Alustavate koolijuhtide arenguprogramm

Alustavate koolijuhtide arenguprogramm aitab koolijuhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevusi. Kandideerimine III lendu avatud!


2017. aasta on põnev aeg olla koolijuht. Ellu on hakatud viima elukestva õppe strateegiat ning tõhusamat rakendamist vajab uus õpikäsitus. Eesti haridussüsteem vajab koolijuhte, kes soodustaks kõikide õpilaste õppimist ja arengut, luues selleks tugeva õpetamis- ja õppimiskultuuri, seades ambitsioonikad eesmärgid ning toetades nii õpetajaid kui õppijaid nende saavutamisel.

Programmi käigus süvendatakse arusaama juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisparadigmadest ning arendatakse koolijuhi kui nn esiõppija rolliks vajalikke kriitilisi oskusi. Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Tegemist on osalejate individuaalseid arenguvajadusi arvestava programmiga, millest suur osa on seotud reaalsete vajaduspõhiste ülesannetega osalejate töökohal. Programmi käigus kasutatakse erinevas formaadis tegevusi ning õppemeetodeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika, toimuvad õppekäigud teistesse koolidesse, sh ühe välisriigi koolidesse. Osalejatel on võimalus programmi jooksul ning vajadusel ka peale programmi lõppemist kasutada kogenud koolijuhist mentori tuge. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi Facebooki lehelt leiad I lennu lõpetajate õpikogemuse kirjeldusi ja mõtteid.

I lennu osalejate nimekiri

Sihtrühm

Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning elukestva õppe strateegias kokkulepitud eesmärkide saavutamisele. Kandideerima on oodatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis olnud üle õppeaasta.

Kandideerimine

Programm algab 2017. aasta augustis ning lõpeb 2018. aasta juunis. Õppetöö maht on ca 25 õppepäeva. Õppetöö toimub üldjuhul kord kuus kahepäevaste tsüklitena va õppereis välisriiki, mille kestvuseks on kuni 5 õppepäeva.

Kandideerimise eeldused:

 • kehtiv tööleping üldhariduskooli või kutseõppeasutuse direktorina;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • programmi kandideerimise hetkeks ei ületa ametis oldud aeg ühte õppeaastat;

Programmis osalemisel tuleb kasuks tuleb inglise keele oskus.

Osalejate valikuprotsess koosneb järgnevatest etappidest:

 • kandideerija esitab avalduse, oma CV, motivatsioonikirja ning kooli pidaja poolse kinnituskirja programmis osalemise võimaldamise kohta; 
 • dokumentide põhjal valitakse välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele;
 • valituks osutunud kandidaadid kutsutakse esimesele kohtumisele.

Motivatsioonikiri peab muuhulgas sisaldama vastuseid järgnevatele küsimustele:

 • Mida te peate oma juhtimisalasteks nõrkadeks ja tugevateks külgedeks? Kuidas käesolevas programmis osalemine aitab teie tugevaid külgi kasutades minimeerida nõrkusi?
 • Juhul, kui teid valitakse programmi, siis milliseid personaalseid ja professionaalseid kogemusi saakiste jagada teiste programmi valitud juhtidega?
 • Millist potentsiaalset kasu näete programmis osalemises oma koolile?

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (CV, motivatsioonikiri ja kooli pidaja poolne kinnituskiri programmis osalemise võimaldamise kohta) palume saata hiljemalt 31. juuliks 2017 aadressil koolijuht@hm.ee.

Kuna tegemist on suvepuhkuste perioodiga, siis palume oma avaldused saata võimalikult varakult. Vestlused varastele avalduse esitajatele toimuvad 29. juunil ja teistele 7. ja 8. augustil, kas Tartus või Tallinnas. Programmi avakohtumine toimub 22.-23. augustil.

Programm on osalejate jaoks tasuta, kuid arvestama peaks võimalike Eesti-siseste sõidu- ja majutuskuludega. Korraldajal on õigus programmi valitu puudumise tõttu või mõnel muul koolitusgrupi kokkuleppe rikkumise korral programmist välja arvata.

Programm on algatatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja seda viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Arenguprogrammi partneriteks on juhtivkoolitajad Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal  Edison OÜ-st.

Programmi kirjeldus

 

II lennu osalejad

Programmi II lennus osalevad koolide direktorid:

 • Aule Kink, Häädemeeste Keskkool
 • Auli Udde, Tallinna Euroopa Kool
 • Erki Korp, Tallinna Heleni Kool
 • Jana Tiits, Lüllemäe Põhikool
 • Joosep Tosmin, Peedu Kool
 • Mare Räis, Järveküla Kool
 • Martin Öövel, Tabasalu Ühisgümnaasium
 • Meeri Ivanov, Räpina Ühisgümnaasium
 • Priit Põdra, Jõgevamaa Gümnaasium
 • Päivi Märjamaa, Puhja Gümnaasium
 • Rainer Tõnnis, Peetri Kool
 • Stanislav Nemerzhitski, Virtsu Kool
 • Valeri Gramakovski, Kärdla Põhikool
 • Veigo Juuse, Kallavere Keskkool
 • Martin Medar, Kose Gümnaasium
 • Heli Rannik, Vääna Mõisakool

 

 

Viimati uuendatud: 7. juuni 2017