Sa oled siin

Õppe- ja karjäärinõustamise programm

Lapsed ja noored on võimete, individuaalsete vajaduste ja huvide poolest erinevad. Seetõttu vajavad paljud neist eri eluetapil nõustamist ja tuge, et oma potentsiaali ära kasutada ning tihtipeale ületada haridusteel tekkinud takistusi.  Lasteaedades ja koolides leidub üha rohkem lapsi, kes vajavad õppekava eesmärkide saavutamiseks erineval määral tugispetsialistide abi.

Õppenõustamise eesmärk on paremini mõista igaühe individuaalseid vajadusi ning toetada erivajadusega õppurit võimetekohases õppes osalemiseks.
Karjääriteenused toetavad teadlikke karjäärivalikuid ning oskust viia oma oskused ja huvid kokku olemasolevate õppimis- ja töövõimalustega. See on eeldus, et leida sobiv elukutse ja end tööturul parimal viisil rakendada. 

Õppurite õigeaegne nõustamine ja toetamine vähendab haridustee katkestanute ja koolist väljalangenute osakaalu ning loob eeldused järgneval haridustasemel õppijate osakaalu suurenemiseks.

Programmi maksumuseks on aastani 2020 kavandatud 58,5 miljonit eurot. Rahastamise mahtu täpsustatakse igal aastal riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve arutelude käigus.

Õppe- ja karjäärinõustamise programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks.

Eesmärgid

Programmi eesmärk on tagada hariduse tugiteenuste kättesaadavus ühtlaselt üle riigi; toetada noori kvaliteetsete nõustamisteenustega, et nad saaksid võimetekohase ning ühiskonna vajadustele vastava hariduse; valmistada neid ette osalemiseks tööturul.
 

  • Karjääri- ja õppenõustamise teenuste osutamine lastele ja noortele, selle koordineerimine ning kättesaadavuse tagamine
  • Hariduse tugiteenuste arendamine ja kvaliteedi tagamine
  • Elanikkonna teadlikkuse tõstmine teenustest ning asjakohase tööturu- ja õpivõimaluste alase informatsiooni kättesadavuse tagamine

Tegevused

Lastele ja noortele õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamine

Alates 1. septembrist 2014 töötavad kõikides Eesti maakondades Rajaleidja nõustamiskeskused kus:
  • Osutatakse tasuta karjääriteenuseid (karjääriinfo- ja karjäärinõustamine) noortele. Eesmärk on, et iga õppur saaks vähemalt korra individuaalseid karjääriteenuseid enne suundumist järgnevale haridustasemele või tööturule. Samuti toetatakse koole karjääriõppe läbiviimisel.
  • Osutatakse tasuta õppenõustamisteenuseid (eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine) lastele ja noortele. Keskmiselt tegeldakse 7500 juhtumiga aastas.
  • Korraldatakse nõustamiskomisjonide tööd, kes annavad haridusasutustele ja lapsevanematele soovitusi haridusliku erivajadusega lapse õppetöö korraldamiseks ja tugimeetmete rakendamiseks. 
  • Abistatakse väikevaldasid (alla 350 õpilase) esmatasandi eripedagoogi ja psühholoogi teenuse osutamisel. See on mõeldud koolidele, kellel puudub tugispetsialist – koolipidaja saab keskusest osta soodushinnaga teenust.

Nõustamisteenuste kvaliteedi tagamine ja teenuste arendamine

Koostöös ülikoolidega arendatakse spetsialistide esmakoolituse süsteemi, töötatakse välja õppekavad, viiakse läbi baas- ja täiendkoolitusi tugispetsialistidele.
Uuendatakse tugiteenuste standardid ning viiakse need kooskõlla ühiskonna vajadustega.
Arendatakse ja hallatakse kliendihaldussüsteemi, mis võimaldab jälgida teenuste osutamist antud ajahetkel ja koguda statistikat.
Koostatakse ja levitatakse metoodilisi, juhend- ja teabematerjale spetsialistidele ja klientidele.
Viiakse läbi uuringuid ja küsitlusi hetkeolukorra ja teenuste mõju hindamiseks ning sisendi saamiseks teenuste arendamiseks.
Osaletakse rahvusvaheliste nõustamisvõrgustike töös (ELGPN; Euroguidance; NICE; EmployID).

Asjakohase tööturu- ja õppimisvõimaluste alase informatsiooni kättesaadavuse tagamine ja elanikkonna teadlikkuse tõstmine

Arendatakse, kaasajastatakse ja hoitakse käigus Rajaleidja portaali:
  • koondatakse ja jagatakse infot tööturu (eriti kasvuvaldkondade) ja õppimisvõimaluste kohta;
  • kaasajastatakse ja täiendatakse ametite andmebaasi.
Korraldatakse piirkondades koostöös ettevõtjate, koolide jm noortega tegelevate asutustega koostöö- ja karjääriüritusi.
 

Mõõdikud

Mõõdik

Algtase 2013

aasta 2015

aasta 2020

Madala haridustasemega mitteõppivate 18-24 aastaste osakaal 

10,5% 

 

‹ 9% 

Osakaal õppuritest, kes on põhikooli 3. kooliastmes saanud tugimeetmest karjääriinfot ja/ või – individuaalnõustamist ning peale põhihariduse lõpetamist järgneva kalendriaasta 10. novembri seisuga osalevad järgmise taseme õppes

93%

 

96%

Individuaalseid õppenõustamise ja karjääriteenuseid saanud laste, õppurite ning noorte arv

36 750

174 930

Põhikooli 3. kooliastmes individuaalset karjääriteenust saanud õppijate arv

15 450

75 680

Gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes karjääriteenuseid saanud õppijate arv 

11 200

50 800

Varakult haridussüsteemist lahkunud 18-24 aastaste põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivatele noortele karjääriteenuste osutamine (teenust saanud noorte arv)

100

950

Õppenõustamise teenuseid saanud laste ja õppijate arv 

10 000

47 500

Nõustamisteenuseid saanud lastevanemate, haridustöötajate ja kõrgharidustasemel hõivatud olnud noorte arv   

3 600

30 000 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2018