Strateegiline planeerimine aastateks 2021-2035

Haridus- ja Teadusministeerium koostab haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna järgmise perioodi (2021–2035) arengukavasid. 


Strateegilise planeerimise eesmärk on välja töötada realistlik pikaajaline plaan nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

Eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike arendustegevuste kokkuleppimise protsess jõuab lõpule ajaks, kui kehtivate arengukavade (Elukestva õppe strateegia 2020, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“, Eesti noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 ning pikendatud kehtivusega keelevaldkonna arengukava) periood lõpeb.

Ka uuel perioodil jätkuvad kehtivate arengukavade olulisemad arendustegevused, kuid selliselt, et arvesse on võetud kiiresti muutuva maailma trende ja väljakutseid ning uued partneritega kokku lepitud strateegilised arengusuunad.

Käimasolevas strateegiaprotsessis liigume samas ajakavas teiste olulisemate Eesti strateegiaprotsessidega, näiteks kõiki valdkondi hõlmav Eesti 2035 (Eesti pikaajaline reformikava, mis annab muuhulgas aluse ka järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks).

Hetkel oluline

 • 19.05.2021 istungil arutas Riigikogu TAIE arengukava ja noortevaldkonna arengukava
 • 2.06.2021 istungil arutas Riigikogu keele arengukava.
 • Haridusvaldkonna arengukava arutatakse Riigikogu täiskogu istungil esimesel võimalusel, kui Riigikogu taas koguneb.

Pärast arutelu Riigikogus peab valitsus arengukavad lõplikult kinnitama. 

Arengukavade eelnõud

 

 

Kuidas kaasa rääkida?

 

Haridus, noorsootöö, teadus ja eesti keel on Eesti riigi ja rahva püsimajäämise olulised alustalad. Parema tuleviku huvides vajame kaasamõtlejaid, et saada paremini aru nii Eesti edulugudest kui ka vajakajäämistest. Eelkõige on kaasamõtlemist tarvis selleks, et jõuda ühise visiooni ja strateegiani, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi.
Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks on aastani 2021 mitmeid võimalusi.

 • Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritused

  Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldab ministeerium koostöös partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele. Näiteks toimus 2018. aasta Arvamusfestivalil strateegia tarvis ideekorje arutelualal „Haridus 2.0". Haridus-, teadus-, noorte- ja keeleteemalised tulevikuarutelud toimusid ka 2019. aasta Arvamusfestivalil. Et ekspertide koostatud visioonidokumente laiemale avalikkusele tutvustada, korraldas ministeerium aprillis 2019 haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna visioonikonverentsi

 • 2019. aasta suvel toimusid haridusstrateegia avalikud arutelud. Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) korraldusel toimusid hariduse ja noortevaldkonna tulevikuarutelud osaluskohvikutes Eestimaa kümnes eri paigas. Avalike arutelude kokkuvõtteid lugeda ja Arvamusfestivali salvestusi kuulata saab siin.  

 •  

  Samas, arutelude rubriigis toome ära ka mitmetes koostöökogudes ja konverentsidel-seminaridel toimunud strateegiaarutelude kokkuvõtted.

 • Arengukavade koostamise töörühmad

  Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning poliitikavaldkondade tegevuste kokkuleppimiseks moodustas ministeerium olulisemaid partnereid ja huvipooli kaasavad töörühmad. Töörühmade kohtumised algasid 2019. aasta juunis, lähema info töörühmade kohta leiab siit

  Töörühmade kontaktid: 
  Haridus: Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti.koiv@hm.ee
  Teadus ja arendus: Katrin Pihor, teadusosakonna juhataja katrin.pihor@hm.ee
  Noortevaldkond: Gerttu Aavik, noorteosakonna nõunik gerttu.aavik@hm.ee
  Keelevaldkond: Andero Adamson, keeleosakonna juhataja andero.adamson@hm.ee

 • Arengukavade eelnõude kooskõlastamine

  Haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukavade, samuti teaduse ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus aprillis-mais 2020.

  Keelevaldkonna arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus juulis-augustis 2020.
 • Infokirjad

  Et kõiki huvilisi strateegiaprotsessi ja lähenevate kaasarääkimisvõimalustega kursis hoida, koostab ministeerium infokirju. Kui soovid saada ülevaateid töörühmade tööst ja kavandatavatest üritustest või konsultatsioonidest, anna sellest märku siin.

Osalemisvõimalused strateegiaprotsessi varasemates etappides

 • Eelanalüüsi ja visioonidokumentide koostamine

  Ministeerium kutsus 2018. aasta kevadel kokku ekspertrühmad, kes koostasid 2019. aasta märtsiks haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna ühised visioonidokumendid aastateks 2021–2035. Visioonidokumendid on üheks sisendiks juunis 2019 tööd alustavatele strateegia töörühmadele. Valminud visioonidokumendid ja ekspertrühmade tegevuse ülevaade on leitavad siit.

 • Ideekorje 2018. ja 2019. aasta erialakonverentsidel jm üritustel
  Augustis 2018 koguti Arvamusfestivalil arvukalt hariduse edendamise ettepanekuid.Haridus- ja Teadusministeerium ning valdkonna partnerorganisatsioonid korraldasid alates 2018. aasta sügisest valdkonna suurüritustel mitmeid ideekorjearutelusid, mille tulemusi eksperdid kasutasid visioonidokumentide koostamisel. Vaata ürituste infot ja kogutud ettepanekuid siit.

 

Lisainfo ja kontaktid

Strateegilist planeerimist Haridus- ja Teadusministeeriumis koordineerib analüüsiosakond. 

Lähem info: 

Valdkondade strateegiate koostamise eest vastutavate ametnike kontaktid leiate töörühmade rubriigist.

 

Viimati uuendatud: 7. juuli 2021