Riigikeele oskus ja tasemeeksamid

 • Eesti riigikeel on eesti keel, mis on ka enamusele Eesti elanikkonnast emakeeleks, kuid osale elanikkonnast võõrkeel. Eesti keele kui riigikeele oskuse nõuded on määratletud keeleseaduses.

 • Keeleoskuse tasemed

  Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed. Tasemeeksami sooritamine on vajalik ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks. Tööalast eesti keele oskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal keeleoskustasemel: A2, B1, B2 ja C1.

  Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab kodakondsuse taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt B-1 tasemel.
   

  Eesti keele oskuse tasemed (Euroopa Nõukogu ühtsete keeleoskustasemete üldskaala)

Tasemeeksamid

Eesti keele oskust hinnatakse eksamil. Tasemeeksamid toimuvad kord kvartalis neljal (A2, B1, B2, C1) tasemel, registreerimine on võimalik aastaringselt. Registreerimise tähtaeg on eksamikuule eelneva kuu esimene kuupäev. Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti. Eksami sooritanud isikule antakse vastav tunnistus.

 • Eksamilt puudumine

  Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, saab uuesti eksami sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.
   

  Piirangut ei kohaldata isikule, kes tühistab vähemalt seitse päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise. Eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isikud, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, keskhariduse või kõrghariduse (haridus loetakse omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60 protsenti õppetööst toimus eesti keeles) ja kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ning töötab kutsetunnistusel märgitud kutsealal.

Eksamitulemuse vaidlustamine

Eksaminandil, kui ta ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, on õigus 30 päeva jooksul pärast tulemuse teatavaks tegemist esitada vaie Haridus- ja Teadusministeeriumi vaidekomisjonile aadressile:

Munga 18, 50088 Tartu või e-postiaadressil hm@hm.ee

Keeletaseme eksami vaide blankett on leitav siit.

Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist, viidates konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksami hindamise või läbiviimise korra vastu on eksitud.

Vaidekomisjon lahendab vaide 30 päeva jooksul pärast selle saamist ning teeb ühe järgmistest otsustest:

 • jätab vaide rahuldamata;
 • rahuldab vaide ning teeb vajadusel eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettekirjutuse eesti keele tasemetunnistuse väljastamiseks.

 

 

Viimati uuendatud: 9. september 2021