Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi tutvustus

Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime.

Ministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Ministeeriumi haldusalas on 10 allasutust, lisaks riigiõppeasutused ja teadus- ja arendusasutused. Ministeerium ei juhi haldusala asutusi mitte vahetult, vaid strateegiliselt – töötab välja nende arengusuunad, määratleb eesmärgid ja analüüsib tulemusi, tagab eelarve, teostab järelevalvet jms.

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab üle 200 inimese.

Ülesannete täitmiseks ministeerium:

 • planeerib, korraldab ja arendab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitikat;
 • töötab välja riigi arengukavad haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika valdkondades ning tagab nende kooskõla üleriigiliste ja valdkondlike arengukavadega; korraldab arengukavade rahastamise, elluviimise ja tulemuste hindamise;
 • teostab riiklikku järelevalvet haridusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle;
 • planeerib, arendab riiklikke õppekavasid ja muid haridusstandardeid ning korraldab nende koostamise ja akrediteerimise.
 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala asutuste prioriteedid 2018

 

Märksõnad:

 
 • Eesti keelel on kindel koht muutuvas maailmas
 • Õpetajaamet on kõrgelt väärtustatud
 • Teaduse ja kõrghariduse mõju ühiskonnas on suur
 • Meie koolivõrk lähtub Eesti vajadustest ja võimalustest
 • Kutse- ja täiskasvanuharidus toetab inimeste arengut ja vastab ühiskonna vajadustele
 • Kaasaegne tehnoloogia on õppetegevuses hästi kasutatud
 • Noorsootöö on kättesaadav ja mitmekesine

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonna peamised ühised prioriteetsed tegevused 2018:

 1. 2020+ haridus- ja teadusstrateegia ettevalmistamine (sh väljumisstrateegia);
 2. Õigusloome kvaliteedi tõstmine;
 3. Organisatsiooni strateegia ja tegevuskava koostamine ning rakendamine;
 4. Haridus- ja teadusministeeriumi kui tööandja maine tõstmine;
 5. Programmidele vahehinnangu andmine ja vajadusel muutmine; tõukefondide rakendamise kiirendamine;
 6. Haridus- ja teadusministeeriumi ning haldusala asutuste funktsioonide optimeerimine, valdkondlike  kompetentsikeskuste väljaarendamine;
 7. Haridusmaastiku regionaalne kaardistamine ning ettepanekute esitamine õpiteede paremaks sidustamiseks;
 8.  Kaunite Kunstide Kooli rajamine ja teiste riigikoolide arendamine;
 9. Eesti ning haridus- ja teadusministeeriumi(HTM) 100 tähistamine.

 

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi struktuur

struktuur

Viimati uuendatud: 12. veebruar 2019