Sa oled siin

Eestis on parimad võimalused hariduse omandamiseks

24. oktoober 2016 - 14:35

Täna Pariisis toimuval UNESCO programmi „Haridus 2030“ – säästva arengu eesmärgid hariduses regionaalsel konsultatsioonikohtumisel antakse koos teiste riikidega ka ülevaade Eesti eesmärkide täitmisest, millest selgub, et võrreldes paljude teiste riikidega on Eestil väga head võimalused hariduse omandamiseks.

Eesti delegatsiooni juht, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets põhjendas seda järgmiselt: „Säästva arengu peamiseks eesmärgiks hariduses on tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused. Oleme teinud suuri samme selle eesmärgi täitmise nimel. Võib öelda, et Eesti haridus on hea kvaliteediga, ning õpilastele on tagatud võrdsed võimalused. Uuringud näitavad, et teise astme hariduses ehk põhikoolis on Eesti õpilaste näitajad Euroopas ühed parimad ning needki arenevad pidevalt. Kõigil haridustasemetel peame oluliseks seda, et pakutav haridus oleks kooskõlas tööturu vajadustega.“

Tegevuskava eesmärkide elluviimise ülevaatest selgub, et Eestis on haridus kättesaadav ning tasuta, olenemata inimeste soost, usust või sotsiaalmajanduslikust taustast. Oluline on õppija vajaduste ja võimaluste arvestamine.

Koolieelses eas on oluline tagada kõigile lastele hoid ja kvaliteetne alusharidus. Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse 3000 uue lapsehoiukoha loomist aastaks 2020. Eesmärk on siduda alusharidus ja lapsehoid ühtselt reguleeritud süsteemiks, mis pakub lastele hoidu ja haridust kuni koolikohustusliku eani.

Põhi- ja keskhariduse astmetel on proovikiviks ressursside kasutuse efektiivsus ja koolivõrgu kohanemine demograafiliste muudatustega. Koolivõrk tuleb viia kooskõlla toimunud muudatustega, milleks on kooliealiste laste arvu vähenemine umbes 40% võrra viimase 16 aasta jooksul, samuti linnastumine. Ühtlase õppekvaliteedi tagamiseks viiakse ellu koolivõrgu reform, mille eesmärk on riigigümnaasiumide käivitamine igas maakonnas. Õpetajakutse atraktiivsuse tõstmiseks parimate seas tõstetakse õpetajate keskmist töötasu.

Kõrghariduse vallas on eesmärk saavutada rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline kõrgharidus, mis toetab Eesti majanduse kasvuvaldkondade ja ühiskonna arengut, valmistades ette spetsialiste nii kasvualadel kui ka riigi kultuuri ja toimimise jaoks vajalikes valdkondades. Kõrgharidusele ligipääsu parandamiseks on loodud võimalus tasuta kõrghariduse omandamiseks kõigile täiskoormusega eesti keeles õppivatele õppuritele, samuti toimib vajaduspõhise õppetoetuse süsteem majanduslikult halvemas olukorras olevatele tudengitele. Lähiaastatel on kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks vajalik seada sisse selgem tööjaotus ja erialade konsolideerimine kõrgkoolide vahel.

Elukestva õppe võimaluste pakkumiseks viiakse ellu täiskasvanuhariduse programmi, mille eesmärk on parandada keskhariduseta, erialase väljaõppeta ning vananenud oskustega inimeste võimalusi osaleda kvaliteetses, paindlike ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavas elukestvas õppes.

Eesmärkide elluviimisel osalevad ka mitmed ühendused, nagu MTÜ Kiusamisvaba Kool kiusamisvaba programmi korraldamisega, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda ettevõtete ja koolide koostöö arendamisega, MTÜ Eesti Haridusfoorum hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste huvirühmade esindajate koondamise, osalusdemokraatia, partnerluse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete edendamisega, MTÜ Mondo ning UNESCO rahvuslik komisjon ühendkoolide võrgustikuga, millega tutvustatakse innovatiivseid meetodeid ja lähenemisi haridusmaastikul.

Taust:

  • ÜRO tippkohtumisel 2015.a võeti vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide vastu võetud deklaratsiooni peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, arvestades samas looduskeskkonnaga.
  • Tegevuskava 2030 määrab kindlaks 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki, millest üks puudutab ka haridust: tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused. Hariduse eesmärgi monitoorimist koordineerib UNESCO.
  • Sellest tulenevalt on valitsus seadnud tegevusprogrammis eesmärgiks alushariduse korralduse ajakohastamise, gümnaasiumivõrgu korrastamise ning kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi elluviimise. Samuti on vajalik jätkata elukestva õppe võimaluste pakkumise ja laiendamisega.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.