Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas

„Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ on laiapõhjaline Eesti kõrgkoolide ning teadusarendusasutuste akadeemilist personali  hõlmav küsitlus, mis keskendub töötajate rahulolule, töökeskkonna tingimustele ning akadeemilise töö olemusele ning muutustele.


Eesti uuring haakub rahvusvahelise „Academic Profession in Knowledge-based Society“ (APIKS) uuringuga, mis võimaldab iseloomustada Eesti teaduskeskkonda rahvusvahelisel taustal.  Sellega on Eesti osaks rahvusvahelisest APIKS konsortsiumist, mis koordineerib ligikaudu 30 riigi samalaadseid uuringuid (sh Saksamaa, Jaapan, Soome, Venemaa, Leedu).  Rahvusvaheline APIKS uuring on kujundatud  pikiuurimusena ja juhtgrupi riikide seas on uuring praeguseks läbi viidud kolmel korral 10-aastases tsüklis. Erinevat tüüpi kõrgkoolide töötajaskonda hõlmavaid uuringuid on läbi viidud varem ka Eestis (vt nt Mägi jt, 2013).

APIKS Eesti uuringu „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ hõlmab nii teaduslikku kui rakenduslikku suunda. Kvaliteetsed, ajakohased ja  rahvusvaheliselt võrreldavad andmed teaduskeskkonna hetkeseisust akadeemilise personali pilgu läbi on oluliseks sisendiks mõistmaks Eesti keskkonna tugevusi ja nõrkusi ning informeerimaks riigi kõrgharidus- ning teaduspoliitikat.  APIKSi Eesti uuringu „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ teaduslik eesmärk on mõista, kuidas kõrgharidussektor reageerib muutuvale keskkonnale (nt rahvusvahelisustumine,  rahastuspõhimõtete muutumine) ning  töösuhetele, rahuolule ja akadeemilise töö olemusele. 

Eesti uuring viiakse läbi rahvusvahelise APIKS uuringu metoodika alusel. Valimiks on kõik Eesti kõrgkoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste akadeemilised töötajad.

Uuringut finantseeritakse „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA)“ tegevuse 4 raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uuringut teostavad Tartu Ülikool (Kristi Kõiv, uuringu juht;  Eneli Kindsiko) ja Mõttekoda Praxis (Eve Mägi; Hanna-Stella Haaristo), eksperdina on kaasatud Leideni Ülikoolist Maarja Beerkens.

Oluline

  • Uuringu küsitlus Eestis algab 17. aprillil 2018 ja lõpeb 17. juunil 2018
  • Rahvusvahelise APIKS projekti kestvus on 2016-2019
  • Valimisse kuulujate poole pöördutakse otse meili teel, edastades neile lisainfo ja juhised osalemise kohta.

Lisainfo

  • Lisainfo küsitluse ühe läbiviija Praxise veebilehel.

Kontakt:

Uuringu läbiviijad:

 

Kontakt HTM-is:

 

Viimati uuendatud: 15. aprill 2018