Alustavate koolijuhtide arenguprogramm

Alustavate koolijuhtide arenguprogramm aitab koolijuhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevusi.


2017. aasta on põnev aeg olla koolijuht. Viiakse ellu elukestva õppe strateegiat ning tõhusamat rakendamist vajab uus õpikäsitus. Eesti haridussüsteem vajab koolijuhte, kes soodustaks kõikide õpilaste õppimist ja arengut, luues selleks tugeva õpetamis- ja õppimiskultuuri, seades ambitsioonikad eesmärgid ning toetades nii õpetajaid kui õppijaid nende saavutamisel.

Programmi käigus süvendatakse arusaama juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisparadigmadest ning arendatakse koolijuhi kui nn esiõppija rolliks vajalikke kriitilisi oskusi. Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Tegemist on osalejate individuaalseid arenguvajadusi arvestava programmiga, millest suur osa on seotud reaalsete vajaduspõhiste ülesannetega osalejate töökohal. Programmi käigus kasutatakse erinevas formaadis tegevusi ning õppemeetodeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika. Osalejatel on võimalus programmi jooksul ning vajadusel ka peale programmi lõppemist kasutada kogenud koolijuhist mentori tuge. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi Facebooki lehel saab tutvuda I lennu lõpetajate ja II lennu lõpetajate õpikogemuste kirjelduste ja mõtetega.

I lennu osalejate nimekiri

II lennu osalejate nimekiri

Programmi III lend alustas 2017. aasta augustis ning lõpetab 2018. aasta juunis.

 

Programmi ülesehitus

 

Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning elukestva õppe strateegias kokkulepitud eesmärkide saavutamisele. 

Programmi elluviimisel arvestatakse osalejate varasemat kogemust. Huvitavat ja mõttepingutust pakkuvat peab leidma nii see, kes on juhiks kasvanud eelnevalt koolis töötades kui see, kes on tulnud mõnest teisest sektorist. Personaalne lähenemine eeldab programmis osalejate aktiivset osalust oma õppeprotsessi kujundamisel ja juhtimisel.

Kaalukas osa programmist on seotud õppimise ja reaalsete vajaduspõhiste ülesannetega osalejate töökohal. Programm koosneb erinevates formaatides tegevustest:

 • Koolitusseminarid, mõtte- ja töötoad, töövarjutamised jm (osalus)vaatlused, intervjuud, õppevisiidid, sh ühte välisriiki. Vaatlustel kasutatakse uurimistehnikaid, analüüsimist ja vestlusi, mis soodustavad õppimist.
 • Õppimise tõhustamisele suunatud arendusprojektide elluviimine oma koolis, mis tähendavad juhtimisülesannete elluviimist ja on suunatud oma kooli jaoks olulistele väljakutsetele lahenduste leidmisele.
 • Näidete analüüsid, probleemipõhine õpe – nii juhtumite kirjelduste alusel kui läbi töövarjutamise, praktika ja reaalsete ülesannete täitmise nii edukates koolides kui teistes organisatsioonides, nii Eestis kui välisriikides, sh ka programmikaaslaste töö varjutamine.
 • Head näited Eestis kasutusel olevatest tõenduspõhistest praktikatest/programmidest/mudelitest.
 • Veebipõhine tugi ja portfooliod. Programmi toetuseks ja osalejate IKT oskuste arendamiseks on kursusel veebipõhine tugi sh suhtluskeskkond osalejatele. Portfooliot peetakse kogu õpingute aja. See peegeldab õppijate arusaama juhi rollist ja aitab kindlaks määrata peamised arenguküsimused. Programmi lõpuseminaril teeb iga õppija portfoolio põhjal suulise ettekande, mis võimaldab neil näidata, milliseid teadmisi ja oskusi nad programmi jooksul on juurde õppinud ning milliseid arendustegevusi oma koolis ellu viinud.
 • Coaching, mentorlus, üksteiselt õppimine ja tagasiside saamine, vahe- ja lõppkokkuvõtted – refleksiooni toetamine, tugevuste ja arenguvajaduste määratlemine, arengu jälgimine jm. Igale programmis osalejale määratakse mentor, kes on alustavale koolijuhile toeks kogu programmi kestel ning vajadusel ka peale programmi lõppu. Mentor toetab programmis osalejat individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel ja  õpieesmärkide seadmisel, abistab portfoolio koostamisel ja eneseanalüüsil ning nõustab nii eelnevalt kokkulepitud kohtumistel kui ka elektroonilisi kanaleid kasutades.
 • Kontaktidevõrgustikku laiendavad ettevõtmised.
 • Oma õppimise nähtavaks tegemine avalikkusele ja kogukonna kaasamine – koolijuhi rolli mõistmise laiendamine ühiskonnas, koostöövõrgustiku laiendamine.

Programm on algatatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja seda viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Arenguprogrammi partneriteks on juhtivkoolitajad Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal  Edison OÜ-st.

Programmi täpsem kirjeldus

 

III lennu osalejad

 

Programmi III lennus osalevad koolide direktorid:

 • Aile Kilgi, Melliste Algkool-Lasteaed
 • Ave Kikas, Mooste Mõisakool
 • Grete-Stina Haaristo, Anna Haava nimeline Pala Kool
 • Helen Sabrak, Avatud Kool
 • Ilona Tars, Voore Põhikool
 • Indrek Lillemägi, Emili Kool
 • Joel Pulk, Käina Kool
 • Kalle Kõiv, Juuru Eduard Vilde Kool
 • Karin Rand, Palivere Põhikool
 • Marika Karo, Kambja Põhikool
 • Merje Kikas, Emmaste Põhikool
 • Riina Hiob, Roosna-Alliku Põhikool
 • Rünno Lass, Albu Põhikool
 • Erki Larm, Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool

 

 

Viimati uuendatud: 18. aprill 2018