Rahvusvaheline haridus Eestis

Rahvusvahelise üldhariduse peamiseks sihtrühmaks on välisriikide diplomaadid, teadlased, õppejõud jt spetsialistid ning eesmärk on nende laste haridustee sujuv jätkumine ülemaailmselt või -euroopaliselt võrreldavate õppekavade alusel ajutiselt Eestis viibimise ajal.

 

Rahvusvahelise üldhariduse võimalused aitavad oluliselt kaasa ekspordi- ja välisinvesteeringute tegevuskava rakendamisele ning teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise tegevuskavade elluviimisele, välisriikide ja Eesti diplomaatide roteerimisele ja välisekspertide töötamisele Eestis. Rahvusvahelise üldhariduse peamiseks sihtrühmaks on välisriikide diplomaadid, teadlased, õppejõud jt spetsialistid ning eesmärk on nende laste haridustee sujuv jätkumine ülemaailmselt või -euroopaliselt võrreldavate õppekavade alusel ajutiselt Eestis viibimise ajal.

Info välismaalasele, kes soovib panna oma lapse Eestis kooli või lasteaeda

Välismaalane, kes soovib leida oma lapsele sobivat kooli- või lasteaiakohta Eestis, peab esmalt võtma ühendust (tulevase) elukoha kohaliku omavalitsusega. Nõu saab küsida ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktisikult, kelleks on Katre Mehine.

Kui kohaliku omavalitsusega konsulteerides on selgunud lapsele sobiv kool(id), saab lapsevanem juba ise kooliga läbi rääkida ja kokku leppida, millises klassis laps õppima hakkab.

Eestis on võimalik koolieelset ja põhiharidust omandada vastavalt riiklikule õppekavale kahes keeles - lisaks eestikeelsetele koolidele ja lasteaedadele on ka vene õppekeelega põhikoolid ja lasteaiad. Välismaalastele, kes soovivad, et laps saaks õppida rahvusvahelise õppekava alusel, on samuti loodud mitmeid erinevaid võimalusi.

Haridus on Eestis kõigile lastele kuni keskhariduse lõpuni tasuta, vaid erakoolides õppimine on üldjuhul tasuline. Täpsem teave Eesti koolisüsteemi ja hariduse korralduse kohta koolis on koondatud juhendmaterjali „Tere tulemast Eesti kooli!“. Raamat on  leitav eesti, inglise ja vene keeles ning  mõeldud peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis.
 

Eesti riiklikul õppekaval põhinev ingliskeelne haridus

Erakoolid on tõestanud, et inglisekeelset õpet saab edukalt kohandada ka Eesti riiklikule õppekavale. Gümnaasiumi tasemel (10.-12. klass) on inglise keeles võimalik õppida Tallinnas asuvas EBS Gümnaasiumi rahvusvahelises klassis ja põhikooli ulatuses (1.-9. klass) pakub ingliskeelset õpet Tartu Rahvusvaheline Kool. Mõlemas erakoolis põhineb õpe Eesti riiklikul õppekaval ja on tasuline (õppemaksu info EBS Gümnaasiumis ja Tartu Rahvusvahelises Koolis kodulehel).
 

Õppimine eestikeelses koolis

Kui välismaalt Eestisse saabunud eesti keelest erineva emakeelega õpilane asub õppima eestikeelses koolis, siis toetab riik kooli lisavahenditega, mille abil korraldatakse vajadusel eesti keele õpe ja muud tugiteenused. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, mille alusel ta õpib endale võimetekohases tempos. Õpilane asub õppima oma eakaaslastega ühte klassi ning õppetööks vajaliku eesti keele omandamisel integreeritakse õpilane võimalikult kiiresti tavaõppesse.

Võõrkeelse alushariduse võimalused Eestis

Tallinnas ja Tartus on võimalik omandada ka võõrkeelset alusharidust. Kõige enam on inglise õppekeelega koolieelseid õpperühmi, kuid Tallinnas tegutsevas eralasteaias Memme Musi tegutseb ka eesti-prantsuse õppekeelega rühm ning Tallinna Allika Lasteaias saksakeelne rühm.

Ingliskeelsed õpperühmad on järgmiste Tallinna lasteaedade või koolide juures:

Tartus tegutseb ingliskeelne eralasteaed TERAKE (2-6aastased) ja Tartu Rahvusvahelise Kooli lastehoid (2-6aastased).

Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest on Eestis võimalik õppetööd läbi viia rahvusvahelise bakalaureuseõppe organisatsiooni IBO (International Baccalaureate Organization) õppekava või Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava (European Baccalaureate) kohaselt.

IB (International Baccalaureate)

IB on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mille on välja töötanud rahvusvahelise bakalaureuseõppe organisatsioon IBO. IBO pakub rahvusvahelist õppekava kolmele erinevale kooliastmele:

  • algastme õppeprogramm (PYP - Primary Years Programme),
  • keskastme õppeprogramm (MYP - Middle Years Programme) ja
  • diplomiõppe programm (DP - Diploma Programme).

IB õppekava rakendavad koolid paiknevad üle maailma enam kui 140 riigis ja selle alusel õppis 2015/16. õppeaastal üle 1,3 miljoni õpilase. Vt lähemalt IBO

IB õppe võimalused Eestis

IB õppekava alusel võib õpetada kool, mis on saanud IBO tunnustuse konkreetse  õppeprogrammi rakendamiseks. IB õppeprogrammide rakendamiseks inglise keeles on saanud IBO tunnustuse järgmised Eesti üldhariduskoolid:

Audentese Erakool ja Eesti Rahvusvaheline Kool on erakoolid, milles õppimine on tasuline (õppemaksu info leiab Eesti Rahvusvaheline Kooli ja Audentese Erakooli kodulehelt).

Tallinna Inglise Kolledž ja Miina Härma Gümnaasium on munitsipaalkoolid, mida rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest ja riigieelarvelisest toetusest, seetõttu on nimetatud koolides õppimine tasuta. Tallinna Inglise Kolledži ja Miina Härma Gümnaasiumi vastuvõtutingimused IB õppes osalemiseks leiab koolide kodulehelt.

EB (European Baccalaureate)

EB on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis on välja töötatud Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel. EB õppekava hõlmab mitmekeelseid ja -kultuurilisi õppeprogramme eelkoolist kuni keskkooli lõpuni, mis on jaotatud kolmeks kooliastmeks: eelkool (nursery), noorem kooliaste (primary) ja vanem kooliaste (secondary).

Euroopa koolide peamine eesmärk on anda ühtset haridust Euroopa ühenduste teenistujate lastele, st kõik Euroopa koolid rakendavad ühtset õppekava, mis võimaldab õpilastel tõrgeteta ühest koolist teise liikuda.  EB õppekava pöörab erilist tähelepanu Euroopa Liidu põhiväärtuste ja õpilaste emakeele ehk esimese keele arendamisele ning vähemalt kahe võõrkeele õpetamisele. Ka osa õppeaineid õpitakse esimeses võõrkeeles.  Nooremas kooliastmes (klassides P3-P5) on esimeses võõrkeeles (L2) Euroopa tunnid; vanemas kooliastmes (klassides S3-S7) ajaloo, geograafia, majanduse ja eetika tunnid.

Euroopa küpsustunnistuse omanikel on õigus astuda mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvasse ülikooli samadel tingimustel, kui selle liikmesriigi samaväärse kvalifikatsiooniga kodanikud.

Euroopa Koolide süsteemis on 28 üldhariduskooli, neist 14 on I kategooria Euroopa koolid (Belgias (5), Saksamaal (3), Luksemburgis (2), Hispaanias, Hollandis, Suurbritannias ja Itaalias) ja 14 akrediteeritud Euroopa koolid (Itaalias (2), Prantsusmaal (2), Taanis, Saksamaal, Suurbritannias, Iirimaal, Soomes, Kreekas, Hollandis, Luksemburgis, Belgias  ja Eestis. Vt lähemalt Schola Europaea

EB õppe võimalused Eestis

Eestis rakendab EB õppekava Tallinna Euroopa Kool. Kool sai ametliku akrediteeringu Euroopa koolide õppekaval baseeruva hariduse pakkumiseks 26. augustil 2013. aastal.  Koolis on inglise keele sektsioon, teise keelena õpetatakse prantsuse ja saksa keelt. 2018. aastal lisandub prantsuse keele sektsioon.

Tallinna Euroopa Kool on erakool, milles õppimine on tasuline (õppemaksu info kodulehel).

EB õppekohtadele võetakse eelkõige vastu Euroopa Liidu institutsioonides ja agentuurides töötavate isikute lapsed. Samuti võetakse EB õppekohtadele vastu:

  • Eestis elavate ja töötavate välismaalaste lapsed, kelle emakeel on Euroopa Liidu ametlik keel,
  • kelle vanem töötab välisriigi diplomaatilisel ametikohal;
  • õpilane, kes on vähemalt kolm aastat õppinud välisriigi Euroopa Kooli süsteemis või muus rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis.

Rahvusvahelised lepingud

Riikidevaheliste lepingute alusel tegutsevad Eestis saksa keele süvaõppega Tallinna Saksa Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium ning Soome õppekava järgiv Tallinna Soome Kool. Tallinna Saksa Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium on munitsipaalkoolid, milles õppimine on tasuta. Tallinna Soome Kool tegutseb erakoolina, milles õppimine on tasuline (õppemaksu info kodulehel). Tallinna Saksa Gümnaasiumile omistas Saksamaa Välisministeerium ka Saksa profikooli tiitli.

 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2017