Lähtetoetus

Selleks, et vähendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja tõsta õpetajaameti atraktiivsust, rakendus 2008/2009. õppeaasta algusest õpetajate lähtetoetuse süsteem.

2019. aastal laiendati toetuse sihtrühma ning lisaks üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele on oodatud toetust taotlema ka tugispetsialistid (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog).

Olulisemad taotlemise tingimused: 

  • erialaste õpingute lõpetamine
  • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
  • õpetaja või tugispetsialistina töötamine vähemalt 0,5 ametikohal
  • õpetaja või tugispetsialistina esmakordne tööle asumine 18 kuu jooksul pärast õpinguid või õpingute ajal

Õpetaja lähtetoetuse suuruseks on 2020. aastal  12 783 eurot. Lähtetoetuselt tasub Haridus- ja Teadusministeerium tulumaksu, mis arvestatakse osamaksele juurde. 

NB! 1. septembrist 2020. aastal hakatakse lähtetoetust välja maksma ühe summana (12 783 eurot). Taotlejal tuleb seega arvestada aasta tulude märkimisväärse suurenemisega, soovitame seda silmas pidada oma igakuise maksuvaba tulu arvestamisel ning aasta tulude planeerimisel. Täpsemat infot leiab selle kohta Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.  

Kui õpetaja või tugispetsialist ei tööta täistööajaga, muudetakse lähtetoetuse suurust vastavalt õpetaja või tugispetsialisti proportsionaalsele tööajale.

Lähtetoetuse saamisega võtab õpetaja või tugispetsialist endale kohustuse töötada oma ametikohal vastavalt nõuetele viis aastat.

Täpsemad tingimused ning õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse väljamaksmisega seonduv on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 77 ja § 77¹ ning kutseõppeasutuse seaduse §-s 41 ja § 41¹ ning haridus - ja teadusministri määruses "Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord".

Taotluse esitamise tähtajad

  • Isikutele, kes asuvad esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle 18 kuu jooksul pärast õpetajakoolituse lõpetamist või erialase kõrghariduse omandamist– 4 kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist
  • Isikutele, kes asusid esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle õpingute ajal – 4 kuud pärast õpetajakoolituse või erialase kõrgharidusõppe lõpetamist
  • Neil, kes viibivad õpetajakoolituse või erialaste õpingute lõpetamise aastal rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel, aja- või asendusteenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal, pikeneb õigus lähtetoetust taotleda vastava perioodi võrra.


Taotluse vorm
 

Taotlusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Haridus- ja Teadusministeerium. Taotluse vormi leiate siit.

Õpetaja või tugispetsialisti lähtetoetuse taotlus on soovitatav saata võimalusel elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil lahtetoetused@hm.ee

Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavaid dokumente.

 

Viimati uuendatud: 31. august 2020