Sa oled siin

November 2019 / 2

November 2019 / 2

Hea kaasamõtleja!

Sinu ette on jõudnud novembrikuine infokiri „Tark ja tegus Eesti 2035.
Teemad:

  1. Kuidas on õnnestunud kehtivate arengukavade elluviimine? Valminud on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise ning Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise aruanded.
  2. Valminud on uute arengukavade koostamise ettepanekud. Hariduse ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ettepanekud on saadetud kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja töörühmade liikmetele.
  3. Käimas on strateegia töörühmade ja muude koostöökogude arutelud.
  4. Jätkub keelevaldkonna arengukava koostamine.
  5. Käimas on kõiki valdkondi hõlmava strateegia Eesti 2035 koostamine, mis on aluseks järgmise perioodi EL struktuurivahendite planeerimiseks.
  6. Noorte- ja haridusvaldkonna ning teiste tulevikuteemade arutelud 8. novembril osaluskohvikutes üle Eesti.
  7. Algatuse Huvitav Kool raames toimuvad novembris Eesti neljas maakonnas arutelud hariduselu edendamise võimalustest kohapeal.
  8. Tutvuda saab varasemate hariduse ja teiste valdkondade tuleviku avalike arutelude kokkuvõtetega.

Loodame, et leiad kasulikku lugemist ja võimaluse Eesti tuleviku kujundamises kaasa lüüa!

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035

Kuidas on õnnestunud kehtivate arengukavade elluviimine? 

Sügisel valmisid kehtivate arengukavade vahehindamiste tulemused. Uuri järele, kuidas meil on läinud ja millised on ekspertide soovitused uute arengukavade tegevuste planeerimiseks!

11. septembril tutvustati avalikkusele Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi rahvusvahelise hindamise raporti tulemusi. Väliseksperdid Euroopa Komisjoni teaduse direktoraadi asepeadirektori Signe Ratso juhtimisel andsid Eestile soovitusi, kuidas teadus- ja innovatsioonisüsteemi tugevdada. Olulisim sõnum: Eesti teadus vajab rohkem rahastust ja ettevõtluskoostööd.

Praxise ja Centari eksperdid tutvustasid septembrikuistes haridusstrateegia alatöörühmades kehtiva Eesti elukestva õppe strateegia 2020 tulemusi. 26. septembrist on elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise materjalid leitavad HTMi veebi uuringute ja statistika rubriigist.

Vaata ka keelevaldkonna uuringuid ja kehtiva arengukava vahearuandeid SIIT.

Alanud on ka kehtiva noortevaldkonna arengukava hindamine.

Valminud ja kooskõlastamisel arengukavade koostamise ettepanekud

Töörühmade töö põhjal on valminud arengukavade koostamise ettepanekud, millega lepitakse ametlikult kokku arengukavade lähteülesanded. Arengukava koostamise ettepanekud sisaldavad valdkondade olukorra analüüsi, arenguvajadusi, esialgset mõjude analüüsi ja arengukava koostamise korralduse infot.
5. septembril arutas valitsuskabinet strateegilise planeerimise tulemusvaldkondi ja valdkonna arengukavade piiritlemist. Arutelu tulemustest lähtudes jätkab HTM eraldi kolme arengukava koostamisega hariduse, noorte- ja keelevaldkonnas ning teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse tuleviku planeerimiseks koostatakse ühine arengukava koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

5. septembri otsuse valguses esitasime  valitsusele heakskiitmiseks HTMi valdkondade arengukavade koostamise ettepanekud, mida on vaja, et arengukava koostamine valitsuse tasemel algatada.  Suvel ministeeriumide kooskõlastusringi läbinud teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava koostamise ettepanek sai valitsuse heakskiidu 12. septembril. 

Haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ettepanekud on saadetud ministeeriumidele ning hariduse ja noortevaldkonna töörühmade liikmesorganisatsioonidele kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks vastavalt kuni 12. ja 13. novembrini.

Kõigi koostamise ettepanekutega saab lisaks valitsuse eelnõude infosüsteemile tutvuda ka HTMi välisveebis strateegilise planeerimise töörühmade rubriigis.

HTMi tulemusvaldkonnad ja arengukavad

Arengukavasid arutatakse töörühmades ja valitsuse komisjonides

Septembris kohtusid teist korda haridusstrateegia kolm alatöörühma (haridussüsteem, õpetajad ja õpetamine, oskused).

Kohtumistel tutvustati  töörühma liikmete tagasisidet eelmiste kohtumiste kokkuvõtetele, esitleti ja arutati Eesti elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise tulemusi ning tutvustati suvel toimunud avalike arutelude järeldusi. Pikemalt arutati strateegia eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi.

5. detsembril toimub haridusstrateegia kolme töörühma ühine kohtumine seni valminud arendusettepanekute tutvustamiseks ja aruteluks.

Haridusstrateegia koostamisel pakuvad töörühmadele tuge ka kaks ekspertide rakkerühma: 23.augustil kohtus esimest korda haridusstrateegia eesti keelest erinevate (kodu)keeltega õppijate hariduskorralduse rakkerühm Mihkel Rebase juhtimisel ja 10. septembril haridustehnoloogilise innovatsiooni rakkerühm Jaak Antoni juhtimisel. Rakkerühmade ettepanekuid esitletakse detsembrikuisel haridusstrateegia töörühmade kohtumistel.

Noortevaldkonna töörühma septembrikuu kohtumisel arutati noortevaldkonna uue arengukava fookusteemasid ja tähelepanu vajavaid kitsaskohti.

Töörühma järgmine kohtumine toimub 21. novembril.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava kavandit on pärast töörühma kohtumist 11. juunil tutvustatud ja arutatud nii väiksemates rühmades (näiteks MKM-i töörühmaga, ülikoolide teadusprorektoritega) kui valitsuse komisjonides (näiteks 5. novembril innovatsioonipoliitika komisjonis).

25.-26. novembril tutvustatakse ja arutatakse arengukava valitsuse teaduspoliitika komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus (TAN). TAN arutas Eesti teaduse tulevikuteemasid ka oma 14.08.2019 istungil, andes soovitused HTMile ja MKMile TAIE arengukava koostamiseks.

4. detsembril toimub arengukava lahendussuundade ja indikaatorite arutelu arengukava töörühmas.

Jätkub keelevaldkonna arengukava koostamine

Keelevaldkond hõlmab eesti keele arengut, kaitsmist ja õpetamist (emakeelena, teise keelena, välismaal) ja mitmekeelsust (sh võõrkeeled), samuti keeletehnoloogia ja keelekorralduse arengut.

Keelevaldkonna uue perioodi arengukava koostamist alustati 2017. aastal. Keelevaldkonna arengukava eelnõu esimene versioon valmis märtsis 2018. Samal aastal tegi valitsus ettepaneku pikendada kehtivat arengukava kuni 2020. aasta lõpuni ning andis septembris 2018 Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks töötada koos Riigikantseleiga välja Eesti keelepoliitika põhialused.

Riigikogu tegi 22.10.2019 Vabariigi Valitsusele ettepaneku koostada Eesti keelevaldkonna arengukava (https://www.riigiteataja.ee/akt/329102019002).

2019. aastal jätkatakse eelnõu väljatöötamist, arvestades nii kehtiva arengukava, uue arengukava esimese versiooni kui ka Eesti keelepoliitika põhialuste koostamise käigus tehtud ettepanekutega.

Arengukava valmib samas ajaraamis teiste ministeeriumide arengukavadega 2020. aastal. Keelevaldkonna arengukava koostatakse koostöös Eesti keelenõukoguga, kuhu kuuluvad keelevaldkonna olulisemate organisatsioonide esindajad. Eesti keelenõukogu uue koosseisu kinnitas Vabariigi Valitsus 31.10.2019 (https://www.riigiteataja.ee/akt/301112019006).

Täpsem info keelevaldkonna planeerimisest, samuti arengukava eelnõu ja valdkonna analüüsid on HTMi veebis keelevaldkonna arendamise rubriigis.

Valdkondadeülene strateegia Eesti 2035 ja EL tõukefondide planeerimine

Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel on käimas kõiki valdkondi puudutava strateegia Eesti 2035 koostamine. Selles protsessis selgitatakse välja  järgmiste aastate kõige olulisemad reformid ja lepitakse kokku eurorahade kasutamise põhisuunad.

Eesti 2035 planeerimisprotsessis on HTM pakkunud välja oma arengukavade koostamisel selgunud kõige olulisemad eesmärgid ja tegevussuunad. Nii strateegia Eesti 2035 ekspertide kui avalikkuse kaasamise üritustelt tulnud ettepanekute kohaselt on haridus, teadus ning eesti keele ja kultuuri kestmine ühed Eesti arengu võtmevaldkonnad. Oleme saanud Eesti 2035 koostamiselt mitmeid olulisi ettepanekuid ka HTMi uute arengukavade koostamiseks.

Septembris ja oktoobris toimusid Eesti 2035 arutelud ministeeriumidega. Neil kohtumistel analüüsiti varasematelt aruteludelt koondatud reformiettepanekud, et valmistuda läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga järgmise eurotoetuste perioodi osas. Oktoobris korraldati samal eesmärgil seminarid ekspertide ja partnerorganisatsioonidega. Samuti toimusid EL tõukefondide planeerimise eelkonsultatsioonid Euroopa Komisjoni esindajatega.

Strateegia Eesti 2035 esimene tööversioon saab huvirühmadega arutamiseks valmis novembris. EL tõukefondide kasutamise rakenduskava esimene versioon valmib 2020. aasta alguses.

Eesti 2035 töömaterjalid ja info edaspidiste kaasamisürituste kohta on eesti2035.ee lehel.

Osaluskohvikud strateegiateemade arutamiseks 8 novembril mitmel pool Eestis

8. novembril toimusid mitmetes Eesti paikades osaluskohvikud, mis tõid ühise arutelulaua ümber strateegiateemadel arutama 13-30aastased noored, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad. 

Sisendit koguti nii Eesti 2035 strateegia, uue perioodi noortevaldkonna arengukava kui ka loodava haridusstrateegia tarvis. Lahendusi otsiti ka piirkondlikele murekohtadele. Osaluskohvikud toimusid Tallinnas, Kohilas, Haapsalus, Väike-Maarjas, Toilas, Paides, Tartus, Võrus, Pärnus ja Karksi-Nuias.

Noortevaldkonna aruteludes püüti jõuda konkreetsete ettepanekute või soovitusteni, mis on sisendiks uue noortevaldkonna arengukava planeerimisel.

Haridusvaldkonna aruteludes keskenduti noorte, aga ka mitmete ekspertide pakutud ettepanekule  - soodustada koolis õppimise kõrval koolivälist õppimist, kogemuste omandamist ja arvestada seda ametliku koolihariduse osana. 


Foto: Eesti Noorteühenduste Liit

Algatuse Huvitav Kool mõttekojad  novembris

Novembris toimuvad algatuse Huvitav Kool korraldusel neljas maakonnas arutelud haridussüsteemi osalistega: noorte, õpetajate ja koolijuhtide, lapsevanemate, KOV esindajate ja ettevõtjate/tööandjatega. Vaatame koos tagasi, millised viie aasta eest ühiselt seatud eesmärkidest on täidetud ja millega oleks vaja veel tööd teha. Samuti arutame, mida kõik osalised ise saaksid teha uue haridusstrateegia eesmärkide rakendumiseks.

Arutelud toimuvad 21. novembril Jõgeval, 22. novembril Viljandis, 25. novembril Valgas ja 26. novembril Haapsalus.

Vaata algatuse Huvitav Kool kohta SIIT.

Suviste avalike arutelude tulemused – ettepanekud strateegiatesse

2019. aasta Arvamusfestivali põhifookuses oli Eesti tulevik. Osalesime koos oma partneritega mitme hariduse, teaduse, noorte ja keelevaldkonna arutelu korraldamise ja kogusime arvukalt ettepanekuid strateegiate tarvis.

Juulis ja augustis korraldas Eesti Kultuuri Koda haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös ministeeriumiga hariduse tulevikuarutelu Eesti eri piirkondades. Arutati, millised teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused peaks õppija Eestis haridusteelt kaasa saama, mida selleks on tarvis praeguses haridussüsteemis muuta ja mida säilitada.

Hea meel on tõdeda, et valdav osa aruteludelt saadud ettepanekuid ühtisid haridusstrateegia töörühmade ettepanekutega – oleme õigel teel. Samas tuli ka täiendavaid rakenduslikke ettepanekuid oluliste eesmärkide saavutamiseks.

Tutvu aruteludega SIIN.

 

Viimati uuendatud: 12. aprill 2020