Sa oled siin

Strateegiliste partnerite rahastamine

Hetkel aktuaalne


Käimas on strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi kontseptsiooni uuendamine. 

2021. aastaga lõppeb esimene 3-aastane strateegiliste partnerite rahastamise periood. Alates 2019. aastast koondati kõikide riigieelarveliste tegevustoetuste maksmine ühendustele HTMi strateegilise partnerluse egiidi alla. Uus süsteem tõi kaasa läbi pikemajalise perioodi suurema kindlustunde rahastuse saanud partneritele, kuid tekitas ka palju kriitikat ja küsimusi. 

Seetõttu otsustas ministeerium 2020. aastal mitte alustada uue perioodi kavandamist ilma senise süsteemi põhimõtteid ja kogemusi analüüsimata.

Analüüsi tulemusena töötati välja ettepanekud senise süsteemi ümberkujundamiseks alates 2022. aastast. Uue süsteemi keskmes on strateegilised eesmärgid, mis on pikaaegse töö tulemusena paika pandud ministeeriumi uutes valdkondlikes arengukavades.

2021. kevadel saime kontseptsiooni kohta tagasiside partneritelt ja suve alguses toimus kaasamisseminar, kus arutati tagasiside ja tekkinud küsimused läbi.

 

Oktoobriks 2021 on valminud esialgne strateegiliste partnerite nimetamise ning neile tegevustoetuse andmise tingimused ja kord. Samuti on välja töötatud poliitika kujundamise partneritele koostööpakkumise vorm ning vooru kutse vormi poliitika elluviimise taotlusvoorudele tegevustele. Materjalid on saadetud partneritele tagasisidestamiseks. 

Infokiri partneritele 15.10.2021

Tegevustoetuse summa strateegilistele partneritele poliitika kujundamisel esitab ministeerium koos koostöökutse avalikustamisega 2021 novembri keskel.

 • NB! 29. oktoobriks 2021 on oodatud partnerite kommentaarid ja mõtted läbi tagasiside vormi või kommentaarina otse faili. Ministeerium koondab esitatud ettepanekute ja küsimuste põhjal ühise tagasiside, mis saadetakse kaasatutele novembri keskpaigaks. 

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist  force majeure olukorraga. Kui olete saanud (strateegilise partneri) toetust Haridus-ja Teadusministeeriumist ning seoses riiklike piirangutega jäävad teie poolt korraldatavad sündmused/koolitused ära, jäävad kulud abikõlblikuks, kui esitate põhjendatud selgituse ning sündmuste/koolituste arved. Samuti tuleb tõendada, et olete teinud omalt poolt pingutusi kulude tagasisaamiseks (esitades selleks näiteks vastavad e-kirjad). Kui olete muutnud sündmuse/koolituse aega, peate sellest ministeeriumi teavitama ning kulutused on võimalik teha sündmuse toimumise ajal.

  Periood 2019-2021
   

  1. jaanuarist 2019 muutus hasartmängumaksu ja kultuurkapitali seadus ning kadus Hasartmängumaksunõukogu, mis toetas seni ka Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade projekte. 2019. aastal läks ministeerium üle uuele strateegiliste partnerite rahastamise süsteemile.

  Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite ja neile antava tegevustoetuse suuruse kinnitamine:  Strateegiline partner on: 

  • Vähemalt 3 aastat (või põhjendatud juhul vähem) tegutsenud organisatsioon, kes panustab Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade (haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna) poliitika kujundamisse, sellega seotud seaduseloome ja strateegiate väljatöötamisse ning muutmisse, sh osaleb valdkondlikes töögruppides;

  või

  • Katusorganisatsioon, mis ühendab mõne HTMi valdkonna organisatsioone ja panustab valdkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisse;

  või

  • Organisatsioon, mis tegeleb  haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisega.

  Haridus- ja teadusminister annab strateegilistele partneritele käskkirjaga kindluse vähemalt kolmeaastaseks püsirahastuseks, mis võimaldab tegeleda pikaajaliste eesmärkide täitmisega.

  Kõigi partneritega koostatakse läbirääkimiste tulemusel koostöökokkulepped, kus fikseeritakse, mis tegevusi HTM neilt oma eesmärkide elluviimisel soovib ja ootab.

  • Eesmärk on sõlmida kokkulepped kuni kolmeks aastaks.
  • Kui käesoleval üleminekuaastal ei olda veel valmis mõlemapoolselt pikemaajalisi eesmärke kokku leppima, seatakse see siht edaspidiseks.

  Pärast partnerluskokkuleppe lõppemist hinnatakse, kuidas on partnerid on eesmärke ellu viinud ning tehakse edasised otsused jätkamiseks. 

   

  Uute partnerite lisandumine

  Kui ilmneb, et olemasolevate partneritega ei ole võimalik katta mõnd valdkonna olulist olemasolevat või uut eesmärki, on ministeeriumi ülesanne leida selleks sobiv partner või partnerid. Üldjuhul tehakse seda konkursi korraldamise teel, põhjendatud juhul muul viisil.

  Praeguseks välja valitud partnerite leidmiseks ei pidanud HTM konkursi väljakuulutamist otstarbekaks, kuna toimib pikaajaliste partnerite võrgustik.

  Küll aga on toimunud partneritega kas kahepoolseid kohtumisi või ümarlaudu, kus vahetati mõtteid uue süsteemi sisse seadmise teemadel.

  Kindlasti jätkame arutelusid uue rahastamissüsteemi täiustamiseks.

   

  Aruandlus põhineb koostöökokkuleppel

  • Organisatsioonidelt, kes saavad tegevustoetust eelkõige osalemiseks poliitikakujundamises, me detailset aruandlust ei küsi.
  • Kolmeaastase tegevustoetuse saajate panust hindame regulaarselt (näiteks osalemisel töögruppides, ettepanekute tegemisel seadusloomes jne).
  • Organisatsioonidelt, kes panustavad poliitikate elluviimisesse, soovime tegevusaruannet kokkulepitud tegevuste hindamiseks. Kuluaruannet küsitakse vaid põhjendatud juhul, näiteks põhitegevuse ja sellega kaasnevate kaudsete kulude mõju hindamiseks.
   

  2019. aasta oli üleminekuaasta, mil sõlmiti ka üheaastaseid lepinguid

  • Organisatsioonidega, keda oli viimaste aastate jooksul rahastatud HTMi eelarvest, kuid kelle tegevus ei ole otseselt seotud haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisega.
  • Organisatsioonidega, kes osalevad meie valdkondlike strateegiliste eesmärkide elluviimises, kuid kellega soovitakse täiendavalt läbi rääkida eesmärgiga suunata organisatsioon koos tema tegevustega olemasoleva või moodustatava katusorganisatsiooni juurde.

  Hasartmängumaksu Nõukogu koosolekute protokollid

  Failid: 
  KuupäevFailSuurusLaiendus
  14.12.2016 - 09:31Fail suurprojektid_2017.xlsx34.91 KBxlsx
  24.01.2017 - 15:47Fail 23_01_2017_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx28.95 KBxlsx
  21.02.2017 - 15:12Fail 20_02_2017_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx33.54 KBxlsx
  21.03.2017 - 15:00Fail 20_03_2017_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx31.9 KBxlsx
  19.04.2017 - 10:05Office spreadsheet icon 17_04_2017_koosoleku_protokoll_nr_4.xls79 KBxls
  16.05.2017 - 16:47Fail 15_05_2017_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx33.36 KBxlsx
  13.06.2017 - 14:36Fail 12_06_2017_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx33.75 KBxlsx
  25.07.2017 - 12:30Fail 24_07_2017_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx28.94 KBxlsx
  23.08.2017 - 09:18Fail 21_08_2017_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx19.35 KBxlsx
  20.09.2017 - 10:50Fail 18_09_2017_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx37.19 KBxlsx
  24.10.2017 - 15:32Fail 23_10_2017_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx31.72 KBxlsx
  23.11.2017 - 15:20Fail 20_11_2017_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx25.62 KBxlsx
  15.12.2017 - 13:57Fail 11_12_2017_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx59.64 KBxlsx
  15.12.2017 - 13:57Fail suurprojektid_2018.xlsx39.77 KBxlsx
  23.01.2018 - 09:50Fail 22_01_2018_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx27.37 KBxlsx
  21.02.2018 - 10:49Fail 19_02_2018_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx34.36 KBxlsx
  30.03.2018 - 18:32Fail 26_03_2018_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx33.67 KBxlsx
  17.04.2018 - 09:43Fail 16_04_2018_koosoleku_protokoll_nr_4.xlsx34 KBxlsx
  04.06.2018 - 23:58Fail 28_05_2018_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx32.43 KBxlsx
  21.06.2018 - 11:14Fail 18_06_2018_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx31.59 KBxlsx
  18.07.2018 - 09:34Fail 16_07_2018_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx29.01 KBxlsx
  28.08.2018 - 15:43Fail 27_08_2018_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx27.12 KBxlsx
  19.09.2018 - 10:41Fail 17_09_2018_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx29.77 KBxlsx
  24.10.2018 - 11:06Fail 22_10_2018_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx25.35 KBxlsx
  20.11.2018 - 13:48Fail 19_11_2018_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx29.81 KBxlsx
  21.12.2018 - 10:04Fail 17_12_2018_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx39.07 KBxlsx
  Viimati uuendatud: 15. oktoober 2021