Sa oled siin

Riik suunab ettevõtlusõppe arendamisse 6 miljonit eurot

10. oktoober 2015 - 7:02

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas toetuse andmise tingimused ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks kõigil haridustasemetel. Riik suunab 6 miljonit eurot ettevõtlusõppe tõhustamisse nii üld-, kutse- kui kõrgkoolides, et kujundada koolilõpetajates ettevõtlikku hoiakut, parandada ettevõtluse alaseid teadmisi ja oskusi ning pikemas perspektiivis aidata seeläbi kaasa Eesti arengule.

Eesti arengut ja uute töökohtade loomist takistab muuhulgas inimeste vähene ettevõtlikkus ja ettevõtlusaktiivsus. Eestis on OECD andmetel üks ettevõtja saja hõivatud naise kohta ja viis ettevõtjat saja hõivatud mehe kohta. Nende näitajate poolest jääme maha nii vaadeldud 34 riigi keskmistest kui ka Soome vastavatest näitajatest. Globaalse ettevõtlusmonitooringu ekspertide hinnangul pööratakse Eesti haridussüsteemis vähe tähelepanu ettevõtlikkuse, loovuse ja algatusvõime arendamisele.

„Ettevõtlusõppe võimaluste laiendamisega suurendame ühiskonnas nende inimeste hulka, kes suudavad ja tahavad viia oma ideed ellu mitte ainult isiku, vaid ka riigi tasandil,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Karin Jaanson. „Ettevõtlikku mõtteviisi ja hoiakut on vaja igas töös. Ettevõtlusõpe peab jõudma kõigi õppijateni ja see peab muutuma õppe loomulikuks osaks.“   

Järgnevatel aastatel toetatakse ettevõtlusõppe juhendmaterjalide ja õppevara koostamist kõikidele haridustasemetele. Tähelepanu pööratakse ka finantskirjaoskuse, juhtimise, meeskonnatöö oskuste jt ettevõtluses vajalike pädevuste arendamisele. Samuti arendatakse välja kursused ja juhendmaterjalid õpetajatele ja õppejõududele ning viiakse läbi vastavad täienduskoolitused.

Ettevõtlusõppe läbiviimisel ja ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse rakendamisel on oluline roll koolivälistel partneritel ja praktilisel õppel. Seetõttu toetatakse erinevaid koostööprojekte, et kaasata ettevõtlusõppe läbiviimisse ettevõtjaid jt partnereid.

Õppe atraktiivsemaks ja elulisemaks muutmiseks luuakse uusi, sh interdistsiplinaarseid, rahvusvahelisi ja rühmatöö õppevorme. Töötatakse välja ja rakendatakse ettevõtlusõppe eelinkubatsiooni süsteem. See hõlmab ettevõtlusega alustavatele õppurite meeskondadele võrgustumist ja valdkondadevahelist koostööd soodustava taristu pakkumist ning arenguprogramme. Lisaks toetatakse kõrgkoolide koostööd piirkonna kutseõppeasutuste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega; õppijate rahvusvahelisi meeskondi; riigisisese võistluste süsteemi väljatöötamist ning rahvusvahelistel võistlustel osalemist.

Ettevõtlusõppe arendamisse kaasatakse palju osapooli: kõrgkoolid, üldharidus- ja kutsekoolid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskeskused jt.

Tegevuste kogumaksumus kuni 2018. aastani on ligikaudu 6 miljonit eurot, millest veidi üle 5 miljoni moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 0,9 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering.

Ettevõtlusõppe arendamine on osa tööturu ja õppe tihedama seostamise programmist. Programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia rakendamiseks ja selle eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega.
 

Veel uudiseid samal teemal

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Enno Lendiga, kes on juhtinud seda kooli viimased kümme aastat.

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolide vilistlased on lõpetatud õpingutega rahul ja töötavad õpitud erialal

Eesti kõrgkoolide vilistlasuuringust selgub, et üheksa vilistlast kümnest on rahul nii kõrgkooli ja eriala valikuga kui ka kooli füüsilise keskkonnaga. Kolm neljandikku vilistlastest leiavad, et nende praegune töökoht on õpitud erialaga väga lähedalt või suurel määral seotud.