Sa oled siin

Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, noorte- ja keelevaldkondade järgmise perioodi (2021 – 2035) pikaajalist strateegilist planeerimist. 


Strateegilise planeerimise eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline visioon nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

Eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike arendustegevuste kokkuleppimise protsess jõuab lõpule ajaks, kui kehtivate arengukavade (Elukestva õppe strateegia 2020, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“, Eesti noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 ning pikendatud kehtivusega keelevaldkonna arengukava) periood lõpeb.

Ka uuel perioodil jätkuvad kehtivate arengukavade olulisemad arendustegevused, kuid selliselt, et arvesse on võetud kiiresti muutuva maailma trende ja väljakutseid.

Käimasolevas strateegiaprotsessis liigume samas ajakavas teiste olulisemate Eesti strateegiaprotsessidega, näiteks kõiki valdkondi hõlmav Eesti 2035 (Eesti pikaajaline reformikava, mis annab muuhulgas aluse ka järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ja kasutamiseks).

Kuidas kaasa rääkida?

Haridus ja teadus on üks Eesti riigi ja rahva püsimajäämise alustalasid. Parema tuleviku kindlustamiseks vajame nii kaasamõtlejaid kui ka kriitikuid, et paremini aru saada meie tegevuste vajakajäämistest kui ka edulugudest. Eelkõige on aga tarvis ühist visiooni, strateegiat, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi.

Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks on aastani 2021 mitmeid võimalusi.

 • Ekspertrühmades strateegia koostamise eelanalüüsis ja visioonipaberi koostamisel osalemine

  Ministeerium on kokku kutsunud ekspertrühmad, kelle rolliks on koostada 2019. aasta märtsiks hariduse, teaduse, noortevaldkonna ja keelepoliitika katusstrateegia visioonipaber aastateks 2021 – 2035. Juba selle visioonipaberi esimeste versioonide põhjal avame ühiskonnas laiapõhjalise konsultatsiooniprotsessi. Visioonipaber on üheks sisendiks kevadel 2019 algavaks arengudokumentide kokkuleppimiseks. Vaata ekspertrühmade tegevuse kohta täpsemalt siit.
 • 2018. a II poolaastal erialaste konverentside, kongressidel ja foorumite strateegia- ja visiooniaruteludel osalemine

  Ootame valdkondade asjatundjaid juba visiooni koostamise faasis kaasa rääkima 2018. II pa jooksul toimuvatel Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade erialakonverentsidel, kongressidel ja foorumitel. Vaata ürituste infot allpool.

 • Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritustel osalemine

  Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldab ministeerium koostöös erinevate partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele. Näiteks toimus 2018. a Arvamusfestivalil strateegia tarvis ideekorje arutelualal „Haridus 2.0“ (arutelude kokkuvõte). Selleks, et valminud visioonipaberit laiemale avalikkusele tutvustada, korraldab ministeerium aprillis 2019 hariduse, teaduse noorte- ja keelevaldkondade visioonikonverentsi. Planeerimisel on 2019. a kaasamisüritused Eesti eri piirkondades.
 • Strateegia koostamise töörühmades osalemine (alates 2019. a II kvartalist)

  2019. aastal toimuvaks eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ja poliitikavaldkondade tegevuste kokkuleppimiseks moodustab ministeerium töörühmad.

Lisainfo ja kontaktid

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2019