Sa oled siin

Riik suurendab 359 miljoni euroga teaduse ühiskondlikku mõju

27. mai 2015 - 10:10

Eesti teadlased ning teadus- ja kõrgharidusasutused saavad tõukefondide uuel perioodil toetust kokku 359 miljonit eurot. Toetuste eesmärk on suurendada teaduse rolli ühiskonnaelus ja rakendada teadustöö tulemusi senisest enam ühiskonna heaolu parendamiseks. Lähipäevil kuulutab sihtasutus Archimedes välja kaks esimest taotlusvooru kogusummas 170 miljonit eurot.

„Uue perioodi toetused on mõeldud eelkõige sisuliseks teadustegevuseks, mitte niivõrd hoonetele ja aparatuurile nagu eelmisel perioodil,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse asekantsler Indrek Reimand. „Järgnevatel aastatel paneme rõhu rakendusuuringutele ning teadus- ja õppetöö kvaliteedi tõstmisele. Väga olulisel kohal on teadlaste järelkasvu toetamine ja koostöö arendamine nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt.“

Uue perioodi ehk aastate 2014-2020 toetuste laiem eesmärk on suurendada Eesti teaduse sotsiaal-majanduslikku mõju. Teadustöö tulemuste ja teadmiste rakendamine ühiskonna heaolu kasvuks peab olema tavapärane praktika. Seetõttu on märkimisväärne osa tegevusi suunatud majanduse nn nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadele. Nutikas spetsialiseerumine on üle-Euroopaline algatus, et tõsta innovaatilisuse taset ettevõtluses ning parandada ettevõtluse ja teaduse koostööd.

Uuel perioodil suunatakse sisulistesse teadustegevustesse 75% ja taristu arendamisse 25% tõukefondide toetusest Eesti teadusele ja kõrgharidusele. Eelmisel perioodil ehk aastatel 2007-2013 panustati taristu kaasajastamisse ja aparatuuri soetamisse üle poole ehk 56% toetusest.

Kõik meetmed ja programmid lähtuvad Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias kokku lepitud eesmärkidest.

Esimesena käivituvad ASTRA ja tippkeskuste programm

Teaduse mahukaim meede on teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide institutsionaalne arendusprogramm ASTRA, mille kogumaksumus koos taotlejate omafinantseeringuga on 129 miljonit eurot. Toetust saavad taotleda riigi ja avalik-õiguslikud teadus- ja kõrgharidusasutused ja rakenduskõrgkoolid – kokku 24 asutust.

ASTRA programmist toetatakse asutuste struktuursete ümberkorralduste läbiviimist, et vähendada õppe- ja teadustöö dubleerimist; kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevusi, näiteks ühisõppekavade loomist ja arendamist; doktorantidele suunatud tegevusi, rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevusi, näiteks välisõppejõudude ja -teadlaste kaasamist; koostöö tugevdamist teadusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel, näiteks infrastruktuuri ühiskasutuse võimaldamist, teenuste väljatöötamist ja tõhustamist ettevõtluskoostöö laiendamiseks; vajaliku infrastruktuuri soetamist ja kaasajastamist. Hoonete ehitamist toetatakse üksikutel juhtudel, kui sellega on seostatud ka sisutegevused.

Teaduse tippkeskuste programmi maht koos taotlejate omafinantseeringuga on 41 miljonit eurot. Programmi eesmärk on teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ja teaduse tippkvaliteedi tugevdamine, järelkasvu toetamine, Eesti-sisese ja rahvusvahelise teaduskoostöö arendamine ning Eesti teaduse rahvusvahelise mõju suurendamine. Tippkeskuste toetamisel lähtutakse senisest rohkem valdkondliku mitmekesisuse põhimõttest.
Teaduse tippkeskuse moodustavad rahvusvaheliselt kõrge tasemega uurimisrühmad. Tippkeskus võib kujuneda ühe või mitme teadus- ja arendusasutuse uurimisrühmade baasil.

Mõlema programmi taotlusvoorud kuulutab välja sihtasutus Archimedes, kes teavitab taotlejaid põhjalikumalt.

Teised tänavu avanevad taotlusvoorud

Kahe esimese – ASTRA ja tippkeskuste – taotlusvooruga eraldatavad toetused moodustavad üle 40% kogu perioodiks kavandatud tõukefondide teadusrahast. Selle aasta jooksul lisanduvad veel mitme meetme taotlusvoorud: rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine; riigipoolse valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tellimise tugevdamine; riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine; teaduse populariseerimine.

 

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

05.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalk tõuseb 1315 euroni kuus

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, kehtestada järgmisel aastal põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus. 2020. aasta eelarves on õpetajate palga alammäära tagamiseks nähtud ette 281 miljonit eurot.

05.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

PISA konverentsil-tänuüritusel arutletakse Eesti tulemuste üle ning tunnustatakse Eesti maailma tippu viinud koole

Homme, 6. detsembril toimub Tallinna Ülikoolis tänuüritus-konverents koolidele, kes osalesid ülemaailmses OECD õpioskuste uuringus PISA 2018. 3. detsembril avaldatud uuringu tulemused kinnitasid, et Eesti 15-aastaste noorte teadmised ja oskused lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes on Euroopas esikohal ja maailmas esimeste hulgas.