Teadusraha

Eesti teadus- ja arendustegevust rahastatakse riigieelarvest, ettevõtete poolt, välisvahenditest ja muudest allikatest.

Teaduse riigieelarveline rahastamine koosneb mitmetest komponentidest nagu baasfinantseerimine ja tippkeskuste toetamine, uurimistoetused, arendustoetused, riiklikud teadus- ja arendusprogrammid, teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulutuste hüvitamine. Oma valitsemisealale tarviliku teadus- ja arendustegevuse finantseerimise korraldamise eest vastutab vastava valdkonna ministeerium.

Statistikaameti andmetel tehti Eestis 2013. aastal kulutusi teadus- ja arendustegevusele 326 miljoni euro eest. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti ehk teadus- ja arendustegevuse intensiivsus oli 1,74%. Eesti kulutustest oli 2013. aastal 47% rahastatud riigi poolt, riigipoolne rahastamine kasvas 2012. aastaga võrreldes 6%. Valitsemissektori kogukuludest moodustas teadus- ja arendustegevuse rahastamine 2,13%, mis on rohkem kui kunagi varem.

Ülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast aastatel 20142015 ja 2016.

Ettepanekud teaduse rahastamise korraldamiseks

2014. aastal tegid mitmed teadusasutused ning teadusega seotud organisatsioonid ettepanekuid teaduse rahastamise ümberkorraldamiseks, sest liigne projekti- ja konkurentsipõhisus on hakanud takistama stabiilset teadustööd ning pikaajaliste eesmärkide elluviimist. Haridus- ja teadusministri poolt loodud töörühm võttis arvesse juba esitatud seisukohti, läbiviidud analüüse ja uuringuid ning koostas oma ettepanekud teaduse rahastamise korraldamiseks

 

Toetus tõukefondidest

Eesti teadus- ja kõrgharidusasutuste jaoks tähendab tõukefondide uus periood toetusi eelkõige teadus- ja õppetöö kvaliteedi tõstmiseks, rakendusuuringuteks ning koostöö arendamiseks nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt. Järgnevate aastate laiem eesmärk on suurendada teaduse rolli ühiskonnaelus ja rakendada teadustöö tulemusi senisest enam ühiskonna heaolu parendamiseks.

Eesti teadus ja kõrgharidus saavad tõukefondidest aastatel 2014-2020 toetust kokku 359 miljonit eurot. Mahukaim meede on teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide institutsionaalne arendusprogramm ASTRA, mille kogumaksumus koos taotlejate omafinantseeringuga on 129 miljonit eurot.

Kõik meetmed ja programmid lähtuvad Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias kokku lepitud eesmärkidest.

Meetmed 2014-2020

ASTRA

Eesmärgiks on toetada teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide struktuursete muudatuste läbiviimist, asutuse vastutusvaldkondade arendamist ja põhitegevust.
Toetatakse:
 • teadus- ja õppehoonete rajamist (sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine);
 • struktuursete ümberkorralduste läbiviimist;
 • õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse arendamist (ühisõppekavade ja -moodulite loomine või arendamine);
 • doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamist, sh doktorikoolide tegevust;
 • õppe- ja teadustöö infrastruktuuri soetamist ja kaasajastamist;
 • rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmist, sh välisõppejõudude ja -teadlaste kaasamist;
 • koostöö tugevdamist teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel, sh teenuste väljatöötamise või arendamise kaudu õppe- ja teadustöö infrastruktuuri ühiskasutamise võimaldamist ja rakendusuuringute läbiviimise võimekuse kasvatamist.
Meetme sihtrühmadeks on ülikoolid ja nende teadus- arendusasutused, riigi teadus- ja arendusasutused ning rakenduskõrgkoolid.
Meetme eelarve on kokku 129,4 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 122,9 miljonit.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaeksperdilt Pille Pikkerilt (pille.pikker@hm.ee, 7350 215) või sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri ASTRA meetmehoidjalt Kadrin Kergandilt (kadrin.kergand@archimedes.ee, 7300 804).

Tippkeskused

Eesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis. Teaduse tippkeskuste toetamine aitab kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust.

Toetusega:
 • luuakse rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadusuuringute läbiviimiseks vajalik uurimiskeskkond ja tagatakse teadusuuringute stabiilselt kõrge kvaliteet;
 • soodustatakse lähedaste või üksteist täiendavate uurimisrühmade koostööd, uute tippspetsialistide koolitamist ning tippteadlaste mobiilsust;
 • soodustatakse Eesti teadus- ja arendusasutuste osalemist rahvusvahelises koostöös, sealhulgas osalemist tippkeskuste võrgustikes;
 • soodustatakse koostööd riigi ja avalik-õiguslike teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel, mille tulemuseks on uute ideede ja teadmiste kasutamine ja uudsete lahenduste rakendamine, lähtudes nutika spetsialiseerumise strateegilisest raamistikust;
 • tagatakse tippkeskuste valdkondlik mitmekesisus ja võime toetuse lõppemisel jätkata kõrgel tasemel teadusuuringuid.
Toetatakse:
 • alusuuringuid, rakendusuuringuid ja arendustegevusi;
 • teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike väikevahendite ja aparatuuri soetamist ja kaasajastamist;
 • teadlasmobiilsuse, teadlaste koolitamise ja järelkasvu toetamisega seotud tegevusi;
 • tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd;
 • innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist;
 • teadustegevuse tulemuste levitamist ja populariseerimist.
Meetme sihtrühmaks on haridus- ja teadusasutused.
Meetme eelarve on kokku ca 41,2 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 39,1 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaeksperdilt Pille Pikkerilt (pille.pikker@hm.ee, 7350 215) või sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidjalt Kristel Meesakult (kristel.meesak@archimedes.ee, 7300 501).

Riikliku tähtsusega teadustaristu toetamine teekaardi alusel

Eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ja pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud riikliku tähtsusega teadustaristu terviklik väljaarendamine.

Toetuse andmise tulemusel on tagatud riikliku tähtsusega teadustaristu funktsionaalsuse terviklik väljaarendamine ja arenduse lõpuleviimine, võimaldades seejuures taristu pakutavate teenuste toimimist.

Suurenenud on Eesti atraktiivsus, konkurentsivõime ja nähtavus rahvusvahelises teaduse tööjaotuses. Tagatud on teadustaristu ühiskasutus ning paraneb teadlaste, ettevõtete ja teiste partnerite juurdepääs teadusaparatuurile, -seadmetele ja –informatsiooniallikatele.

Rahvusvaheliselt kõrgetasemelise teadustaristu kaudu on tagatud Eesti teadlastele vajalik teadustöö keskkond. Investeeringuid kavandatakse riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi alusel, mis on pikaajaline planeerimisvahend ja sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teadustaristu struktuuriiüksustest ning Eesti osalemisest rahvusvahelistes teadustaristutes.
Toetatakse:
 • teadustaristu abil pakutavate teenuste väljaarendamist või olemasolevate teenuste parendamist ja teenuste pakkumiseks vajalike tingimuste loomist, sealhulgas taristu ühiskasutusreeglistiku väljatöötamine;
 • laboriseadmete ja -aparatuuri ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamist ning täiendamist;
 • teadustaristu projekteerimist, ehitamist või rekonstrueerimist ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamist ning täiendamist;
 • kollektsioonide ja arhiivide, andmebaaside ja muu struktureeritud informatsiooni täiendamist ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamist ja täiendamist;
 • teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni hajusinfrastruktuuri efektiivset edasiarendamist;
 • teadustaristu rajamise, katsetamise, seadistamise või käivitamisega seotud tegevusi;
 • rahvusvaheliste teadustaristute ja nende võrgustike (hajusate teaduse infrastruktuuride), mis paiknevad väljaspool programmipiirkonda, loomises ja nende töös osalemiseks vajalikke tegevusi.
Meetme sihtrühmaks on teadus- ja arendusasutused.
Meetme eelarve on kokku 30,9 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ca 29,4 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunikult Toivo Räimilt (toivo.raim@hm.ee; 7350 125), peaeksperdilt Pille Pikkerilt (pille.pikker@hm.ee, 7350 215) või sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidjalt Kristel Meesakult (kristel.meesak@archimedes.ee, 7300 501).

Mobilitas +

Eesmärgiks on:
 • tõsta Eesti teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust, sh ka erasektoris;
 • tõsta Eesti atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
 • tugevdada Eesti teadlaste ja teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • toetada riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustike poolt Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele pakutavaid võimalusi koostööks;
 • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste (TA), kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.
Toetatakse:
 • teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumist, mobiilsust ja järelkasvu;
 • Eestis teadustöö tegemist;
 • ERC grandi taotlemise edukuse tõstmist;
 • tippteadlasi (välisriigis vahetu töökogemusega tipptasemel teadlaste tööle võtmine Eesti TA asutustesse);
 • Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustes osalemist;
 • ERA NET projektides osalemist;
 • Eesti EL algatustes osalemist toetavat kontaktbürood Brüsselis;
 • Eesti teaduse välisturundust „Research in Estonia“;
 • teadlaste rahvusvahelisi koolitusi ja õppevisiite.
Meetme sihtrühmadeks on ülikoolid ning nende teadus- ja arendusasutused, riigi teadus- ja arendusasutused, teadlased, sh. välismaalt pärit teadlased, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, üliõpilased, sh välismaalt pärit üliõpilased.
Meetme eelarve on kokku ca 35,4 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 33 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunikult Ursula Tublilt (ursula.tubli@hm.ee, 7350 316) või Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhatajalt Oskar Otsuselt (oskar.otsus@etag.ee, 7317 350).

DORA +

Eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Toetusega:
 • parandatakse noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
 • suurendatakse välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides;
 • tõstetakse doktoriõppe efektiivsust;
 • parandatakse kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid, tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
 • tugevdatakse Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.
Toetatakse:
 • noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse;
 • Eesti noorteadlaste ja magistrantide osalemist välismaal toimuvatel erialastel konverentsidel, seminaridel, kursustel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva (kaasa arvatud);
 • Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1-10 kuu jooksul;
 • tasemeõppes täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante;
 • külalisdoktorante, kes tulevad Eestisse õppima 1-10 kuuks;
 • välisüliõpilaste erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures, mis kestavad 12-42 kalendripäeva (suve- ja talvekoolid);
 • Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamist.
Meetme sihtrühmaks on kõrgkoolid ja nende üliõpilased, noored teadlased ja õppejõud.
Meetme eelarve on kokku ca 22,5 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 22 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunikult Ursula Tublilt (ursula.tubli@hm.ee, 7350 316) või sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo juhatajalt Raul Rannelt (raul.ranne@archimedes.ee, 6979 232).

TEAME +

Tegevuste pikemaajaline eesmärk on loodus- ja täppsiteaduste ning tehnoloogiavaldkonna (LTT) erialade lõpetajate osakaalu suurenemine kõrghariduses. LTT valdkonna karjäär on populaarne ning doktorikraadiga tippspetsialistide osakaal on tõusnud, eelkõige on kasvanud ettevõtlussektoris töötavate teadlaste ja inseneride osakaal.

Toetusega:
 • parandatakse noortele info kättesaadavust loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiavaldkonna pädevuste rakendamise ja karjäärivõimaluste kohta avalikus sektoris, ettevõtluses ja teaduses;
 • kaasatakse populariseerimistegevustesse senisest enam ettevõtjaid jt potentsiaalseid tööandjaid, sh teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitunud institutsioone;
 • tõstetakse teadus- ja tehnoloogia huviringide sisulist kvaliteeti;
 • soodustatakse teadusasutuste, ettevõtete ja haridusasutuste koostööd teaduse populariseerimisel ning LTT valdkonna pädevuste arendamisel;
 • suurendatakse teaduse ja tehnoloogia nähtavust noortele ja kogu elanikkonnale nii traditsioonilises kui uues meedias;
 • tõstetakse ajakirjanike, teadusasutuste kommunikatsioonispetsialistide ja teadlaste teaduskommunikatsiooni alaseid pädevusi ja teadusmeedia kvaliteeti;
 • võimendatakse teadlaskonna dialoogi ühiskonnaga ja suurendada noorte teadlaste osalust selles.
Toetatakse:
 • teadusteemade tutvustamist meedias;
 • LTT karjäärivõimaluste tutvustamist;
 • teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuste koordineerimist;
 • koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamist;
 • teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arendamist;
 • teadusajakirjanduse edendamist;
 • teaduse populariseerimist;
 • teadlaste avatud dialoogi ühiskonnaga.
Meetme sihtgruppideks on:
 • noored;
 • haridusasutuste ja -organisatsioonide töötajad ning koolijuhid (sh alushariduse, üldhariduskoolide ja gümnaasiumide õpetajad, noorsootöötajad, huvikoolide töötajad) jt teaduse populariseerijad;
 • lapsevanemad;
 • teaduse ja tehnoloogia teemasid kajastavad ajakirjanikud;
 • teadusinfo vahendajad (spetsialistid, teadlased);
 • ettevõtjad ja neid ühendavad organisatsioonid;
 • karjäärinõustajad ning – koordinaatorid ja kohalike omavalitsuste töötajad;
 • teadlased, sh noorteadlased ja kraadiõppurid.
Meetme eelarve on kokku 3,2 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab ca 3,19 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaeksperdilt Pille Pikkerilt (pille.pikker@hm.ee, 7350 215) või Eesti Teadusagentuuri TeaMe+ juhilt Margit Meiesaarelt (margit.meiesaar@etag.ee, 7300 339).

Tegevusi aitavad ellu viia: MTÜ Eesti Ajalehtede Liit ja Eesti Teaduste Akadeemia.

TEEME +

Eesmärgiks on loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas ning huvi äratamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu, toetades vastavaid teadusasutuste, -seltside, -keskuste, muuseumide, huviringide ja -koolide ning üldhariduskoolide  süsteemseid noorteprojekte ja huvitegevusi, kuhu on juhendajatena kaasatud teadlased, õppejõud, kraadiõppurid, insenerid või õpetajad.
Toetatakse:
 • noortele LTT alaseid teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade korraldamist teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal;
 • mitmesuguseid teadus- ja tehnoloogiapäevi, teaduslaagreid,  -konkursse ja –seminare;
 • koolitusi;
 • üliõpilaste LTT valdkonna erialavõrgustike süstemaatiliste LTT alaste teadmiste, ideede, oskuste ja kogemuste vahetut levitamist ning oma eriala populariseerimist üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste seas;
 • noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavat ning praktilist tegevust pakkuvat süsteemset huvitegevust ja selle juhendamist huviringides ja huvikoolides ning selleks vajalike õppevahendite soetamist ja õppekeskkonna arendamist ning juhendajate koolitamist.
Meetme sihtgruppideks on teadusasutused, -seltsid, -keskused, muuseumid, huviringid, huvikoolid, üldhariduskoolid ning nendega koostööd tegevad teadlased, õppejõud, kraadiõppurid, insenerid või õpetajad, kes tegelevad noorte seas LTT valdkonna ning teadlas- ja insenerikarjääri populariseerimisega.
Meetme eelarve on kokku 1,5 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on ca 1,3 miljonit eurot.
Meetme raames on toetust saanud 23 projekti, millest süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste läbiviimiseks 11 ja huviringide käivitamiseks ja läbiviimiseks 12 eriilmelist projekti.

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaeksperdilt Pille Pikkerilt (pille.pikker@hm.ee, 7350 215) või Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidjalt Kristel Meesakult (kristel.meesak@archimedes.ee, 7300 501).

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Eesmärgiks on:
 • aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes;
 • tõsta Eesti avalike teadus- ja arendusasutuste (TA) motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades ning soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.
Toetatakse rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise valdkonnas ja tootearendust eelkõige Eesti avalikes TA asutustes. Rahastada saab ettevõtte poolt tellitavaid rakendusuuringuid ja tootearendust, kus ettevõte on taotleja rollis, uuringuvajaduse sõnastaja ning uuringutulemuste rakendaja.

Nutika spetsialiseerumise kasvualad on:
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite;
 • tervisetehnoloogiad ja –teenused;
 • ressursside efektiivsem kasutamine.
Rahastatakse teadusasutusi, ülikoole ja rakenduskõrgkoole ettevõtjatele vajalike uuringute ja tootearenduse läbiviimiseks.
Meetme eelarve on kokku ca 41,6 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on ca 26,6 miljonit eurot ja ettevõtte rahaline panus/omafinantseering 15 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna asejuhatajalt Ene Kadastikult (ene.kadastik@hm.ee, 7350 236) ja sihtasutuse Archimedes meetmehoidjalt Tea Tassalt (tea.tassa@archimedes.ee, 7300 396). Meetme elluviija on Eesti Teadusagentuur, kontaktisik NUTIPRO juht Viktor Muuli (viktor.muuli@etag.ee, 7300 325).

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid

Eesmärgiks on üliõpilaste ja lõpetajate arvu suurendamise toetamine majandusele prioriteetsetes valdkondades, et kõrgelt haritud spetsialistide näol anda tõuge riigi kasvualade arengule. Stipendiumid toetavad ettevõtete innovatsiooni arenguvajaduste lahendamist, mis soodustab ettevõtluse ja majanduse arengut. Stipendiumid motiveerivad noori valima õpinguteks ettevõtlusele ja riigile prioriteetseid valdkondi, õppima edukalt valitud erialal täiskoormusega ja ka nominaalajaga lõpetama.
Antakse välja stipendiume nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades õppivatele üliõpilastele.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadeks on valitud:
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
 • tervisetehnoloogiad ja –teenused;
 • ressursside efektiivsem kasutamine.
Sihtgrupiks on nutika spetsialiseerumise valdkonda kuuluvatel erialadel õppivad rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistriõppe ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.
Meetme eelarve on kokku ca 25,3 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna asejuhatajalt Sigrid Vaherilt (sigrid.vaher@hm.ee, 735 0263), teadusosakonna nõunikult Ursula Tublilt (ursula.tubli@hm.ee, 735 0316) ja sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo juhatajalt Raul Rannelt (raul.ranne@archimedes.ee, 697 9232).

RITA

Eesmärgiks on:
 • suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, sh prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele;
 • tugevdada ministeeriumide kompetentsi ja võimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel;
 • tõsta ministeeriumide, riigi ja teadus- arendusasutuste (TA) vahelise koostöö efektiivsust riiklike eesmärkidega teadus- ja arendustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust rakendusuuringute läbiviimisel;
 • arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste järelkasvu kujunemist nendes teadussuundades.
Toetatakse:
 • riigi vajadustest lähtuvate uuringute läbiviimist;
 • riigiasutuste TA-alase võimekuse tõstmist, sh valdkondliku TA korralduse loomist ja tugevdamist, teadusnõunike võrgustiku laiendamist ministeeriumides ja tugitegevusi (koolitused, poliitikaanalüüs ja -seire, asjakohaste infosüsteemide arendamine);
 • strateegilist TA, teadmistepõhist poliitikakujundamist, ministeeriumides teadusnõunike ametikohtade loomist, TAI poliitikaseiret ja infosüsteemide arendust.
Meetme sihtgrupiks on ministeeriumid, ametid, teadus-arendusasutused ja ülikoolid.
Meetme eelarve on kokku ca 28,1 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab ca 25,2 miljonit eurot.
Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna asejuhatajalt Ene Kadastikult (ene.kadastik@hm.ee, 7350 236) ning Eesti Teadusagentuuri RITA juhilt Liina Eekilt (liina.eek@etag.ee, 7317 383).

Juhendmaterjalid

Juhendmaterjal "Teadus- ja arendustegevuse erandi kohaldamine teenuste tellimisel"

 

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2018