OECD

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD toetab liikmesriikide majanduspoliitika-alast koostööd ja tegeleb ka mitmete teiste majandusarenguga tihedalt seotud valdkondadega nagu näiteks haridus.
 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) asutati 1961. aastal Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni järeltulijana. Tänaseks on see tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis, kuhu hetkel kuulub 43 riiki ning mille tööd juhib mehhiklasest peasekretär Angel Gurría.

Eesti eksperdid on kaasatud OECD töörühmade ja komiteede töösse alates liitumiskutse saamisest 2010. a mais. Liitumisleping allkirjastati 2010. a juunis ning organisatsiooni täisliikmeks sai Eesti 9. detsembril 2010. a.

OECD toetab peaasjalikult liikmesriikide majanduspoliitika-alast koostööd (statistilised analüüsid, prognoosid, strateegiad jne), kuid tegeleb ka mitmete teiste majandusarenguga tihedalt seotud valdkondadega (keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, haridus, tööturg, teadus, tehnoloogia, innovatsioon).

Eestil on olnud koostöö OECDga alates 1990. aastate algusest – esialgu üldise tööprogrammi (General Working Programme) ja aastatel 1998–2004 OECD Mitteliikmesriikide Koostöö Keskuse (CCNM – Centre for Co-operation with Non-Members) korraldatava Balti regionaalprogrammi raames. 2001. aastal valmis Balti regionaalprogrammi raames koostatud Eesti hariduspoliitika ülevaade.

Lisainfo

 
 • Hariduspoliitika

  Hariduspoliitika roll on OECDs järjest kasvanud. Üha enam pööratakse tähelepanu haridussüsteemide kvaliteedi ja tõhususe arendamisele läbi kvalitatiivsete (võrdlevad analüüsid ja soovitused) ja kvantitatiivsete (rahvusvahelised võrdlevad haridusindikaatorite analüüsid ja statistika) uuringute toel.

  Selle jaoks on kõik haridusvaldkonna tegevused koondunud hariduse ja oskuste direktoraadi alla. Hariduspoliitika komitees lepitakse kokku põhiliselt hariduspoliitika projektides ja tegevuses. Haridusuuringute ja Innovatsiooni Keskusel CERI on aga eraldi tööprogramm ning keskuse rolliks on uute ja innovaatiliste uuringusuundade ja projektide ettevalmistamine.

 • OECD hariduse direktoraadi tegevusi tutvustav seminar
   
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad haridusvaldkonna komiteedes, töögruppides ja võrgustikes

  Hariduspoliitika komitee

  Kalmar Kurs, kalmar.kurs@hm.ee;

  Katrin Rein, katrin.rein@hm.ee

  Haridusuuringute ja Innovatsiooni Keskuse CERI juhtnõukogu

  Ülle Kikas, ulle.kikas@hm.ee

  PISA juhtnõukogu

  Maie Kitsing, maie.kitsing@hm.ee

  PISA rahvuslik koordinaator

  Gunda Tire, gunda.tire@innove.ee

  Kõrgkoolide haldamisprogramm IMHE

  Karin Jaanson, karin.jaanson@hm.ee

  Alushariduse võrgustik

  Tiina Peterson, tiina.peterson@hm.ee

  Rahvusvahelise õpetajate ja õppimise uuringu TALIS töögrupp

  Priit Laanoja, priit.laanoja@hm.ee

  Haridusindikaatorite töögrupp INES, süsteemitaseme haridusindikaatorite võrgustik NESLI ja hariduse tulemuslikkuse indikaatorite töögrupp LSO

  Tiina Annus, tiina.annus@hm.ee

  Täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC rahvuslik koordinaator

  Aune Valk, aune.valk@hm.ee

 

Viimati uuendatud: 23. august 2016