Sa oled siin

Andmed esitamata jätnud koolid võivad jääda rahata

3. jaanuar 2005 - 0:00

Haridus- ja Teadusministeerium tunneb muret andmed seni esitamata jätnud koolide pärast. “Kui koolijuhid nüüd kiiresti ei tegutse ja andmeid lähipäevil ei esita, siis kannatavad nii õpilased, õpetajad kui kogu koolipere. Vastutust andmete korrektse esitamise eest kannavad nii koolid kui kohalikud omavalitsused, kes on koolide pidajad,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Jaan Kallas.

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvile 44 toimub alates sellest aastast õppeasutuste rahastamine EHISes kui riiklikus haridusregistris sisalduvate andmete põhjal. Finantseerimiseks vajalikud väljavõtted EHISest tehakse kaks korda aastas – 10. jaanuaril ja 10. septembril.

Vaatamata Haridus- ja Teadusministeeriumi teadetele, meeldetuletustele ning korraldatud teabepäevadele ja koolitustele ei ole Eesti 619st üldhariduskoolist ligi poolsada õppeasutust andmete esitamise kohustust siiani korrektselt täitnud. 3. jaanuari seisuga on enim võlglasi väikeste alg- ja põhikoolide hulgas, kuid andmed puuduvad ka kümmekonna keskkooli või gümnaasiumi kohta.

Siiani oli andmete edastamine õppeasutuste jaoks ühesuunaline - koolid pidid vastavalt teabenõuetele saatma andmeid erinevatele asutustele paberkandjal või elektrooniliselt, andmeid ise hiljem tsentraalsetes registrites nägemata. EHISe kaudu saavad ja on kohustatud kõigi õppeasutuste volitatud töötajad ise jälgima ja vajadusel parandama või täiendama EHISes olevaid andmeid oma kooli kohta. EHISesse on andmed kopeeritud seni kasutusel olnud registritest, kuid neis esinevate vigade tõttu on vajalik andmete kontrollimine, parandamine ning õigsuse kinnitamine õppeasutuste poolt.

Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud mitmeid kirju nii koolidele kui kohalikele omavalitsustele, kus antakse teada EHISe rakendamisest ja andmete esitamise vajadusest. Novembris korraldas ministeerium koos Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega piirkondlikud teabepäevad kohalike omavalitsuste esindajatele. Detsembris toimusid EHISe alased koolitused koolide esindajatele kõigis maakondades. Ida-Virumaal korraldati isegi kaks koolitust - Jõhvis eesti keeles ja Narvas vene keeles. EHISe tutvustus ja kutse koolitustele ilmus ka Õpetajate Lehes. Andmeid mitte esitanud koolidele on tehtud korduvalt meeldetuletusi telefoni ja e-posti teel.

EHIS on interneti kaudu kasutatav riiklik elektrooniline register, mis koondab infot õppurite, õppeasutuste, õpetajate, haridust tõendavate dokumentide, koolituslubade ja õppekavade kohta. Kõik hariduselu puudutavad olulisemad andmed koonduvad EHISesse ja senised eraldiseisvad registrid kaovad. EHISe peamised kasutajad on lisaks koolidele kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium ning teised riigiasutused, näiteks Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet.

Haridus- ja Teadusministeerium tänab koole, kes on kõik vajalikud andmed EHISesse õigeaegselt esitanud.

Andmete esitamise võlglaste nimekiri on lisatud failis.

Lisainfo:

Jaak Anton
Haridus- ja Teadusministeeriumi infotehnoloogia nõunik
50 65 655

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7 350 155
52 52 072

 

Lisainfo:

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) õppeasutuste alamregistri täitmise võlglased 06.01.2005 seisuga

Kool ja kooli omanik

1. Suigu Lasteaed-Algkool, Are vald
2. Tudulinna Põhikool, Tudulinna vald