Lähtetoetus

Selleks, et vähendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja tõsta õpetajakutse atraktiivsust, rakendus 2008. õppeaasta algusest õpetajate lähtetoetuse süsteem.

Õpetaja lähtetoetust on oodatud taotlema õpetajakoolituse lõpetajad

  • kes asuvad esmakordselt õpetajana tööle 18 kuu jooksul või
  • kes asusid esmakordselt õpetajana tööle õpetajakoolituse või sellele vahetult eelnenud bakalaureuseõppe käigus, kui bakalaureuseõppe lõpetamise ja õpetajakoolituse alustamise vahele jäi vähem kui üks aasta.

Toetust makstakse neile, kes töötavad õpetajana üldharidus- või kutsekoolis väljaspool Tallinna ja Tartut vähemalt 0,5 ametikohaga.

2017. aastal on õpetaja lähtetoetuse suuruseks 12 783 eurot.  Toetussumma makstakse taotlejale välja kolmes osas.

1. septembrist 2013 hakkas kehtima põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse õpetaja lähtetoetust puudutav muudatus, mis viis omavahel vastavusse õpetaja töökoormuse ja lähtetoetuse suuruse. Kui õpetaja ei tööta täistööajaga, muudetakse lähtetoetuse suurust vastavalt õpetaja proportsionaalsele tööajale lähtetoetuse maksmise õppeaastal.

Õpetaja lähtetoetuse väljamaksmisega seonduv on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 77 ja kutseõppeasutuse seaduse §-s 41 ning haridus - ja teadusministri määruses "Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord"

Taotluse esitamise tähtajad

  • isikutele, kes asuvad esmakordselt õpetajana tööle 18 kuu jooksul pärast õpetajakoolituse lõpetamist – 4 kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist
  • isikutele, kes asusid esmakordselt õpetajana tööle õpingute ajal – 4 kuud pärast õpetajakoolituse lõpetamist
Neil, kes viibivad õpetajakoolituse lõpetamise aastal rasedus- ja sünnituspuhkusel, aja- või asendusteenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal, pikeneb õigus lähtetoetust taotleda vastava perioodi võrra.

Vajalikud dokumendid

Taotlusele tuleb lisada:

  • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide (diplom ja akadeemiline õiend) koopiad;
  • eesti keele oskuse tunnistuse koopia C1-tasemel juhul, kui taotleja pole omandanud põhiharidust, keskharidust või kõrgharidust eesti keeles;

  • rasedus- ja sünnitus-, lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise aega või välisriigis toimunud pedagoogilise praktika kestust tõendavad dokumendid juhul, kui taotleja viibis õpetajakoolituse lõpetamise aastal rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal.

  • Taotluse vorm

    Taotlusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Haridus- ja Teadusministeerium. Taotluse vormi leiate siit. Õpetaja lähtetoetuse taotlus ja lisadokumendid on soovitav saata võimalusel elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mariin.virro@hm.ee.

 

Viimati uuendatud: 7. august 2017