Baasfinantseerimine ja tippkeskused

Baasfinantseerimine

Baasfinantseerimine on teadus- ja arendustegevuse finantseerimine teadus- ja arendusasutuste strateegiliste arengueesmärkide realiseerimiseks, sealhulgas riigisiseste ja -väliste projektide kaasfinantseerimiseks, uute uurimissuundade avamiseks ning infrastruktuuri investeerimiseks.

Baasfinantseerimine suurendab teadus- ja arendusasutuste initsiatiivi ja vastutust oma teadus- ja arendustegevuse planeerimisel, võimaldab keskenduda senisest enam põhitegevusele ning saavutada paremaid tulemusi. Baasfinantseerimine aitab tagada finantseerimise stabiilsust ning suurendab teadusasutuste kindlustunnet.

Hindamiskriteeriumid

Baasfinantseerimist eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on positiivselt evalveeritud. Riigieelarvest ette nähtud vahendid eraldatakse baasfinantseerimise kogumahust 95%, arvestades seejuures eelneva kolme aasta teadus- ja arendustegevuse tulemusi.

Baasfinantseerimise määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

  • kõrgetasemeliste publikatsioonide arv rahvusvahelist tunnustust omavates ajakirjades või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (European Index of the Humanities) kategooriates A ja B), kõrgetasemeliste rahvusvahelise levikuga teadusmonograafiate ja monograafia peatükkide arv ning teadus- ja arendusasutuse nimel registreeritud patentide ja patenditaotluste arv (40%);
  • teadus- ja arendustegevuse finantseerimise maht (teadus- ja arendustegevusega otseselt seotud grandid ja lepingud, tulud litsentside müügist ja patentidest) finantsaruannete alusel (50%);
  • asutuse osalus doktoriõppes (10%).

Baasfinantseerimisele riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust 5% eraldatakse rahvusteaduste täiendavaks toetamiseks.

Taotlemine ja aruandlus

Baasfinantseerimise mahu määramise alusandmeid (välja arvatud artiklid ja patendid) esitavad teadus- ja arendusasutused (välja arvatud ülikoolide struktuuriüksused) Haridus- ja Teadusministeeriumile või ministeeriumi poolt selleks volitatud juriidilisele isikule või asutusele baasfinantseerimise jaotuse kinnitamisele eelneva aasta 1. oktoobriks.

Teadus- ja arendusasutusele eraldatud baasfinantseerimise kasutamise kohta esitab teadus- ja arendusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt baasfinantseerimise eraldamisele järgneva aasta 15. veebruariks aruande vastavalt baasfinantseerimise määruse lisas neli toodud vormile ja aruande seletuskirja.

Haridus- ja teadusministri määrus "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord"

Haridus- ja teadusministri käskkiri "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2015. aasta jaotuse kinnitamine"

Teaduse tippkeskused

Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma konsortsium, mille eesmärgiks on kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust.

Euroopa struktuurivahenditest 2008-2015 rahastatava meetme "Teaduse tippkeskuste arendamine" eesmärgiks on läbi kohaliku tippteaduse toetamise luua eeldused Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamisele Euroopa teadusruumis.

Tippkeskuste meedet rakendatakse Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu" raames. Toetuse abil soovitakse temaatiliselt lähedaste või üksteist täiendavate tipp-uurimisrühmade koostöö ja lõimumise kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust.

Teaduse tippkeskusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kokku on aastatel 2007-2015 toetussummaks planeeritud ligikaudu 44,74 miljonit eurot. Maksimumtoetus ühe projekti kohta oli 7,67 miljonit eurot ning omaosalus vähemalt 5 %.

Meetme alusel toetatakse tippkeskusega otseselt seotud teadus- ja arendustegevust, tippkeskuse juhtimisega seotud tegevusi, väikevahendite ja aparatuuri hankimist, lähetusi, koolitusi ja teadlasmobiilsust, tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd, innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist, info levitamist ja teadustegevuse tulemuste populariseerimist.

Teaduse tippkeskused aastatel 2008-2015

Teaduse tippkeskused aastatel 2011-2015

Kontaktid ja täiendav info toetatud programmide kohta asub SA Archimedese kodulehel.

Haridus- ja teadusministri määrus "Meetme „Teaduse tippkeskused“ tingimused"

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2016