Hariduspilv

Hariduspilve kontseptsioon näeb ette digitaalse hariduskeskkonna loomist, mille eesmärk on parandada hariduse osapoolte suhtlust ning koostööd.

Hariduspilve keskkond võimaldab õpilastele, õpetajatele ja teistele osapooltele ligipääsu haridusvaldkonna andmebaasidele ja infosüsteemidele, mis toetavad õpet ja haldustegevusi koolides.

Hariduse ja teaduse infosüsteemide arendamise kohta aastatel 2016-2019 saab täpsemalt lugeda ministeeriumi IT-arenduspõhimõtetest

Läbi Hariduspilve on võimalik lihtsasti ligi pääseda digitaalsetele õppematerjalidele ja mitmetele tänapäevastele IT-lahendustel põhinevatele teenustele. Näiteks saab läbi Hariduspilve kerge vaevaga Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Eksamite Infosüsteemi (EIS), Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS), õpiinfosüsteemide, e-päevikute, e-teatmikute, õppevara repositooriumide ja erinevate keeleõppekeskkondade lehekülgedele. Selliselt loob riik eeldused ka eraettevõtetele ja teistele huvilistele kasutada nii öelda otsekanalit sihtgrupini ehk haridust pakkuvate ja haridust omandavate isikuteni.

Suure sammuna digipädevuste parendamise ja õppeprotsessis kasutatava õppevara rikastamise suunas viidi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse sisse täiendus, mille kohaselt peavad õppekirjanduse väljaandjad tegema õppekirjanduse digitaalsel kujul kättesaadavaks selleks riigi poolt ette nähtud registris. Et mitte jääda staatiliste õpikute levitamise juurde, on vajalik luua interaktiivsete lahenduste kasutamist toetav keskkond. Nii saavad õppevara loojad keskenduda sisule, mitte ei pea tegelema infotehnoloogiliste eelduste loomisega. Sellest tulenevalt alustab Haridus- ja Teadusministeerium 2015. aastal Hariduspilve ühe e-teenusena õppevara infosüsteemi loomist.

Õppevara infosüsteem

Õppevara infosüsteemi võimaluste hulgas nähakse digitaalse õppevara pakkumise ja kasutamise platvormi, info koondamist muu olemasoleva õppevara kohta, õppevara kasutajate kogemuse jagamise ja kommenteerimise funktsionaalsust, keskseid tarkvaralahendusi digitaalse õppevara loomiseks jne. Ministeerium on eesmärgiks võtnud, et digitaalne õppevara koostatakse kokku lepitud kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt.

Õppevara töötab kõikidel enamkasutatavatel platvormidel, on modulaarne ja kohandatav. Õppevara loomisel arvestatakse  õppijate vajadustega ning luuakse lisamooduleid eesti keelest erineva emakeelega, õpiraskustega, andekaid ja spetsiifilisemate erivajadustega õpilasi silmas pidades.

Õppevara infosüsteemi arendus aitab ellu viia Eesti ja Soome ühiseid eesmärke õppevara jagamisel ning õppijani viimisel. Eesti ja Soome on sõlminud koostöölepingu ühise hariduspilve ehk EduCloud´i arendamiseks. EduCloud´i eesmärk on laiendada kummagi riigi haridusvaldkonnas kasutatavat digitaalse õppevara valikut ning selliselt õppeprotsessi kvaliteetse õppevaraga rikastades tõsta omandatava hariduse kvaliteeti.

Kirjeldatud koostöömudelit on võimalik laiendada ka teistesse riikidesse, sest digitaalse õppevara ulatuslikuma kasutusega koolides tekib suurem pakkumine ning avatum turg õppevara loojatele ja sellest tulenevalt olulisima eesmärgina mitmekesisem õppevaravalik õppijatele. Avatud õppevara levitamine ning tehnoloogia võimaluste tulemuslik kasutamine hariduses on olulised eesmärgid ka Euroopa Komisjoni erinevates algatustes.

 

Viimati uuendatud: 9. august 2016