Sa oled siin

Keeleseaduse muudatusettepanekud said valitsuselt heakskiidu

10. veebruar 2005 - 0:00

Muuhulgas näeb eelnõu ette võimaluse tasemeeksameid korraldavale asutusele eesti keele oskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamiseks. Vajadus tunnistada dokument kehtetuks võib ilmneda näiteks juhul, kui järelevalve käigus tekib põhjendatud kahtlus, kas inimese keeleoskus vastab tunnistuses nimetatud tasemele ja inimene ei täida ettekirjutust eksami sooritamiseks. Keeleoskust tõendava tunnistuse kehtetuks tunnistamine on siiski äärmuslik abinõu keeleoskuse nõuete tagamisel. Samas oli kujunenud selge vajadus niisuguse seadusesätte järele, kuivõrd inimeste valduses olevate eesti keele oskuste kategooriatunnistuste hulgas on arvukalt fiktiivseid tunnistusi.

Väljastatud eesti keele oskuse tunnistuste kohta nähakse ette andmekogu pidamine, mis annab võimaluse saada teavet selle kohta, kas inimesel on kehtiv keeletunnistus. Sageli vajavad sellist teavet tööandjad.

Keelealaste õigusaktide järgimise üle teostab riiklikku järelevalvet Keeleinspektsioon, eelnõu täpsustab inspektsiooni volitusi. Keeleinspektsiooni pädevuses on muuhulgas eesti keele oskuse ja eesti keele kasutamise nõuete täitmise kontrollimine.

Eelnõus on loetletud keeleametniku õigused riikliku järelevalve teostamisel. Näiteks võib keeleametnik teha tööandjale ettepaneku lõpetada töötajaga tööleping või teha ettepanek teenistuja ametisse määramise kehtetuks tunnistamiseks, kui ta ei oska eesti keelt nõutaval tasemel. Sellise õiguse annab keeleametnikule ka praegu Keeleseaduse täitmise kontrollimist reguleeriv valitsuse määrus, kuid seda on rakendatud vaid üksikutel juhtudel, kui inspektori ettekirjutust on eiratud aastaid ja tegemist on avalike teenistujatega.

Keeleseaduse muutmine ei too kaasa täiendavaid kulutusi riigieelarvest.

Lisainfo:

Riina Reinthal
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse peaekspert
7350 224

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155