Sa oled siin

Eesti õpilased osalevad PISA-uuringu eeltestis

27. aprill 2005 - 0:00

Eeltesti valimisse kuuluvad 1989. aastal sündinud nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilased. Eesti õppekeelega õpilasi osaleb testis 44 koolist 1300  ja vene õppekeelega õpilasi 23 koolist 650. Eeltesti valimisse ei kuulu kutseõppeasutuste õpilased, põhitesti valimisse kuuluvad ka nemad.

Esimest korda viidi PISA (Programme for International Student Assessment) uuring läbi 2000. aastal 43 riigis. Teine uuring toimus 2003. aastal, osalesid õpilased 41 riigist. 2006. aastal viiakse uuring läbi vähemalt 58 riigis. Eesti osaleb tuleval aastal PISA-uuringus esimest korda.

PISA-uuringu põhieesmärk on kaasa aidata hariduspoliitiliste otsustuste tegemisele ja vastata küsimustele, kas meie koolid valmistavad lapsi eluks ette, milline mõju on kooli kvaliteedil õpitulemustele jne. PISA-uuring rõhutab elukestva õppimise tähtsust - et olla edukas elukestev õppija, peab õpilasel olema väga hea funktsionaalne lugemisoskus, väga hea matemaatiline kirjaoskus, väga hea loodusteaduslik kirjaoskus.

Funktsionaalne kirjaoskus on oskus mõista, kasutada ja tagasisidestada kirjalikke tekste, et saavutada mingi eesmärk, avardada oma teadmisi ja võimet tegutseda ning osaleda ühiskonnaelus. Matemaatiline kirjaoskus on üksikisiku võime teha põhjendatud, faktidel põhinevaid otsustusi, olla elus loominguline, huvitunud ja tagasisidestav kodanik.
Loodusteaduslik kirjaoskus on oskus kasutada loodusteaduste alaseid teadmisi, tunda ära vastavaid küsimusi, teha tõendusmaterjalidel põhinevaid järeldusi selleks, et mõista ja aidata teha otsuseid, mis puudutavad loodust ja sellele inimtegevuse käigus põhjustatud muutusi. 2006. aasta uuringuks on definitsiooni laiendatud, lisades loodusteaduste ja tehnoloogia alase tähtsusega küsimustele õpilaste vastuste hoiakulised aspektid (huvi, toetus, vastutus).


Lisainfo:

Auli Udde
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna juhataja
6311 133

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155