Sa oled siin

Tööle või praktikale

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

kommunikatsiooniosakonna konsultanti
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • ministeeriumi ja selle tegevusvaldkondi puudutava informatsiooni ettevalmistamine ja edastamine sihtrühmadele meedia- ja teiste kanalite vahendusel;
 • kommunikatsiooniplaanide koostamine ja elluviimine;
 • ministeeriumi kommunikatsioonipõhimõtete väljatöötamises osalemine;
 • kolleegide kommunikatsioonialane nõustamine;
 • pressiteadete, kommentaaride, arvamusartiklite ja muude tekstide kirjutamine ja toimetamine;
 • foto- ja lihtsama videosisu loomine jms.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad kommunikatsioonijuhtimise või ajakirjanduse alal);
 • eelnev töökogemus kommunikatsiooni ja/või ajakirjanduse valdkonnas;
 • väga hea meediavaldkonna tundmine;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • tekstide toimetamise oskused ja kogemused;
 • hea analüüsi- ja üldistusoskus;
 • algatusvõime ja loovus;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 7. veebruariks 2020 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

analüüsiosakonna peaeksperti (asenduskoht)
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • ministeeriumisisese infokogumise koordineerimine ning seisukohtade koondamine teiste ministeeriumite juhitavate valdkondlike arengukavade ja seotud dokumentide koostamisel ning nende täitmist puudutava seireinfo kogumisel, selleks koostöö ja infovahetuse korraldamine teiste ministeeriumitega;
 • statistika ja andmeanalüüsikeskkonna haridussilm.ee uuendamiseks arendustegevuste koordineerimine vastavalt kokkulepitud aja- ja tegevuskavale koostöös väliste projektipartnerite ning ministeeriumisiseste osapooltega, (detailsem ülevaade haridussilm.ee uuendamise hankest on leitav: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1600484/general-info);
 • muud strateegilise planeerimise, info koondamise ja kaardistamisega seonduvad ülesanded

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus, eelistatavalt magistrikraad;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik eneseväljendusoskus, inglise keele oskus soovitavalt B2 tasemel;
 • analüüsi- ja sünteesivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest;
 • haridus-, teadus-, noorte- ja/või keelepoliitika hea tundmine;
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus;
 • kasuks tulevad teadmised strateegilise planeerimise valdkonnast.

Omalt pool pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 9. veebruariks 2020 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

 

Kuulutame välja konkursi

Tabasalu Gümnaasiumi direktori


ametikoha täitmiseks.

Tabasalu riigigümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, mis alustab õppetööd 1. septembril 2021. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Tabasalu Gümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2021 ja edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
 • väga head koostööd kohaliku kogukonnagaga, haridusasutuste, ettevõtjatega;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.
   

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 9. veebruariks 2020. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Kuulutame välja konkursi

Saaremaa Gümnaasiumi direktori


ametikoha täitmiseks.

Saaremaa Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, mis alustab õppetööd 1. septembril 2021. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Saaremaa Gümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2021 ja edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
 • väga head koostööd kohaliku kogukonnagaga, haridusasutuste, ettevõtjatega;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Saaremaa vald

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 9. veebruariks 2020. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda 

noorteosakonna peaeksperti (asenduskoht)
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • osaleda noorsootöö ja noortepoliitika strateegilise arengukava koostamises ja programmide väljatöötamises ning tutvustamises sihtgruppidele;
 • koondada vastutusala seisundi analüüsiks vajalik teave ja anda sisend vastutusala kavandamiseks;
 • korraldada strateegilistest arengukavadest tulenevate õigusaktide ettevalmistamine ja tegevuskavade koostamine vastutusalas;
 • korraldada vastutusala tegevuskavade elluviimine.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • süvenemist võimaldavat töökeskkonda kesklinnas;
 • loovat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • vähemalt kaheaastane töökogemus noortevaldkonnas (soovitavalt üleriigilisel tasandil);
 • põhjalikud teadmised noorsootööst ja noortepoliitikast Eestis ning mujal Euroopa Liidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme;
 • algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja tulemuslikult;
 • analüüsi- ja sünteesivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Tartu

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 23. jaanuariks 2020 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja

 

Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaasatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2019 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 3. koht kogemustega töötaja atraktiivne tööandja, 9. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

 

 

 

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2020