Sa oled siin

Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

3. klassis

 • 8. mai 2019. a - eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)
 • 15. mai 2019. a. - matemaatika (kirjalik)

4. klassis

 • 2. oktoober 2018. a. - loodusõpetus (kirjalik) 

6. klassis

 • 14. mai 2019. a - eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) 
 • 21. mai 2019. a - matemaatika (kirjalik) 
 • 29. mai 2019. a. - vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)

7. klassis

 • 25. september 2018. a - loodusõpetus (kirjalik) 
 

Korduma Kippuvad Küsimused

 

 •  Mis on riiklik tasemetöö?

Riiklik tasemetöö on SA Innove poolt koostatud küsimustest ja ülesannetest koosnev test, millega hinnataks riikliku õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta. Tasemetöö on õppimist toetav hindamisvahend. Tasemetöö eest ei panda õpilasele hindeid ning ei koostata koolidest ega maakondadest pingeridasid. Riiklikult analüüsitakse tasemetööde tulemusi üldistatult, üleriigilisel tasemel. Tasemetöö ei ole väike eksam.

 • Mis aines tasemetöö sügisel toimub?

25. septembril toimub loodusõpetuse tasemetöö 7. klassi ja 2. oktoobril 4. klassi õpilastele.

 • Miks toimub tasemetöö sügisel, lapsed on kõik ära unustanud?

​Tasemetöö läbiviimise eesmärk on koguda tagasisidet nende õpilase teadmiste ja oskuste kohta, mida õpilane on sügavalt omandanud, mitte faktiteadmiste kohta, mille õpilane on paari viimase kuuga pähe õppinud ja mille ta suure tõenäosusega ka paari järgneva kuu jooksul unustab. Kuna tasemetöö tulemused on õpetajale abivahendiks, kuidas koos õpilastega edasist õppimist efektiivsemalt korraldada, peavad õpilaste teadmiste kohta kogutud andmed iseloomustama neid teadmisi, millega õpilane sügisel kooli tulles õppima asub. Tasemetööks ei ole vaja eraldi valmistuda. Õpetaja vajab ausat informatsiooni õpilaste teadmiste kohta.

 • Mida ja kuidas loodusõpetuse tasemetööga täpsemalt hinnatakse?

Tasemetööga hinnatakse õpilaste loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi – loodusteaduslikke teadmisi ning analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Iga oskust hinnatakse kolmel tasemel – I kooliastmes alg-, kesk- ja kõrgtase ja II kooliastmes  kesk-, kõrg- ja tipptase. Tasemetöö algab mõnda loodusvaldkonda ja/või igapäevaelu probleemi kirjeldava tekstiga, näiteks hammaste hügieen. Õpilane vastab küsimustele nii tekstile tuginedes kui ka oma teadmisi kasutades. Küsimused on nii valikvastustega kui avatud küsimused, kus õpilane peab ise vastuse kirjutama.
Täpsemalt saab lugeda tasemetöö ülesehituse kohta SA Innove koduleheküljel menüü „Teenused ja tegevused“  alajaotuses „Tasemetööd“ ja “Tasemetööde materjalid”.
Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS.

 • Kui kaua tasemetöö kestab?

Tasemetöö sooritamiseks kulub umbes 60 minutit (sealhulgas lühike taustaküsimustik, arvutisse sisselogimine ja töö lõpetamine)

 • Kuidas õpilast tasemetööks ette valmistada?

Tasemetöö eesmärk on hinnata õpilase sügavalt omandanud teadmisi ja seetõttu ei ole eraldi ainealane ettevalmistus vajalik. Selleks, et kõik osapooled saaksid õpilase tugevate ja edaspidi arendamist vajavate teadmiste ja oskuste kohta ausat tagasisidet, on oluline, et tasemetöö toimuks õpilast julgustavas ja usalduslikus õhkkonnas. 

 • Kuidas toimub õpilaste vastuste hindamine? 

Riiklikku valimisse kuuluvaid tasemetöid hinnatakse kas elektrooniliselt ja avatud vastustega küsimusi, mis ei ole arvutihinnatavad, hindavad SA Innove eksperdid hindamisjuhendi alusel. Nendes koolides, kus tehakse riiklikku tasemetööd valimiväliselt, hindavad õpilaste avatud vastustega küsimusi oma kooli õpetajad. Hindamisel lähtutakse SA Innove koosatud hindamisjuhendist. 

 • Millist tagasisidet õpilane saab?

Iga tasemetöö sooritanud õpilane näeb EISis oma tulemuste kohta tagasisidelehte. Tagasisideleht annab ülevaate õpilase saavutatud tasemetest (alg,-kesk-, kõrg- ja tipptasemel) neljas oskuses: teadmised, analüüsioskused, kavandamisoskused ja tõlgendamisoskused. Lisaks jagatakse õpilasele soovitusi järgmise taseme saavutamiseks. Tagasisidelehti aitab vajadusel juhendite põhjal tõlgendada õpetaja.

 • Millal tulemused teada saab?

Tasemetööde tulemused avalikustatakse kolme nädala jooksul peale tasemetöö toimumist. Võrreldes paberil toimunud tasemetöödega rakendatakse elektroonsete tasemetööde hindamisel riigieksamitööde hindamisele sarnaseid kvaliteedinõudeid. Soovime muuta tasemetööde hindamise ühetaolisemaks ning seetõttu toimub vabavastuste hindamine SAs Innove, mitte enam koolis kohapeal. Eraldi tähelepanu vajab tagasisidelehtede sisu. Lisaks tagasisidele õpilase tulemuse kohta jagame õpilasele soovitusi edasiseks õppimiseks ja seetõttu peame hindamisel olema täpsed. Kvaliteetsema hindamistulemuste saamiseks hinnatakse 10% riiklikku valimisse (2000 õpilast) kuulunud töid kaks korda.

 •  Kuidas lapsevanem tulemused teada saab?

Lapsevanem saab tulemused teada oma lapse või kooli abiga. Laps saab oma tulemustelehel anda vanematele õiguse oma tulemusi vaadata. Koolil on võimalik oma kooli õpilaste tulemused teha nähtavaks nende vanematele.

 

Viimati uuendatud: 17. september 2018