Lähtetoetus

Selleks, et vähendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja tõsta õpetajakutse atraktiivsust, rakendus 2008. õppeaasta algusest õpetajate lähtetoetuse süsteem.

2019. aastaks on toetuse sihtrühma laiendatud ning lisaks üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele on oodatud toetust taotlema ka tugispetsialistid (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog).

Olulisemad taotlemise tingimused: 

  • erialaste õpingute lõpetamine
  • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
  • õpetaja või tugispetsialistina töötamine vähemalt 0,5 ametikohal
  • õpetaja või tugispetsialistina esmakordne tööle asumine 18 kuu jooksul pärast õpinguid või õpingute ajal

2019. aastal on õpetaja lähtetoetuse suuruseks 12 783 eurot.  Toetussumma makstakse taotlejale välja kolmes osas. Lähtetoetuselt tasub Haridus- ja Teadusministeerium tulumaksu, mis arvestatakse osamaksele juurde. Tulude deklareerimisel loetakse lähtetoetus tulude hulka, soovitame seda tulude planeerimisel arvestada. 

Kui õpetaja või tugispetsialist ei tööta täistööajaga, muudetakse lähtetoetuse suurust vastavalt õpetaja või tugispetsialisti proportsionaalsele tööajale lähtetoetuse maksmise õppeaastal.

Lähtetoetuse taotlemisega võtab õpetaja või tugispetsialist endale kohustuse töötada oma ametikohal vastavalt nõuetele viis aastat.

Täpsemad tingimused ning õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse väljamaksmisega seonduv on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 77 ja § 77¹ ning kutseõppeasutuse seaduse §-s 41 ja § 41¹ ning haridus - ja teadusministri määruses "Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord"

Taotluse esitamise tähtajad

  • Isikutele, kes asuvad esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle 18 kuu jooksul pärast õpetajakoolituse lõpetamist või erialase kõrghariduse omandamist– 4 kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist
  • Isikutele, kes asusid esmakordselt õpetaja või tugispetsialistina tööle õpingute ajal – 4 kuud pärast õpetajakoolituse või erialase kõrgharidusõppe lõpetamist
  • Neil, kes viibivad õpetajakoolituse või erialaste õpingute lõpetamise aastal rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel, aja- või asendusteenistuses või välisriigis pedagoogilisel praktikal, pikeneb õigus lähtetoetust taotleda vastava perioodi võrra.


Taotluse vorm
 

Taotlusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu Haridus- ja Teadusministeerium. Taotluse vormi leiate siit.

Õpetaja või tugispetsialisti lähtetoetuse taotlus on soovitav saata võimalusel elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil lahtetoetused@hm.ee

Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavaid dokumente.

 

Viimati uuendatud: 17. september 2019