Lähtetoetus

 

Oluline info tuludeklaratsiooni esitajatele

Haridus- ja Teadusministeerium on lähtetoetust seni käsitlenud tulumaksuvaba toetusena tööle asumiseks. Maksu- ja Tolliameti tõlgenduse järgi on lähtetoetus maksustatav tulu.

Pärast konsultatsioone Rahandusministeeriumiga peab Haridus- ja Teadusministeerium alates 2018. aastast lähtetoetuselt kinni tulumaksu. Tulumaks on tasutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Info lähtetoetuse ja sellelt tasutud tulumaksu kohta on olemas eeltäidetud tuludeklaratsioonil.

2019. aasta tuludeklaratsioonide esitamisel võetakse tulumaksuvaba miinimumi arvestamisel aluseks kogu 2018. aasta tulu, seega võib lähtetoetuse maksustatavaks tuluks muutumine muuta aasta maksuvaba tulu määra arvestust. Selleks, et vältida olukorda, kus lähtetoetuse saaja kaotaks ministeeriumi seadusetõlgenduse tõttu, kompenseerib Haridus- ja Teadusministeerium võimaliku maksuvaba tulu arvestuse vahe. Selleks tuleb ministeeriumile pärast tulude deklareerimist esitada vabas vormis avaldus. 

Lisainfo ja küsimused: lahtetoetused@hm.ee

Selleks, et vähendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja tõsta õpetajakutse atraktiivsust, rakendus 2008. õppeaasta algusest õpetajate lähtetoetuse süsteem.

2018. aastast on lähtetoetust oodatud taotlema lisaks õpetajakoolituse lõpetanutele ka erialase kõrgharidusõppe lõpetanud tugispetsialistid:

  • kes asuvad esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle 18 kuu jooksul või
  • kes asusid esmakordselt õpetajana tööle õpetajakoolituse või sellele vahetult eelnenud bakalaureuseõppe käigus, kui bakalaureuseõppe lõpetamise ja õpetajakoolituse alustamise vahele jäi vähem kui üks aasta või
  • kes asusid esmakordselt logopeedina, eripedagoogina, koolipsühholoogina või sotsiaalpedagoogina tööle erialase kõrghariduse omandamise ajal või sellele vahetult eelnenud kõrgharidustasemel toimunud õppe käigus, kui eelnevate õpingute lõpetamise ja erialase kõrghariduse õpingute alustamise vahele jäi vähem kui üks aasta.

Toetust makstakse neile, kes töötavad kas õpetajana üldharidus- või kutsekoolis või tugispetsialistina üldhariduskoolis vähemalt 0,5 ametikohaga.

2018. aastal on õpetaja lähtetoetuse suuruseks 12 783 eurot.  Toetussumma makstakse taotlejale välja kolmes osas.
Kui õpetaja või tugispetsialist ei tööta täistööajaga, muudetakse lähtetoetuse suurust vastavalt õpetaja või tugispetsialisti proportsionaalsele tööajale lähtetoetuse maksmise õppeaastal.

Lähtetoetuse taotlemisega võtab õpetaja või tugispetsialist endale kohustuse töötada oma ametikohal vastavalt nõuetele viis aastat.

Õpetaja lähtetoetuse väljamaksmisega seonduv on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 77 ja § 77¹ ning kutseõppeasutuse seaduse §-s 41 ning haridus - ja teadusministri määruses "Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord"

Taotluse esitamise tähtajad

  • Isikutele, kes asuvad esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle 18 kuu jooksul pärast õpetajakoolituse lõpetamist või erialase kõrghariduse omandamist– 4 kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist
  • Isikutele, kes asusid esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle õpingute ajal – 4 kuud pärast õpetajakoolituse või erialase kõrgharidusõppe lõpetamist

    Neil, kes viibivad õpetajakoolituse või erialaste õpingute lõpetamise aastal rasedus- ja sünnituspuhkusel, aja- või asendusteenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal, pikeneb õigus lähtetoetust taotleda vastava perioodi võrra.


Taotluse vorm
 

Taotlusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Haridus- ja Teadusministeerium. Taotluse vormi leiate siit.

Õpetaja või tugispetsialisti lähtetoetuse taotlus on soovitav saata võimalusel elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil lahtetoetused@hm.ee

Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavaid dokumente.

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2019