Soovitused HEV-õppeks

Soovitused hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamiseks, 27.03.2020

Siin toodu sätestab olulisemad põhimõtted kõikide haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel. Igal konkreetsel juhul sõltuvad lahendused poolte heast tahtest ja koostöösoovist ning lähtekohaks on lapse vajadused ja teda abistavate isikute reaalsed võimalused. Eriolukorra ja sellest tulenevatest piirangute tõttu ei pruugi olla igaks olukorraks kõigi jaoks häid lahendusi, kuid koolipidajate, koolide jt pingutused peavad olema suunatud võimaliku kahju vähendamisele.

 • Põhikoolide, gümnaasiumite ja kutseõpeasutuste erivajadustega õpilased (sh hariduslikele erivajadustele spetsialiseerunud koolide õpilased) õpivad reeglina kodus ja saavad vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud ajal ja korras.
 • Haridusasutus hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende vanematega (last kasvatava isikuga). Kui vanematega/õpilasega pole võimalik ühendust saada ja õpilase varasemat toimetulekut puudutava teabe põhjal on alust arvata, et lapse heaolu võib olla ohustatud, edastatakse vastav info viivitamatult õpilase elukohajärgsele omavalitsusele või lasteabitelefonile 116 111 (www.lasteabi.ee).
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise viisi üle otsustab haridusasutus, konsulteerides vajadusel õpilase elukohajärgse KOViga ja piirkonna Rajaleidja keskusega,et leida õppe korraldamiseks eelistatult üldisele korraldusele võimalikult sarnane viis. Otsuse tegemisel lähtub haridusasutus järgmistest kaalutlustest siintoodud olulisuse järjekorras:

- nakkusohu st kontaktide vältimine ja liikumisareaali minimeerimine;

- eriolukorra mõttes elutähtsal ametikohal töötava vanema töötamise võimaldamine;

- õpilase käitumisest tema enda või tema lähedaste elu/tervise vastu suunatud ohu vähendamine;

- õpilase üle optimaalse kasvatusliku järelevalve tagamise hõlbustamine ja õpilase edasijõudmine õppetöös.

 • Eritoe ja tõhustatud toe vajadusega õpilastele, kelle kodus õppimine on väga oluliselt raskendatud või kui õpilane vajab ärkveloleku ajal suures mahus jagamatu tähelepanuga järelevalvet sh tugiisikuteenust, määrab kool igale õpilasele ühe, õpilase täiendava abivajaduse iseloomu arvestades sobiva töötaja, kes abistab õpilast ja tema vanemaid (last kasvatavat isikut):
 1. elektrooniliste, eelistatult audio-visuaalsete sidevahendite kaudu õppetöö planeerimisel, selle läbiviimisel, tagasisidestamisel ning vajadusel ka emotsionaalse toe (sh vanemate hoolduskoormuse lühiajaline leevendamine) pakkumisel läbi muude tegevuste.
 2. eelnimetatu ebapiisavuse puhul võib kooli töötaja pakkuda vanematele või õpilasele nende nõusolekul kokkulepitud vajadusepõhise sagedusega toetust füüsiliselt kohtudes kas õpilase kodus või välitingimustes. Sealjuures tuleb kinni pidada VV kehtestatud täiendavatest piirangutest avalikus kohas käitumisele ning  silmas tuleb pidada, et kohtuvad osapooled ei kuuluks haiguse riskirühma, ei oleks haigustunnustega ega määratud karantiini.
 3. kui kõik eeltoodud võimalused ei ole vähendanud või eeldatavasti ei vähendaks lapse käitumisest tulenevat ohtu tema enda või pereliikmete elule või tervisele ning see oht on püsiv, võib haridusasutus korraldada minimaalses vajalikus mahus ja sageduses õppetööd või muud tegevust (tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilaskoduteenus vmt) kooli ruumides.
 • Kooli ruumides õppetöö või muu tegevuse korraldamisel:

  - lepitakse perega, vajadusel esmatasandi hoolekannet tagava KOViga kokku õpilase transport viisil, mis tagab minimaalsed kontaktid

  - viiakse õppe- või muu tegevus läbi ainult ühele õpilasele ühe ja sama õpetaja/töötaja poolt ühes ja samas ruumis. Välistatud peab olema mistahes kokkupuude teiste hoones viibijatega ja sama ruumi kasutamine kellegi teise poolt muul ajal.

  - tagatakse pidev haigusnähtude seire, ja muud ennetusmeetmed nt desovahendid jm
 • Tugiteenuste osutamisel lähtutakse Innove antud soovitustest: https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/03/juhised-esmatasandi-spetsialistile.pdf?fbclid=IwAR3FSukjxtNdgbzhi62kUFFo9YTRcpNwqxUK4h8yyZp9yqVSNDyxCtFTqhU. Siinjuures peame oluliseks, et tugiteenuste andmine jätkub võimalusel tavapärases mahus ja nende katkemine toimub vaid erandjuhul.
 • Lisaks haridustugiteenustele on tuge vajaval õpilasel ja tema perel võimalik saada abi elukohajärgselt KOVilt, kes saab pakkuda lapsele vajadusel tugiisiku- või lapsehoiuteenust. KOV hindab teenuse vajadust iga lapse puhul individuaalselt, arvestades ka eriolukorrast ja õppe ümberkorraldamisest tingitud vajadusi. Raske ja sügava puudega lapsel on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat tugiisikuteenust ja lapsehoiuteenust. Tugiisikud ja lapsehoidjad saavad olla toeks ka laste kodudes ja neid teenuseid saavad taotleda ka pered, kellel ei ole praegu kehtivat otsust teenuste saamiseks. Teenuste tingimused ja taotlemise info on leitavad siit:

Tugiisikuteenus: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/tugiisikuteenus.pdf

Lapsehoiuteenus: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/lapsehoiuteenus.pdf

 • Kinnise lasteasutuse teenuse osutajad jätkavad oma tegevust eraldi antud suuniste alusel.
Viimati uuendatud: 31. märts 2020