Sa oled siin

Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, noorte- ja keelevaldkondade järgmise perioodi (2021 – 2035) pikaajalist strateegilist planeerimist. 


Strateegilise planeerimise eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline visioon nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

Eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike arendustegevuste kokkuleppimise protsess jõuab lõpule ajaks, kui kehtivate arengukavade (Elukestva õppe strateegia 2020, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“, Eesti noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 ning pikendatud kehtivusega keelevaldkonna arengukava) periood lõpeb.

Ka uuel perioodil jätkuvad kehtivate arengukavade olulisemad arendustegevused, kuid selliselt, et arvesse on võetud kiiresti muutuva maailma trende ja väljakutseid.

Käimasolevas strateegiaprotsessis liigume samas ajakavas teiste olulisemate Eesti strateegiaprotsessidega, näiteks kõiki valdkondi hõlmav Eesti 2035 (Eesti pikaajaline reformikava, mis annab muuhulgas aluse ka järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks).

Kuidas kaasa rääkida?

Haridus ja teadus on üks Eesti riigi ja rahva püsimajäämise alustalasid. Parema tuleviku kindlustamiseks vajame nii kaasamõtlejaid kui ka kriitikuid, et paremini aru saada meie tegevuste vajakajäämistest kui ka edulugudest. Eelkõige on aga tarvis ühist visiooni, strateegiat, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi.

Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks on aastani 2021 mitmeid võimalusi.

 • Ekspertrühmades strateegia koostamise eelanalüüsis ja visioonipaberi koostamisel osalemine

  Ministeerium on kokku kutsunud ekspertrühmad, kelle rolliks on 2019. aasta märtsiks panna kokku arvestades uuringuid, analüüse ja huvirühmade sisendit hariduse, teaduse, noortevaldkonna ja keelepoliitika katusstrateegia visioonipaber aastateks 2021 – 2035. Juba selle visioonipaberi esimeste versioonide põhjal avame ühiskonnas laiapõhjalise konsultatsiooniprotsessi. Visioonipaber on sisendiks kevadel 2019 algaval arengudokumentide kokkuleppimiseks. Vaata ekspertrühmade tegevuse kohta täpsemalt siit.
 • 2018. a II poolaastal erialaste konverentside, kongressidel ja foorumite strateegia- ja visiooniaruteludel osalemine

  Ootame valdkondade asjatundjaid juba visiooni koostamise faasis kaasa rääkima 2018. II pa jooksul toimuvatel Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade erialakonverentsidel, kongressidel ja foorumitel. Vaata ürituste infot allpool.

 • Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritustel osalemine

  Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldab ministeerium koostöös erinevate partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele. Näiteks toimus 2018. a Arvamusfestivalil strateegia tarvis ideekorje arutelualal „Haridus 2.0“ (arutelude kokkuvõte). Selleks, et valminud visioonipaberit laiemale avalikkusele tutvustada ja seda veel erinevate huvipooltega arutada, korraldab ministeerium veebruaris 2019 hariduse, teaduse noorte- ja keelevaldkondade visioonikonverentsi.
 • E-kaasamine (alates jaanuarist 2019)

  Pärast visioonipaberi esimese versiooni valmimist korraldab ministeerium avaliku e-kaasamise visioonidokumendi kohta arvamuste ja ettepanekute saamiseks.
 • Strateegia koostamise töörühmades osalemine (alates 2019. a II kvartalist)

  2019. aastal toimuvaks eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ja tegevuste kokkuleppimiseks moodustab ministeerium töörühmad.
 

Ideekorje

Haridus- ja teadusstrateegia 2021-2035 jaoks korjame sisendit ja toimuvad visiooniarutelud. Nimekiri täieneb jooksvalt.

 

Kuupäev

Koht

Üritus

Kokkuvõtted, materjalid, viidad
K 16.05 Tallinn Strateegiprotsessi avaüritus  Materjalid
R 10.- L 11.08 Paide Arvamusfestival

Arutelude kokkuvõte:

I. Kaasav haridus – päästerõngas või kivi kaelas?
II. Digimuutuv Kool
III. Kes peaks otsustama, mida peaks õppima?
IV. Kuidas teha nii, et suurepärase matemaatika ja kirjaoskusega noored ei feiliks päriselus?
V. Kui kergendaks koolikoormat?
VI. Igasse kooli oma ÕNNEalajuhataja
VII. Haridus 2.0 - milline uuendus tuleks installida?
 

N 4.- R 5.10

Tallinn

Noorsootöö Foorum

Kokkuvõte, slaidid, analüüs, pildid
Järelvaatamine

K 10.10

Tallinn

Riigikogu teaduskonverents

Ettekanded
Järelvaatamine

T 23.10.2018

Tallinn

Rakenduskõrghariduse visioonipäev

Kokkuvõte, teesid
Järelvaatamine
 

R, 26.10.2018

Tallinn

XXII Täiskasvanuhariduse Foorum

Ajakava ja ettekanded
Lauaarutelude kokkuvõtted
Järelvaatamine

E, T, 5.-6.11

Tallinn

Keelefoorum

Programm ja ettekanded

Töötubade kokkuvõtted:
I Keel ja tööturg
II Mitmekultuurilise kooli arengumudelid
III Sidus Eesti
IV Õhin olla emakeelne
V Õnn ja heaolu

Ettepanekud keelfoorumi avatud postkastist

T 13 ja K 14.11

Pühajärve

EKEÜ kutsehariduse konverents

Ettekanded ja ettepanekud

N 15.11

Tartu

Teadusfoorum „TeadusEST 2018“

Ettekanded, järelvaatamine, pildid

N 15.11

Paide

Eesti Spordi Kongress

Ettekanded ja ettepanekud

23. – 25.11

Tallinn ja Viljandi

Kultuuri ja hariduse kongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“

Strateegiateemalised arutelud toimusid kongressi töötubades 24.11 Viljandis. 

Töötubade kokkuvõtted

Järelvaatamine, 1. päev (teadus)
Järelvaatamine, 2. päev (haridus)
Järelvaatamine, 3. päev (kokkuvõtlik arutelu "EV 100")

K 5.12 – N 6.12

Tartu

Algatuse „Huvitav Kool“ hariduskonverents „Olen kohal, mõtlen kaasa

Ettekanded, 5. detsember
Ettekanded, 6. detsember

Järelvaatamine

N 6.- R 7.12

Tartu

Väärtuskasvatuse konverents "Eesti 2018- väärtuspõhine vaade haridusele"

Ettekanded ja järelvaatamine

R 21.02.2019

Tallinn

VISIOONIKONVERENTS

 
 

 

Lisainfo ja kontaktid

 

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2019