Sa oled siin

Tööle või praktikale

 

Kuulutame välja konkursi

Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori


ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2019. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Kohtla-Järve riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2019 ja edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • kooli visiooni loomist, mis arvestab piirkonna eripäraga;
 • koolikultuuri loomist, mis edendab eesti keelt ja kultuuri ning väärtustab ka teisi keeli ja kultuure;
 • väga head koostööd piirkonna haridusasutuste, omavalitsuste, kohaliku kogukonna ja ettevõtjatega;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulevikuvisioon, mis arvestab Ida-Virumaa elukeskkonna väljakutsetega;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Kohtla-Järve

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 25. märtsiks 2019. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0282, Raivo Trummal (HTM koolivõrgu osakonna juhataja).

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas või Tartus

kutsehariduse osakonna peaeksperti

 

Sinu peamisteks tööülesanneteks on:

 • kutsehariduse valdkonna poliitika ja strateegiate kujundamiseks vajaliku analüüsi ja pädevate otsustuste ettevalmistamise tagamine;
 • kutsehariduse valdkonna uuringute koordineerimine;
 • riigi kutseõppeasutuste arengukavade koostamise koordineerimine;
 • kutsehariduse populariseerimine.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd mainekas riigiasutuses;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas ning tippspetsialistidest koosnevas koostöövõrgustikus;
 • võimalust panustada Eesti hariduse arengu suunamisse.

Eeldused kandideerimisel:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus kutsehariduse valdkonnas;
 • väga hea haridusvaldkonna ja selle õigusaktide tundmine;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B1 või sellele vastaval tasemel;
 • analüüsi- ja üldistusvõime;
 • algatusvõime ja iseseisvus oma tööülesannete täitmisel;
 • hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 6. märtsiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus

kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna peaeksperti (asenduskoht)


Sinu peamised tööülesanded on täiskasvanuhariduse ning kutsesüsteemi toimimises ja arendamises osalemine ning selleks õigusaktide ja lepingute ettevalmistamise korraldamine, tegevuskavade/programmide ettevalmistamise ja täitmise korraldamine ning rahvusvahelises koostöös osalemine.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kaks aastat;
 • head teadmised täiskasvanuharidusest, kutsesüsteemist ja Eesti tööturust;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • hea analüüsioskus ning tekstiloome võimekus;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime töötada initsiatiivikalt nii meeskonnas kui iseseisvalt;
 • huvi ja valmisolek teha konstruktiivset koostööd erinevate  osapooltega teistest riigiasutustest, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidest ning haridussüsteemist;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. veebruariks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

teadusosakonna peaeksperti (asenduskoht)
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • TA&I strateegiast tulenevate teadus- ja arendustöötajate sh doktorantide mobiilsuse meetmete ettevalmistamine, rakendamise korraldamine ja seire;
 • doktoriõppe meetmete ettevalmistus, rakendamise korraldamine ja seire;  koostöös kõrgharidusosakonnaga;
 • teaduse rahvusvahelistumist toetavate tegevuste korraldamine ja rahvusvahelistumise seire;
 • teadlaskarjääri mudelite arengute seire ja vajadusel toetavate tegevuste väljatöötamine ja rakendamise korraldamine; 
 • inimressursi küsimustega tegelevates EL ja OECD töörühmades osalemine;
 • soolõimega seotud tegevuste korraldamine teaduse valdkonnas.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eelnev töökogemus teadus- või arendustegevuse valdkonnas;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks;
 • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime;
 • analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • rahvusvahelises teadlasmobiilsuses osalemise või õpirände kogemus; 
 • teadus- ja innovatsioonisüsteemi toimimismehhanismide tundmine;
 • valitsusasutuste asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. veebruariks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

analüüsiosakonna nõunikku
 

Peamisteks ülesanneteks on:

 • rahvusvaheliste aruannete ja ülevaadete koostamine ning küsimustikele vastamise korraldamine hariduse valdkonnas, sh Euroopa Komisjoni haridusprogrammi Eurydice võrgustikus ja kutsehariduse valdkonna ReferNet võrgustikus;
 • juhtkonna nõustamine hariduspoliitika arengutest rahvusvahelisel tasemel;
 • rahvusvaheliste parimate praktikate otsimine ja nende analüüs strateegiliste valikute kontekstis ministeeriumi vastutusvaldkondades;
 • publikatsioonide ja analüüside ning võrgustikutööst saadud teadmiste levitamine ja tutvustamine Eestis, sh sotsiaalmeedias ja seminaridel;
 • Eurydice Eesti ja Refernet Eesti töö korraldamine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • soovi korral paindlikke töövorme.

Eeldused kandideerimisel:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • haridusvaldkonna hea tundmine ja töökogemused hariduse valdkonnas;
 • projektide või protsesside juhtimise kogemus;
 • kasuks tulevad head teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja toimimismehhanismidest, rahvusvahelise koostöö kogemused, analüüsi- ja  uuringute läbiviimise kogemused, tõlgi või tõlkija töökogemused;
 • eesti  ja inglise keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles; 
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • valmisolek lähetusteks välismaal.

Tööle asumise aeg: märtsis-aprillis 2019

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 1. märtsiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

analüüsiosakonna nõunikku

 

Peamisteks ülesanneteks on:

 • koostöös valdkonna ekspertidega hinnata ministeeriumi 2021+ strateegiliste suundade, programmide ja meetmete sekkumisloogika ja tulemusraamistiku asjakohasust, sidusust ja mõjusust;
 • korraldada ja läbi viia poliitikamuudatuste ja strateegiliste arengudokumentide mõjude (eel)hindamist;
 • toetada riigi eelarvestrateegia koostamist, koostada protsessi toetavaid poliitikaanalüüse; 
 • edendada ministeeriumi ja valitsemisala asutustes tõendus- ja teadmuspõhisust poliitikakujundamises ja poliitikate elluviimise korraldamisel;  
 • algatada ja eest vedada arendustegevusi valitsemisala strateegilise juhtimise alal, korraldada koostööd ning luua koordinatsioonimehhanisme poliitikakujundamise kvaliteedi tõstmiseks.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • soovi korral paindlikke töövorme.

Eeldused kandideerimisel:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • hariduspoliitikate hea tundmine ja töökogemused hariduse valdkonnas;
 • projektide või protsesside juhtimise kogemus;
 • hindamiste, analüüsi- ja  uuringute läbiviimise kogemused;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel, soovitavalt C1 tasemel;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles; 
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • valmisolek lähetusteks välismaal.

Tööle asumise aeg: aprillis 2019

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 1. märtsiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaassatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus, 
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 20. veebruar 2019