Keeleõppetoetused

 

Haridus- ja Teadusministeerium korrastab toetuste taotlemise süsteemi, mis puudutab eesti keele lisaõpet, eestikeelse õppetöö jõustamist ning eesti keelest erineva emakeele õpet. Toetusmeetmeid on kokku neli. 

1. Uussisserändaja toetus summas 400 eurot või 1000 eurot aastas. Toetust rakendatakse 2022. aastal esmakordselt ka vene õppekeelega koolides õppivate uus-sisserändajast õpilaste eesti keele lisaõppeks.

2. Vähemalt 40% eestikeelset lisaõpet läbi viivate koolide õpilaste pearahatoetus 185 eurot aastas. Toetus on mõeldud koolidele, mis ei kuulu keelekümblusvõrgustikku, kuid viivad läbi muu emakeelega õpilaste klassikomplektile vähemalt 40% eestikeelset aineõpet (taotluses tuleb märkida antud klassi õpilaste arv keelekümblusest eraldi lahtris).

Toetused 1 ja 2 kehtestatakse ministri käskkirjaga „Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste eesti keele ja eestikeelset õpet jõustavate toetuste andmise tingimused ja kord“. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ja erakoolide pidajad oma põhikoolide õpilastele.

Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste laiendatud eestikeelseks õppetööks
toetuse andmise tingimused ja kord
(käskkirja lisa 1).

Uus-sisserändajast õpilasele eesti keele lisaõppeks toetuse andmise tingimused ja kord (käskkirja lisa 2).

3. Keelekümblusprogrammi võrgustikku kuuluvate ja vähemalt 60% eestikeelset aineõpet saavate õpilaste pearahatoetus 185 eurot aastas.

Toetuse aluseks on ministri määrus „Keelekümblusprogrammi toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna konkursi läbiviimise tingimused ja kord“. Vt ka Määruse seletuskiri.

  • Ühele õpilasele saab rakendada korraga ainult ühte eelpool nimetatud kolmest toetusest.
  • Toetuste 1-3 taotlemiseks täidab koolipidaja ühe tervikliku Exceli tabeli erinevaid lahtreid. Toetuste 1 ja 2 puhul lisatakse tabelile käskkirjas viidatud dokumendid.
  • Keelekümblusprogrammiga liituda soovivad lasteaiad ja koolid saavad saata dokumendid maire.kebbinau@hm.ee 1. juuniks 2022.
  • Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna enesehindamisvorm „Haridusasutuse enesehindamise tabel”.

4. Tegevustoetus rahvuskultuuriseltside huvikoolidele, et võimaldada 3-18-aastastel lastel õppida eesti keelest erinevat emakeelt.

Toetuse aluseks on ministri käskkiri „Eesti keelest erineva emakeele õppe toetuste andmise tingimused ja kord“.

Rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppeks tegevustoetuse andmise tingimused ja kord (käskkirja lisa 1).

Rahvusvähemuse huvikooli tegevustoetuse taotlus ja tegevuskava.

Taotlemise tähtaeg:
18. aprill 2022 toetuste 1, 2 ja 4 taotlemisel;
5. mai 2022 toetuse 3 taotlemisel.

Kõigi nelja toetuse taotlused tuleb saata e-posti aadressile katerina.leesment@hm.ee.

Kõigi toetuste taotlused vaatab läbi üks komisjon.

Toetuste summad kehtestatakse ministri käskkirjaga: 

Aruandluse tähtaeg:
15. jaanuar 2023 (kõigi toetuste puhul). 

 

Viimati uuendatud: 16. mai 2022