Tõukefondid

Euroopa Liit soovib tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut, et tõsta Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. Seetõttu jagatakse liikmesriikidele tõukefonditoetust, mida pakuvad Euroopa Regionaalarengu, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond.
 

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse panustatakse EL toetuste ja riigi vahenditega perioodil 2014-2020 kokku 767 miljonit eurot. Sellest enam kui 560 miljonit eurot tuleb Euroopa regionaalfondi vahenditest ja üle 200 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ühes Eesti riigi kaasrahastusega.


Haridus- ja Teadusministeerium on üle läinud programmipõhisele planeerimisele, mille tegevused on kirjeldatud erinevates strateegiaprogrammides.

Programmidega saab tutvuda arengukavade lehel. Tõukefondidest rahastatavad tegevused on minister heaks kiitnud toetuse andmise tingimustes, millega saab tutvuda struktuurifondide kodulehel.


Hariduse-, noorte- ja keelevaldkonna ning teaduse- ja arendustegevuse toetusi vahendavad:

Kõikide käimasoleva perioodi Euroopa Liidu toetusi reguleerivate õigusaktidega ja toetatavate tegevustega saab tutvuda struktuurifondide veebilehel.

 

 
 Tulemusvaldkond
 Valdkondlik arengukava/strateegia
 Programm
 Toetuse andmise tingimused
 

HARIDUS

Elukestva õppe strateegia 2020

Programm pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid

Digipöörde programm

Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm

Koolivõrgu programm

Õppe- ja karjäärinõustamiseprogramm/ TAT

Üldharidusprogramm

Kutseharidusprogramm

Kõrgharidusprogramm

Täiskasvanu-hariduse programm

NOORED

Noortevaldkonna ametikava 2014-2015

Noortevaldkonna programm

TEADUS

TAI strateegia 2014-2020

Teadus-ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm

EESTI KEEL

Eesti keele arengukava 2014-2017

Keeleprogramm

 

 

Viimati uuendatud: 27. detsember 2017