Õpilaskodud

Riik rahastab põhikooliealise õpilase elamist munitsipaal- või erakoolide õpilaskodudes, et toetada nende koolikohustuse täitmist.

 • Riiklikud kohad

  Õpilaskodu riiklikult toetatud kohale saab direktor vastu võtta põhiharidust omandavaid, toimetulekuraskustes peredest pärit õpilasi, et toetada koolikohustuse täitmist. Riigi poolt eraldatav toetus ei kata kõiki õpilaskodu kulusid. Õpilaskodu koha maksumuse hinnakirja kehtestab iga koolijuht. Vastavalt sellel on koolil õigus küsida õpilase elukohajärgselt omavalitsuselt kaasrahastamist. Õpilaskodu toetust eraldatakse nende õpilaste kohta, kes vajavad õpilaskodu teenust kogu õppeaasta vältel, mitte perioodiliselt. Rahastamine toimub riigieelarvest ja toetust eraldatakse lepingute alusel. Järgneva eelarveaasta rahastamise otsused tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete põhjal, võttes arvesse eelmise aasta 10. novembri seisu andmeid.

 • Nõuded õpilaskodule, kus on riiklikult toetatud kohad

  Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele "Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord" peab õpilaskodus olema iga 15 õpilase kohta ööpäevaringselt üks kasvataja. Lisaks sellele peab päevasel ajal olema veel üks õppe- ja kasvatusalal töötav isik. Kui muidu võib õpilaskodu rühma suurus olla kuni 24 õpilast, siis riiklikult toetatud kohtade puhul on rühma suurus kuni 15 õpilast.

 • Õpilaste vastuvõtmine riiklikult toetatud kohale

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on riiklikult toetavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise tingimuseks elukohajärgse valla- või linnavalitsuse taotlus. Lisaks sellele on vaja õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolekut. Loomulikult on vajalik ka õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolek. Seega tuleb omavalitsusel teha taotlus maavalitsus(t)ele. Iga õpilase kohta tehakse taotlus ajahetkel, kui tekib vajadus õpilase õpilaskodusse paigutamiseks. Enne maavalitsustest nõusoleku küsimist on vajalik eelkokkulepe kooliga, et olla kindel õpilaskodu vaba koha olemasolus. Kui õpilane vajab õpilaskodu kohta mitme õppeaasta vältel, siis esitab omavalitsus iga õppeaasta alguses uue taotluse maavanema(te)le kooskõlastamiseks mõistliku aja jooksul. Omavalitsus esitab kooskõlastused direktorile.

  Iga kool kehtestab nõuded, millised dokumendid õpilase kooli vastuvõtmiseks direktorile esitada tuleb. Kui nõusolekud on olemas, saab direktor võimaldada koha riiklikult toetatud vabale õpilaskodu kohale. Õpilaskodu kodukord peab olema kättesaadav kooli kodulehel.


 

Õpilaskodudega koolid
 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2017