Noortepoliitika

Euroopa Liidu koostööraamistik noortevaldkonnas (2010-2018) seab eesmärgiks parandada EL-i liikmesriikide vahelist koostööd, et luua paremaid võimalusi noortele. Uuendatud koostöös keskendutakse peamiselt sellele, et luua hariduses ja tööturul rohkem võrdseid võimalusi kõikidele noortele ning edendada kõikide noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust.

Koostööprioriteedid toetavad tegevusvaldkondi, nagu:

 • haridus ja koolitus;
 • tööhõive ja ettevõtlikkus;
 • tervis ja heaolu;
 • osalus;
 • vabatahtlik tegevus;
 • sotsiaalne kaasatus;
 • noored ja maailm;
 • loovus ja kultuur.

2014. aastast alustas Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+, millega toetatakse õpirännet, strateegilisi koostööprojekte ja poliitikareformide läbiviimist. Programmil on eraldi noortepeatükk, mille tegevused toetavad noortevaldkonna koostööraamistku eesmärkide ellu viimist. Programmi rakendab Eestis SA Archimedese struktuuriüksusena tegutsev Noorteagentuur.

 • EL-i koostöö noortevaldkonnas

  EL-i liikmesriikide koostöö noortevaldkonnas toimub avatud koordinatsiooni meetodil. See on paindlik valitsustevaheline koostöövorm, millega jagatakse infot ja kogemusi ühistes töögruppides vabatahtlike liikuvuse, noortevaldkonna indikaatorite, noorsootöö kvaliteedisüsteemide ning mitteformaalse õppe rolli üle tööhõives.
   

  Eesmärkide ja tegevuste rakendamist arutatakse struktuurse dialoogi raames, mis tähendab laiemat arutelu prioriteetide ja tegevuste üle igas liikmesriigis sealsete noortevaldkonna ühingute ja asutustega. Arutelude tulemused koondatakse ja esitatakse ühiseks arueluks kaks korda aastas toimuvatele noortekonverentsidele. Dialoogi eestvedajaks Eestis on Eesti Noorteühenduste Liit.
   

  Noortevaldkonna ministrid saavad kaks korda aastas kokku EL-i noortenõukogus, kus toimuvad arutelud ja kinnitatakse ettevalmistatud dokumendid. Dokumentide ettevalmistamisega tegeleb liikmesriikide ametnike ja Euroopa Komisjoni esindajate osalusel ning EL-i Nõukogu eesistujariigi juhtimisel noorte töögrupp (Youth Working Party ) ja liikmesriikide EL-i alaliste esindajate komitee COREPER. EL-i koostöö toimub 3-aastaste tsüklitena. Tegevuste eesmärkidele vastavust, häid praktikaid ja strateegia rakendamise tulemusi hindab Euroopa Komisjon iga tsükli lõpus ja need koondatakse Euroopa Noorteraportisse. Raportisse annavad sisendi liikmesriigid. Esimene raport ilmus 2012. aastal.

 

Viimati uuendatud: 24. november 2015