Õppelaen

Tingimused õppelaenu taotlemiseks

2017/2018. õppeaastal on õppelaenu maksimaalmäär 1920 eurot.
Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja –astmel üks kord õppeaasta jooksul.

Õppelaenu on võimalik taotleda kui taotleja:

  • on eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik;
  • õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;
  • on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või;
  • on kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või;
  • õpib välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Tingimused, mil õppelaenu tagasimaksmine peatub

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal:

  • ajateenistuses viibimise ajaks;
  • ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
  • arst-residendil residentuuri lõpetamiseni.

Õppelaenu kustutamine

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100 % töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Laenu andnud krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja õppelaenuga seotud kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses.

Pank loobub laenusaalat õppelaenuga seotud kohustuste täitmise nõudmisest juhul, kui laenusaaja alaealisel lapsel tuvastatakse sügav puue. Sel juhul täidab laenusaaja eest kohustused kohustused eest Haridus- ja Teadusministeerium. Kohustuste täitmise võtab Haridus- ja Teadusministeerium üle sügava puudega last pidevalt hooldava ühe vanema õppelaenu puhul.

Selleks peab laenusaaja pöörduma õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poole ning esitama taotluse ja järgmised nõusoleku vormid:

Õppelaenusaajatel, kellele on rakendunud riigitagatis, tuleb taotlus ning nõusoleku vormid esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimine

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimiseks tuleb täita avaldus

Maksegraafiku minimaalseks kuusummaks on 50 eurot ning maksimaalseks perioodiks 7 aastat. Kohtuasjade puhul on minimaalne kuusumma 65 eurot, maksimaalne periood samuti 7 aastat.

Allkirjastatud avalduse saab saata posti teel aadressil Sirle Luist, Riigi Tugiteenuste Keskus, riiginõuete osakond, Sõbra 56, 51013 Tartu, faksida numbril  663 8299 või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile sirle.luist@rtk.ee .

Allkirjastamata avaldusi ei ole võimalik menetleda ja need palutakse igal juhul uuesti allkirjastatuna esitada.

Kohtuasjade puhul tuleb avaldusele lisada ka tsiviilasja number.

Lisainfo

  • Õppelaenu võlgnevuste ning kustutamise küsimustes laenusaaja lapse sügava puude korral pöörduda rahandusosakonna finantsarvestuse eksperdi Merle Märsi poole, merle.mars@hm.ee, tel 735 0140

 

Viimati uuendatud: 24. juuli 2017