Sa oled siin

Strateegiliste partnerite nimetamine ja rahastamine

Hetkel aktuaalne

Taotlusvoor ühendustele ja katusorganisatsioonidele oli avatud 13. detsembrist 2021 kuni 14. jaanuarini 2022.

Ministeeriumisse laekus väga palju sisukaid koostööpakkumisi nii poliitika kujundamise kui ka elluviimise partnerluseks (loe lähemalt siit). Taotluste puhul hinnati nende haakuvust valdkondade arengukavadest välja valitud ministeeriumi prioriteetidega 2022-2025 perioodiks ning iga taotluse vastavust konkreetse vooru nõuetele ja eesmärkidele. 

Taotlejad saavad enda taotlust puudutavatest otsustest teada läbi taotluskeskkonna.

Ministeeriumi komisjon on teinud ettepaneku nimetada strateegilisteks partneriteks nimekirjas toodud organisatsioonid. Noortevaldkonna partnerite nimetamise protsess on veel käimas ja need selguvad hiljemalt märtsikuu lõpuks. Strateegiliste partnerite täielik nimekiri avalikustatakse ministeeriumi kodulehel pärast kõikide käskkirjade kinnitamist minister Liina Kersna poolt.

 

Taotlusvooru materjalid

2022-2024 perioodi strateegiliste partnerite kutsung (uuendatud 13.12 ja seisuga 21.12 lisatud fookusesse 1.3 üks suunatud pakkumine), kus näitame ära Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteedid, kavandatavad poliitikamuudatused (sh õigusaktide muutmine) ning avatavad rakendustegevuste voorud strateegilistele partneritele perioodiks 2022-2024.

Iga kutsungis väljatoodud rakendustegevuse vooru kohta leiad täpsema info vooru kutses (vaata kutseid siit). 

Ministeerium nimetab ja rahastab strateegilisi partnereid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Selleks avalikustatakse enne iga uut 3-aastast partnerluse perioodi valdkondlikest arengukavadest valitud prioriteedid, mille raames partnereid otsitakse. Selleks, et mõlemal poolel - nii ühendustel kui ka ministeeriumil oleks selge arusaamine, mida partnerlusest oodatakse (sh milliseid tegevusi rahastatakse), tuuakse eraldi välja partnerlus poliitika kujundamisel ja poliitika elluviimisel. Prioriteetide raames avalikustatakse antud perioodi olulisemad poliitikamuudatused (sh õigusloome), mille osas oodatakse katusorganisatsioone kaasa rääkima. Välja valitakse need strateegiliste eesmärkide saavutamisse suunatud poliitika rakendamise tegevused, kus oodatakse ühenduste panust ning kuulutatakse välja voorud.
Täpsema info saamiseks palun vaadake infotunni salvestust ja tutvuge taustamaterjaliga.

15. detsembril kl 11-13 toimus virtuaalne taotlemise infotund:

   

  Strateegiliste partnerite nimetamise põhimõtteid, tegevustoetuse saamiseks esitatavaid nõudeid, tegevustoetuse määramise ja andmise tingimusi, aruandlust ning partnerluse lõppemise aluseid reguleerib:

  Varasemad materjalid strateegiliste partnerite nimetamise ning neile tegevustoetuse andmise tingimuste ja korra väljatöötamisel: 

   

  Voorude kutsed (partnerlus poliitika elluviimisel)

  Vooru sisuliste küsimuste kontaktisik HTMis

  E-mail

  Suunatud pakkumine noorsootöö ühingutele poliitika elluviimise tegevusteks noorsootöö valdkonnas: Noorsootöö valdkonna kvaliteedi arendamine

  Kaire Soomets

  kaire.soomets@hm.ee

  Taotlusvoor nr 1 poliitika elluviimise tegevusteks haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonnas: Üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks muutmine Covid-kriisi tingimustes.

  Eneken Juurmann

  eneken.juurmann@hm.ee

  Taotlusvoor nr 2 poliitika elluviimise tegevusteks haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonnas: Õpetajate järelkasvu soodustamine.

  Eneken Juurmann

  eneken.juurmann@hm.ee

  Taotlusvoor nr 3 poliitika elluviimise tegevusteks noorte huvihariduse valdkonnas: Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise võimestamine ja koostöö suurendamine

  Tormi Kotkas

  tormi.kotkas@hm.ee

  Taotlusvoor nr 4 poliitika elluviimise tegevusteks üldhariduse valdkonnas: Üldpädevuste, eelistatuna digi- ja roheoskuste arengu toetamine kooskõlas riiklike õppekavadega üldhariduskoolides aastatel 2022-2024

  Britt Järvet

  britt.jarvet@hm.ee

  Taotlusvoor nr 5 poliitika elluviimise tegevusteks kaasava hariduse valdkonnas: Kiusamise ennetamine ja vähendamine ning vaimse tervise tulemuslik toetamine haridusasutustes aastatel 2022-2024

  Britt Järvet

  britt.jarvet@hm.ee

  Taotlusvoor nr 6 poliitika elluviimise tegevusteks noorsootöö valdkonnas: Noorte võimestamine noorte ühistegevuste (noorteühingute) kaudu

  Aare Vilu

  aare.vilu@hm.ee

  Suunatud pakkumine kõrgkoolide ühendustele poliitika elluviimise tegevusteks kõrghariduse valdkonnas: Infovahetuse tagamine kõrgkoolide, riiklike ja rahvusvaheliste andmekogude vahel (Vooru kutset ei koostata)

  Kristi Raudmäe

  kristi.raudmae@hm.ee

  Taotlusvoor nr 7 poliitika elluviimise tegevusteks keelepoliitika valdkonnas: eesti keele mainet ja staatust tugevdavad tegevused.

  Sirli Zupping

  sirli.zupping@hm.ee

  Taotlusvoor nr 8 poliitika elluviimise tegevusteks keelepoliitika valdkonnas: keeleõpet toetavad tegevused.

  Pille Põiklik

  pille.poiklik@hm.ee

  Suunatud pakkumine õpetajate ühenduste katusorganisatsioonile poliitika elluviimise tegevusteks üldhariduse valdkonnas: ainealase ning aineteülese metoodilise ja õppevara käsitleva oskusteabe vahendamine, õpetajate võrgustikeülese koostöö soodustamine ja koordineerimine, õpetajate professionaalse arengu toetamine ennastjuhtiva õppija kujundamiseks ning õppekeskkonna mitmekesistamiseks (Vooru kutset ei koostata, uuendatud 21.12) Britt Järvet britt.jarvet@hm.ee

  WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist  force majeure olukorraga. Kui olete saanud (strateegilise partneri) toetust Haridus-ja Teadusministeeriumist ning seoses riiklike piirangutega jäävad teie poolt korraldatavad sündmused/koolitused ära, jäävad kulud abikõlblikuks, kui esitate põhjendatud selgituse ning sündmuste/koolituste arved. Samuti tuleb tõendada, et olete teinud omalt poolt pingutusi kulude tagasisaamiseks (esitades selleks näiteks vastavad e-kirjad). Kui olete muutnud sündmuse/koolituse aega, peate sellest ministeeriumi teavitama ning kulutused on võimalik teha sündmuse toimumise ajal.

   Periood 2019-2021
    

   1. jaanuarist 2019 muutus hasartmängumaksu ja kultuurkapitali seadus ning kadus Hasartmängumaksunõukogu, mis toetas seni ka Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade projekte. 2019. aastal läks ministeerium üle uuele strateegiliste partnerite rahastamise süsteemile.

   Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite ja neile antava tegevustoetuse suuruse kinnitamine:   Strateegiline partner on: 

   • Vähemalt 3 aastat (või põhjendatud juhul vähem) tegutsenud organisatsioon, kes panustab Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade (haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna) poliitika kujundamisse, sellega seotud seaduseloome ja strateegiate väljatöötamisse ning muutmisse, sh osaleb valdkondlikes töögruppides;

   või

   • Katusorganisatsioon, mis ühendab mõne HTMi valdkonna organisatsioone ja panustab valdkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisse;

   või

   • Organisatsioon, mis tegeleb  haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisega.

   Haridus- ja teadusminister annab strateegilistele partneritele käskkirjaga kindluse vähemalt kolmeaastaseks püsirahastuseks, mis võimaldab tegeleda pikaajaliste eesmärkide täitmisega.

   Kõigi partneritega koostatakse läbirääkimiste tulemusel koostöökokkulepped, kus fikseeritakse, mis tegevusi HTM neilt oma eesmärkide elluviimisel soovib ja ootab.

   • Eesmärk on sõlmida kokkulepped kuni kolmeks aastaks.
   • Kui käesoleval üleminekuaastal ei olda veel valmis mõlemapoolselt pikemaajalisi eesmärke kokku leppima, seatakse see siht edaspidiseks.

   Pärast partnerluskokkuleppe lõppemist hinnatakse, kuidas on partnerid on eesmärke ellu viinud ning tehakse edasised otsused jätkamiseks. 

    

   Uute partnerite lisandumine

   Kui ilmneb, et olemasolevate partneritega ei ole võimalik katta mõnd valdkonna olulist olemasolevat või uut eesmärki, on ministeeriumi ülesanne leida selleks sobiv partner või partnerid. Üldjuhul tehakse seda konkursi korraldamise teel, põhjendatud juhul muul viisil.

   Praeguseks välja valitud partnerite leidmiseks ei pidanud HTM konkursi väljakuulutamist otstarbekaks, kuna toimib pikaajaliste partnerite võrgustik.

   Küll aga on toimunud partneritega kas kahepoolseid kohtumisi või ümarlaudu, kus vahetati mõtteid uue süsteemi sisse seadmise teemadel.

   Kindlasti jätkame arutelusid uue rahastamissüsteemi täiustamiseks.

    

   Aruandlus põhineb koostöökokkuleppel

   • Organisatsioonidelt, kes saavad tegevustoetust eelkõige osalemiseks poliitikakujundamises, me detailset aruandlust ei küsi.
   • Kolmeaastase tegevustoetuse saajate panust hindame regulaarselt (näiteks osalemisel töögruppides, ettepanekute tegemisel seadusloomes jne).
   • Organisatsioonidelt, kes panustavad poliitikate elluviimisesse, soovime tegevusaruannet kokkulepitud tegevuste hindamiseks. Kuluaruannet küsitakse vaid põhjendatud juhul, näiteks põhitegevuse ja sellega kaasnevate kaudsete kulude mõju hindamiseks.
    

   2019. aasta oli üleminekuaasta, mil sõlmiti ka üheaastaseid lepinguid

   • Organisatsioonidega, keda oli viimaste aastate jooksul rahastatud HTMi eelarvest, kuid kelle tegevus ei ole otseselt seotud haridus-, teadus-, noorte ja keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimisega.
   • Organisatsioonidega, kes osalevad meie valdkondlike strateegiliste eesmärkide elluviimises, kuid kellega soovitakse täiendavalt läbi rääkida eesmärgiga suunata organisatsioon koos tema tegevustega olemasoleva või moodustatava katusorganisatsiooni juurde.

   Hasartmängumaksu Nõukogu koosolekute protokollid

   Failid: 
   KuupäevFailSuurusLaiendus
   14.12.2016 - 09:31Fail suurprojektid_2017.xlsx34.91 KBxlsx
   24.01.2017 - 15:47Fail 23_01_2017_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx28.95 KBxlsx
   21.02.2017 - 15:12Fail 20_02_2017_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx33.54 KBxlsx
   21.03.2017 - 15:00Fail 20_03_2017_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx31.9 KBxlsx
   19.04.2017 - 10:05Office spreadsheet icon 17_04_2017_koosoleku_protokoll_nr_4.xls79 KBxls
   16.05.2017 - 16:47Fail 15_05_2017_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx33.36 KBxlsx
   13.06.2017 - 14:36Fail 12_06_2017_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx33.75 KBxlsx
   25.07.2017 - 12:30Fail 24_07_2017_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx28.94 KBxlsx
   23.08.2017 - 09:18Fail 21_08_2017_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx19.35 KBxlsx
   20.09.2017 - 10:50Fail 18_09_2017_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx37.19 KBxlsx
   24.10.2017 - 15:32Fail 23_10_2017_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx31.72 KBxlsx
   23.11.2017 - 15:20Fail 20_11_2017_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx25.62 KBxlsx
   15.12.2017 - 13:57Fail 11_12_2017_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx59.64 KBxlsx
   15.12.2017 - 13:57Fail suurprojektid_2018.xlsx39.77 KBxlsx
   23.01.2018 - 09:50Fail 22_01_2018_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx27.37 KBxlsx
   21.02.2018 - 10:49Fail 19_02_2018_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx34.36 KBxlsx
   30.03.2018 - 18:32Fail 26_03_2018_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx33.67 KBxlsx
   17.04.2018 - 09:43Fail 16_04_2018_koosoleku_protokoll_nr_4.xlsx34 KBxlsx
   04.06.2018 - 23:58Fail 28_05_2018_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx32.43 KBxlsx
   21.06.2018 - 11:14Fail 18_06_2018_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx31.59 KBxlsx
   18.07.2018 - 09:34Fail 16_07_2018_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx29.01 KBxlsx
   28.08.2018 - 15:43Fail 27_08_2018_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx27.12 KBxlsx
   19.09.2018 - 10:41Fail 17_09_2018_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx29.77 KBxlsx
   24.10.2018 - 11:06Fail 22_10_2018_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx25.35 KBxlsx
   20.11.2018 - 13:48Fail 19_11_2018_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx29.81 KBxlsx
   21.12.2018 - 10:04Fail 17_12_2018_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx39.07 KBxlsx
   Viimati uuendatud: 10. märts 2022