pank. NB! Alates 01.01.2018 ei sõlmi COOP pank uusi õppelaenulepinguid, küll aga jätkab olemasolevate lepingute alusel laenu väljastamist.
 • Õppelaenu saamise aluseid, tingimusi ja korda reguleerib Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

Tingimused, mil õppelaenu tagasimaksmine peatub

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal:

 • ajateenistuses viibimise ajaks;
 • ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 • arst-residendil residentuuri lõpetamiseni.

Õppelaenu kustutamine

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100 % töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Lisaks kustutatakse õppelaen juhul, kui pärast õppelaenu võtmist tuvastatakse laenusaaja alaealisel lapsel raske või sügav puue. Laenusaaja kohustuste täitmise nõudest loobumist korraldatakse raske või sügava puudega last pidevalt hooldama ühe vanema õppelaenu puhul.

Õppelaenu kustutamiseks peab laenusaaja pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitama järgmised dokumendid:

Õppelaenu kustutamise küsimuste korral pöörduda

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimine

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimiseks tuleb täita avaldus.

Maksegraafiku minimaalseks kuusummaks on 50 eurot ning maksimaalseks perioodiks 7 aastat. Kohtuasjade puhul on minimaalne kuusumma 65 eurot, maksimaalne periood samuti 7 aastat.

Allkirjastatud avalduse saab saata

 • Sirle Luist
 • Maksu-ja Tolliamet
 • Sõpruse pst 4
 • 50050 Tartu

Või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga sirle.luist@emta.ee.

Allkirjastamata avaldusi ei ole võimalik menetleda ja need palutakse igal juhul uuesti allkirjastatuna esitada.

Kohtuasjade puhul tuleb avaldusele lisada ka tsiviilasja number.

 

Viimati uuendatud: 27. juuli 2020