Sa oled siin

Ministeerium pakub omavalitsustele võimalust saada ülevaade üldhariduskoolide töötajate kvalifikatsiooninõuetele vastavusest

12. jaanuar 2022 - 14:04

Haridus- ja Teadusministeerium aitab koolipidajatel selgusele jõuda oma üldhariduskoolide direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuses. 

Ministeeriumi järelevalve valdkonna juhi Kristin Hollo sõnul on seires osalemine koolipidajate jaoks vabatahtlik, kuid see on hea võimalus õppeasutuste personali kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ülevaade saada ning vajadusel muudatusi kavandada. „Seire raames saab teada, kas kõigi koolis töötavate õpetajate ja õppeasutuse juhtide kohta on Eesti hariduse infosüsteemis korrektsed andmed esitatud ning kas töötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele. Seejärel saab koolipidaja koostöös koolijuhiga vajadusel kavandada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate töötajate toetamist kvalifikatsioonini jõudmiseks,“ selgitab Hollo.

Seire viivad jaanuarist juunini munitsipaalõppeasutustes läbi ministeeriumi järelevalve valdkonna spetsialistid koostöös õppeasutuste pidajatega. Kvalifikatsioonide hindamisele eelneb 25. jaanuaril koolipidajatele seiret tutvustav veebiseminar, mis toimub Harno „Distantsilt targemaks“ sarjas.

Oma soovist seires osaleda on ministeerium koolipidajatel palunud teada anda 4. veebruariks. Selleks ajaks tuleks välja valida ka koolid, mille töötajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust soovitakse uurida. Ministeerium koostab laekunud avalduste põhjal seire valimi. Veebruaris-märtsis hindavad koolipidajad, kasutades töötajate dokumentide koopiaid, ise koolipersonali kvalifikatsiooni ja võrdlevad EHISe kannetega. Seejärel vaadeldakse ministeeriumi ekspertidega koos hindamise tulemus üle ja kool teeb vajadusel muudatused EHISesse. Ministeerium pakub koolipidajatele tuge, et koostöös koolijuhiga seire tulemustele tuginedes koostada vajadusel ka tegevusplaan, kuidas toetada kvalifikatsioonita pedagoogide arengut. Seire koondkokkuvõtte koostab ministeeriumi juunikuuks. 

Lisainfo
Kvalifikatsiooninõuded on ministri määrusega kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi  direktorile, õppealajuhatajale, õpetajatele ja tugispetsialistidele (PGS § 74). Haridus- ja teadusminister on kehtestanud 29.08.2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“. Nimetatud määruse § 1 lg 2 sätestab, et määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõutele vastavust ja töötajate valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja.

Haridussüsteemi korraldamiseks ja sihipärasemaks juhtimiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks ning haridusstatistika koostamiseks on asutatud Eesti hariduse infosüsteem (EHIS). Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a määruse nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ § 5 määratleb  registri ülesehituse ja alamregistrid, mille hulka kuulub ka õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregister. EHISe põhimääruse § 15 määratleb õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri pidamise eesmärgi: tagada õpetajate kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse ja täiendamise võimaluste sihipärasemaks muutmist, õpetajate koolitusvajaduse prognoosimist ning õpetajate kvalifikatsiooni ja järelkasvu vajaduse prognoosimist. Koolide järelevalvetes on selgunud, et nii kvalifikatsiooni määramise aluseks olevad andmed (haridust tõendavate dokumentide sissekanded) kui ka hinnangud kvalifikatsiooninõuete täitmise kohta ei ole mitte alati õiged (isegi kuni 50% ulatuses).

Veel uudiseid samal teemal

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad lähiajal lisakoguse kiirteste

Haridus- ja Teadusministeerium pikendas Medesto Logistics OÜ-ga sõlmitud kiirtestide ostmise raamlepingut, mis võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Koolipsühholoogid on sel õppeaastal avatud nõuandeliinil pakkunud abi nii oma lapse pärast mures olevatele lapsevanematele, stressis ja läbipõlenud õpetajatele kui ka ärevust ja depressiooni kurtvatele õpilastele.