Sa oled siin

Tööle või praktikale

Valdkonna tööpakkumised


Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole.

 

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

teadusosakonna asejuhatajat
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • teaduspoliitikat kujundavate arengukavade ja seadusandluse väljatöötamine ja elluviimine;
 • teadlaskarjääri ja teadussuundade arengutingimuste sh rahastamistingimuste kujundamine;
 • valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide väljatöötamise koordineerimine koostöös teadusnõunikega;
 • teaduspoliitika rakendamise ja mõju seire; 
 • rahvusvahelises teaduskoostöös, Euroopa teadusruumi initsiatiivides ja OECD töörühmades osalemine oma pädevusvaldkondades;
 • ministeeriumi esindamisse oma valdkonnas Eestis ja rahvusvaheliselt.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eelnev teadustöö kogemus;
 • varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 • valdkonna prioriteetide ja lahendusettepanekute väljatöötamise kogemus;
 • eesti ja inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks;
 • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime;
 • analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • avalikku teenistust reguleerivate ning oma valdkonna õigusaktide tundmine;
 • valitsusasutuste asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 12. maiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

õigusnõunikku

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • haridusseadustiku kaasajastamise tegevuste kavandamine, korraldamine ja juhtimine ning vastavate eelnõude koostamine;
 • ministeeriumi mitut poliitikavaldkonda puudutav õigusloome.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • loovat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 30. aprilliks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus õigusloome valdkonnas, haridusvaldkonnas õigusküsimustega seotud töö- või ametikohal või õigusalane töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme;
 • algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja tulemuslikult;
 • analüüsi- ja sünteesivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest;
 • stressitaluvus, kohusetunne ja korrektsus;
 • usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
 

Otsime oma Tallinnas asuvasse meeskonda

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaeksperti (asenduskoht)

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu (teadusküsimused) materjalide ettevalmistamine;
 • teadusvaldkonnaga seotud Euroopa Liidu töörühmade materjalide ettevalmistamise ja infovahetuse korraldamine;
 • valdkondlike riiklike positsioonide, juhiste, dokumentide ja materjalide koostamine koostöös sisuosakonna ja teiste seotud partneritega;
 • koostöö ja infovahetuse korraldamine ja arendamine Euroopa Liitu puudutavates küsimustes teadusvaldkonnas sh teiste ministeeriumite, Riigikantselei ja allasutustega.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas ning oma valdkonna tippspetsialistidest koosnevas koostöövõrgustikus;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat;
 • eesti ja inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • põhjalikud teadmised Euroopa Liidust (EL ajalugu, institutsioonid, õigus ning otsustus- ja läbirääkimisprotsess, jms);
 • head teadmised välissuhtlemise alustest ja projektijuhtimisest;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada ning töötada nii meeskonnas kui iseseisvalt;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. aprilliks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaassatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus, 
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 18. aprill 2019