Sa oled siin

Kooliprobleemide ennetamise võtmeks on väljalangevuse vähendamine

1. märts 2011 - 14:11

Õpilastega probleemse käitumise ennetamise juures on üheks kõige olulisemaks abinõuks koolis väljalangevuse vähendamine. Kui lapsed käivad koolis, on nad täiskasvanute pilgu all ja probleemide ilmnemisel saab midagi ette võtta. Tähtis on ka põhihariduse omandamine, sest pooliku haridusega noorel ahenevad edasiõppimisvõimalused. Kõige olulisem roll lapse kasvatamisel on aga loomulikult vanematel, sest kool ei saa võtta kodu rolli.

Koolist väljalangemine on viimastel aastatel jõudsalt vähenenud. Kui 2005/2006. õppeaastal langes põhikoolist välja üle 900 lapse ehk 0,7 protsenti õpilastest, siis eelmisel õppeaastal oli väljalangevus põhikoolist 0,2 protsenti ehk 235 last. Selline murrang on saavutatud paljude erinevate meetmetega ning oluline on, et ettevõetud abinõud on üksteist toetanud.

„Võtsime eesmärgiks koolist väljalangevuse olulise vähendamise ja murrang on õnnestunud saavutada,“ ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. „See on kogu ühiskonna võit, sest lapse normaalne haridustee annab talle võimaluse õnnelikeks valikuteks ja kindlustab ka ühiskonnale sellised liikmed, kes korralike ja töökate kodanikena annavad oma panuse ja ei jää koormaks teistele.“

Üha enam pööratakse koolides tähelepanu probleemsetele lastele, rakendatud neile erinevaid tugimeetmeid, olgu selleks siis individuaalsed õppekavad, õpilaskodud, erinevad õpiabirühmad või klassid. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega on muudetud õpilastele erinevad tugisüsteemid kättesaadavamaks ja laiendatud paindlikke õpivõimalusi.

„Koolidel tuleb vajadusel võimaldada õpilasele nii psühholoogilist, eripedagoogilist kui ka sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja abi. Oluliselt on laiendatud hariduslike erivajadustega õpilastele ettenähtud klasside liike, vähendatud õpilaste piirmäärasid nendes klassides jms. Kutsekoolides on lubatud koolitada ka neid, kel põhikool lõpetamata. Peaasi, et noor tänavale ei jääks,“ lisas Lukas.

Haridus- ja Teadusministeerium on taotlenud aastaid nii vanemate kui omavalitsuse ja kooli vastutuse tõstmist laste koolis käimise eest. Ka laste registreerimine on muutunud täpsemaks. Uues põhikooli ja gümnaasiumiseaduses on hulgaliselt sätteid, mis on just ennetava iseloomuga: õpilaste haridusliku erivajaduse (sh sotsiaalsed, käitumuslikud jmt probleemid) varajane märkamine ja kohene sekkumine on koolidele kohustuslikud. Lapse koolist puudumise korral on väga täpselt sätestatud teavitamise kord ja lapsevanema, kooli ning kohaliku omavalitsuse kohustused. Isegi siis, kui laps puudub koolist ühe päeva, ei tohi see jääda kooli poolt märkamata.

Koolil on võimalik moodustada klasse käitumisprobleemidega õpilastele. Kui õpilane on pidev koolikohustuse eiraja ja on oht, et põhikool võib jääda lõpetamata, on võimalik õpilane suunata alaealiste komisjoni otsusega või nõustamiskomisjoni soovitusega kasvatusraskustega õpilaste klassi, kus on oluline osa kutseõppel, mis võimaldab põhikooli lõpetamise järgselt jätkata õpinguid kutseõppeasutuses.

2008. aastal käivitus programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine“, mille raames on välja arendatud piirkondlikud õppenõustamiskeskused, kus pakutakse eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamisteenust. 2010. aastal käsitlesid nõustamiskeskused 10 547 erinevat juhtumit ja nõu andsid 16 176 korral. Koolid ja lasteasutused, samuti lapsevanemad on nõustamiskeskuste spetsialistidelt saanud palju abi erivajaduste märkamisel ja diagnoosimisel, samuti õpilaste võimetele ja vajadustele vastava õppe korraldamisel. Tänu sellele on vähenenud ka edasijõudmatus koolis, mis on üks koolist väljalangemise põhjusi.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) avatud taotlusvoorudest on olnud võimalik taotleda projekte koolist väljalangemise vähendamiseks ja ennetamiseks. Edukamad ja hea praktika levitamist väärivad järgmised projektid: „Hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava“ – sihtrühm kasvatuse eritingimusi vajavad noored; „Õpi- ja käitumisraskustega noortele suunatud turvaline ja motiveeriv võrgustikutöö“ – kahe maakonna ühine projekt; „Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu“. Projektide kaudu on koolitatud tugiisikuid, kes on tõhusaks toeks koolist väljalangemise ohus olevatele õpilastele. Kui projektiperiood lõpeb, saab nende tulemusi tutvustada teistele koolidele.

Edaspidi on kavas panustada enam õpetajakoolitusse ning last toetavate tugiteenuste kättesaadavuse tagamisse. 

Asso Ladva
kommunikatsioonibüroo konsultant
735 0153