Sa oled siin

Projekt "Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida mitteformaalses õppes omandatut formaalharidusse" 2021-2023

 

Haridus- ja Teadusministeerium algatas 2021. aasta sügisel koostöös Euroopa Komisjoni ja rahvusvahelise konsultatsiooniettevõttega ICF projekti mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse.

Projekti eesmärk on luua hea ja lihtne raamistik mitteformaalse õppimise käigus omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks ning õpitu kvaliteedi hindamiseks ja arvestamiseks põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppe õppekavade täitmisel.

Projekti pikaajaline mõju seisneb paindlikuma ja õpilasekesksema haridussüsteemi loomisele kaasaaitamises. Projekti tulemusel on haridus- ja noorsootööasutuste pidajad ja juhid poliitikamuudatusest teadlikud ja väärtustavad seda ning õpetajatel ja juhendajatel on valmisolek lõimingu elluviimiseks. Lõimingu rakendumisel mõistavad õpilased, et haridussüsteem toetab neid igakülgselt enesearengu ja tulemuste saavutamisel.

Projekti finantseerib Euroopa Liit struktuurireformide toetusprogrammi kaudu.

Projekti peamised osapooled on Euroopa Komisjon, rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte ICF (kelle koostööpartneriteks on Praxis, Civitta ja Tallinna Ülikool) ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti tegevustesse kaasatavad sidusrühmad:

 • Huvialavaldkondade esindusühingud (Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit) ja teised noortevaldkonna katusorganisatsioonid (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit);
 • Aineliidud (nt Eesti Emakeeleõpetajate Selts), koolijuhtide, õpetajate jt haridustöötajate ja lapsevanemate ühendused (Eesti Õpetajate Liit, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Lastevanemate Liit) ning teised haridusvaldkonna katusorganisatsioonid (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Vabaharidusliit);
 • Tartu Ülikooli teaduskool;
 • Loomeisikuid ühendavad katusorganisatsioonid (Eesti Kultuuri Koda);
 • Valitsusasutused (Haridus- ja Noorteamet, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium);
 • Algatused piirkondlike haridusalaste arengute eestvedamiseks (Ida-Viru Haridusklaster);
 • Muuseumid (Eesti Rahva Muuseum, Kumu kunstimuuseum);
 • Kohalikud omavalitsused (nt Tallinna Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus) ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Projekti lõpuks on loodud:

 • Lõimingu õiguslik raamistik ning rahastus- ja juhtimisskeem;
 • Juhised lõimingu elluviimiseks;
 • Lõimingu elluviimise rakenduskava.

Peamised projekti tegevused:

 1. Kaardistame olukorra, analüüsime kitsaskohti, tugevusi ja arengupotentsiaali ning kirjeldame lõimingu praeguse korralduse erinevatel tasanditel.
 2. Analüüsime teiste riikide praktikaid
 3. Korraldame kogemustevahetuse ekspertide vahel teistest Euroopa riikidest.
 4. Hindame, kas poliitikamuudatus on vajalik, milles see peab seisnema ja millised kulud sellega kaasnevad.
 5. Töötame koostöös sidusrühmadega välja juhised mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse ning proovime need järele koolides.
 6. Koostame soovitused seadusandluse muutmiseks, poliitika kujundamiseks ja vajalike meetmete rakendamiseks.

Projekti sihtrühm: Projektis keskendume 7-19-aastastele noortele, kuid tulemusi on võimalik hiljem kasutada elukaareüleselt, sh täiskasvanute puhul mitteformaalse õppimise käigus omandatu arvestamiseks formaalhariduses.

Projekti kestus on 2 aastat – tegevused käivitusid 2021. aasta septembris ja kestavad kuni 2023. aasta augustini. 

Kontaktid:

Eve Mägi, projektijuhi asetäitja, eve.magi@praxis.ee
Tormi Kotkas, projekti koordinaator, tormi.kotkas@hm.ee

Projekti käigus valminud materjalid

22.09.2021 seminari materjalid:

Raportid:

 

 

Viimati uuendatud: 25. august 2022