Sa oled siin

Euroopa Liidu teadusministrid arutasid teadusruumi eesmärke

19. juuli 2021 - 18:24
Minister Liina Kersna teadusministrite kohtumisel 19.07.2021 Sloveenias

Täna Sloveenias toimunud Euroopa Liidu teadusministrite kohtumisel arutati Euroopa ühtse teadusruumi arendamist ning partnerite kaasamist Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammidesse.

“Eesti jaoks on oluline, et Euroopa Liidu teaduspoliitika toetab senisest jõulisemalt piiriülest ja sektoritevahelist koostööd ning uue raamprogrammi kui ka Euroopa teadusruumi kujundamisel tuleb arvestada senisest enam väikeriikide eripära ja vajadustega,” sõnas minister Liina Kersna kohtumisel. “Teadus ja innovatsioon loovad edasiviivat jõudu. Seetõttu on ka Eesti prioriteediks hoida teaduse rahastamist vähemalt 1% SKT-st.”

Täna arutluse all olnud Euroopa teadusruumi (ERA) osas leidsid ministrid, et see on oluline teaduspoliitika kujundamise tööriist, mis peab olema põimitud kõigisse Euroopa Liidu poliitikatesse. Minister Kersna rõhutas, et ERA eesmärgid vajavad värskendamist, kuid ka senised eesmärgid peavad saama täidetud. Eesti jaoks on oluline, et Euroopa Liidu teaduspoliitika oleks paindlik ja riiklikud teadusarendussüsteemid liikmesriikide enda kujundada.

ERA senised eesmärgid on olnud tugevad riiklikud teadussüsteemid, optimaalne riikidevaheline koostöö ja konkurents, suurte väljakutsetega ühiselt tegelemine, teadustaristud, avatud tööturg teadlastele, sooline võrdõiguslikkus teaduses, teadmusringlus ning rahvusvaheline koostöö. Sloveenia juhtimisel jätkavad ministrid arutelu ja lepitakse kokku ERA rakendamise tegevuskavas.

Lisaks arutlesid ministrid, kuidas edendada teaduskoostööd rahvusvaheliste partneritega. Eesti jaoks on oluline, et raamprogrammi elluviimisel toetatakse jõulisemalt piiriülest ja sektoritevahelist koostööd, mobiilsust, tipptaset, avatust ja kaasatust. Rohkem peab olema väikese- ja keskmise suurusega projekte, mis annab võimaluse ka väiksematel riikidel, teadusarendusasutustel ning ettevõtetel osaleda koordinaatoritena.

Taust

Euroopa Komisjon tuli mais 2021 välja teadusuuringute ja innovatsioonialase ettepanekuga üldise lähenemisviisi kohta koostööks kolmandate riikidega Euroopa Horisondi raames. Strateegia eesmärgiks on seada EL eeskujuks avatud rahvusvaheliseks koostöös, edendada võrdseid võimalusi ja toetada vastastikkuse põhimõttel toimivat koostööd. Strateegia ellu viimise üks võimalus on EL kahepoolne koostöö kohandamises partnerriikidega, et see oleks kooskõlas Euroopa huvide ja väärtustega ning tehakse ettepanek rakendada nö Meeskond Euroopa (Team Europe) lähenemine, kus kombineeritakse ELi, finantsasutuste ja liikmesriikide tegevused.

Euroopa Komisjon on sõnastanud koostöö viis prioriteeti:

  1. Avatus rahvusvahelisele koostööle.
  2. Võrdsete võimaluste loomine, mis põhineb jagatud väärtustel ja põhimõtetel, kokkulepitud raamtingimustel ja vastastikkusel.
  3. Mitmepoolsetel liitudel põhinev koostöö teadus- ja arendustegevuse ülemaailmse kriitilise massi loomiseks selleks, et EL saaks globaalseks teadusmajakaks.
  4. Keskendumine temaatilistele prioriteetidele, mis on suunatud üleilmsete väljakutsete lahendustele, mis keskenduvad roheleppe ja digiüleminekule.
  5. Kokkulepitud tegevuskavadel põhinev moduleeritud lähenemine koostööle partnerriikide ja -piirkondadega, mille eesmärgiks on jätkata väljakujunenud koostöös Ameerika ja Kariibi mere riikidega, tõhustada Idapartnerluse tegevusi, keskenduda partnerlusele lõunanaabrusega ning arendada edasi strateegiat Aafrikaga.
Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

Perearst Alina Terep kutsub üles vaktsineerima
21.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üleskutse koolidele ja omavalitsustele: palun jagage vaktsineerimisinfot noortele ja lapsevanematele!

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud.

20.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: laagrites tuleb tähelepanelikult jälgida laste tervist

Haridus- ja teadusministeerium saatis täna laagri- ja malevakorraldajatele juhise, kus tuletatakse meelde, et ohutu suve tagamiseks on väga oluline jälgida kõigi osalejate tervist ning vähimagi haiguskahtluse korral kiiresti tegutseda.