Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC

Online test „HARIDUS JA OSKUSED”
 

Tegemist on rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC internetiversiooniga.

Testiga saab hinnata noorte ja täiskasvanute (vanuses 16+) infotöötlusoskusi – funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ning probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas. Lisaks mõõdetakse muid elus vajaminevaid oskusi ja hinnatakse hoiakuid nt tervise ja heaolu ning karjäärihuvide kohta. Samuti võimaldab test hinnata baasilisi lugemisoskusi neil, kel on raskusi lugemisega.

Testi on välja töötanud  Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koos USA suure testimiskeskusega Educational Testing Service (ETS). Eestis viis PIAAC uuringut läbi ning samuti korraldab „Haridus ja oskused“ testi rakendamist Haridus- ja Teadusministeerium.

Hetkel kasutatakse testi Elukestva õppe strateegia vahehindamise raames õpetajate digioskuste mõõtmiseks. Soovi korral saab inglisekeelset demoversiooni proovida siin.

 

PIAAC uuring Eestis: taust, andmed, tulemused, aruanded

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille raames mõõdeti esmakordselt arvuti abil täiskasvanute infotöötlusoskusi. Kokku osales uuringus aastatel 2011-2015 33 riigi ca 200 000 16 - 65aastast inimest, Eestist 7632 inimest. PIAACis mõõdeti kolme peamist infotöötlusoskust:

  • funktsionaalset lugemisoskust ja selle aluseks olevaid baasoskusi;
  • matemaatilist kirjaoskust;
  • tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskust.

Mitmed analüüsid on näidanud nende oskuste kasvavat tähtsust, et tulla
toime tööturul. Ühtlasi on need oskused vajalikud ka edukaks toimetulekuks
kaasaaegses infoküllases ühiskonnas. Vähemtähtis pole seegi, et need
oskused on võrreldavalt mõõdetavad ja õpitavad, mis tähendab, et neid
saab poliitika kujundamisega mõjutada.

Eestis arvestati PIAACi tulemusi näiteks elukestva õppe strateegia väljatöötamisel. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) on koostanud oma oskuste strateegia. Eestis viis PIAAC uuringut läbi Haridus- ja Teadusministeerium, uuringu rahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist programmi „PIAAC-Eesti“ raames.
PIAAC uuringu lõppkonverentsi „Muutuvad tööd. Muutuvad oskused.“ salvestus 
Konverentsi päevakava

Tulemused

Esmased järeldused:

  • Eestis on funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus paremad kui osalenud 33 riigis keskmiselt. Alla 30 aastastest põhiharidusega ja keskharidusega noortest on paremad vaid üksikute riikide analoogsed grupid,samas kui kõrgharidusega noorte oskused on keskmisel tasemel.
  • Meie arvutikasutusoskuse ja –julguse ning tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse tase on oodatust madalam. Heade ja väga heade probleemilahendusoskustega on vaid iga neljas täiskasvanu. 30% ei oska või ei julge uut tehnoloogiat kasutada.
  • Funktsionaalse lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse põhjal võib öelda, et Eesti hariduse kvaliteet on maailmas konkurentsivõimeline: alla 30 aastastest põhi- ja keskharidusega noortest on paremad vaid üksikute riikide analoogsed grupid, kõrgharidusega noorte oskused on keskmisel tasemel.
  • Oskuste osas on Eesti pigem võrdne ühiskond: riigisisesed erinevused erineva hariduse, perekondliku tausta ja sooga inimeste vahel on võrreldes teiste riikidega suhteliselt väikesed. Tähelepanu vajaksid piirkondlikud ja kodusest keelest tulenevad erinevused ja tippude vähesus.
  • Oskuste kohta kehtib põhimõte:„kasuta või kaotad“, mis tähendab seda, et omandatud oskused on kerged kaduma, kui neile igapäevaelus või tööl kasutust ei leita. Seejuures on oskuste kasutussagedus Eestis keskmisel, tööl aga pigem alla keskmise taseme.

 

Aruanded

Lisaks PIAAC uuringu põhiaruandele avaldab Haridus- ja Teadusministeerium aastatel 2014-2015 seitse täiendavat aruannet, mis analüüsivad Eesti jaoks olulisi küsimusi ning annavad täpsemaid poliitikasoovitusi. Kõigi aruannete koostamisse on kaasatud vastavad valdkonna poliitikakujundajad. Samamoodi valmivad täiendavad temaatilised aruanded ka OECD algatusel.

 

Viimati uuendatud: 23. november 2018