Uurimistoetused

Institutsionaalne ja personaalne uurimistoetus on alates 2012. aastast peamine Eesti teadlaste rahastamismehhanism, kus institutsionaalse uurimistoetusega rahastatakse teadus-ja arendusasutuste tegevust. Personaalse uurimistoetusega toetakse seevastu teadlast või väikest uurimisrühma, kes tegelevad uudse või kõrge teadusliku riskiga uurimisprojektiga.

  • Personaalne uurimistoetus

    Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus. Uurimistoetust taotletakse avalikul konkursil Eesti Teadusagentuuri kehtestatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud tingimustel ja korras.

    Personaalseteks uurimistoetusteks ettenähtud raha eraldatakse Eesti Teadusagentuurile Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Personaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ja selle viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Täiendav info personaalse uurimistoetuse taotlemise kohta asub Eesti Teadusagentuur kodulehel.
     

    2012. aastast alates ei korraldata enam Eesti Teadusfondi granditaotlusvoore senisel kujul ja tingimustel. Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele jätkuvad kõik senised grandid samadel tingimustel kuni rahastamisperioodi lõpuni, kaasa arvatud finants-, vahe- ja lõpparuannete esitamise kohustus. Täiendav info on kättesaadav Eesti Teadusagentuuri kodulehel. Eesti Teadusfondi grandiprojektide informatsioon saadaval Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu.

Institutsionaalne uurimistoetus

Institutsionaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuste järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ajakohastamiseks, täiendamiseks ja ülalpidamiseks eraldatav toetus.

Institutsionaalsed uurimistoetused eraldatakse riigieelarvest haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

Institutsionaalset uurimistoetust on õigus taotleda teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Täiendav info institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise kohta asub Eesti Teadusagentuur kodulehel.

Institutsionaalse uurimistoetuse iga-aastase mahu kinnitab Eesti Teadusagentuuri ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Tuumiktaristu on teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis on loodud avalikes huvides ja mida teadus- ja arendusasutuse kehtestatud tingimustel ja korras on võimalik kasutada ka teistel isikutel. Tuumiktaristu toetuse taotlus esitatakse koos institutsionaalse uurimistoetuse taotlusega.

Institutsionaalne uurimistoetus asendas kuni 2012. aastani toimunud teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseerimise. Uusi sihtfinantseerimistoetusi enam välja ei anta, toimub ainult jätkutaotluste vastuvõtt.

Jätkutaotlusi hindab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu ning sihtfinantseerimise iga-aastase mahu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Haridus- ja teadusministri määrus "Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord"

 

Viimati uuendatud: 22. juuni 2017