Sa oled siin

Tööle või praktikale

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas või Tartus

üldharidusosakonna peaeksperti

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 

 • üldhariduse õppevara (sh digiõppevara) arendamise poliitika ja arendustöö rakendumise seire süsteemi kujundamine;
 • võrdsete võimaluste tagamise põhimõtete väljatöötamine üldhariduses ja nende jõustamine riiklikes õppekavades;
 • riikliku õppekava sotsiaalainete valdkonna poliitika ja strateegia kujundamine ning rakendamine.

Omalt pool pakume:

 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd mainekas riigiasutuses;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas ning tippspetsialistidest koosnevas koostöövõrgustikus;
 • võimalust panustada Eesti hariduse arengu suunamisse.

Tööle asumise aeg: september 2018

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 5. augustiks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

Edukal kandidaadil on:

 

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • väga hea haridusvaldkonna ja selle õigusaktide tundmine;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus hariduse valdkonnas;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise ja vene keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • analüüsi- ja üldistusvõime;
 • algatusvõime ja iseseisvus oma tööülesannete täitmisel;
 • hea pingetaluvus;
 • otsustus- ja vastutusvõime.

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas või Tartus

välishindamisosakonna eksperte (2 ametikohta)

 

Sinu töö on seotud haridusasutuste ja nende pidajatega ning põhilisteks ülesanneteks on:

 • haridusasutuste ja nende pidajate nõustamine haridusasutuste tegevuse õiguspärasuse küsimustes;
 • haridusasutuste tegevuse tulemuslikkuse ja õiguspärasuse seire;
 • oma valdkonnas ministeeriumisisese ja -välise koostöö ning infovahetuse korraldamine;
 • kaebuste lahendamine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse juhtumikorraldajana, päringutele ja teabenõuetele vastamine;
 • järelevalve läbiviimine haridusasutuste ja nende pidajate üle.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd mainekas riigiasutuses;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas ning tippspetsialistidest koosnevas koostöövõrgustikus;
 • paindlikku töökorraldust;
 • võimalust panustada Eesti haridusasutuste arengu suunamisse.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Eeldused kandideerimisel:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt sotsiaalteaduste valdkonnas);
 • haridusvaldkonda, haldusmenetlust ja järelevalvet reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses või hariduskorralduse valdkonnas;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • vene keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel (Tallinnas);
 • inglise keele oskus B1 või sellele vastaval tasemel;
 • analüüsi- ja üldistusvõime;
 • väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus;
 • algatusvõime ja iseseisvus oma tööülesannete täitmisel;
 • autojuhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning linna(de) eelistusega hiljemalt 5. augustiks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

kutsesüsteemi ja täiskasvanuhariduse valdkonna peaeksperti

 

Sinu peamised tööülesanded on täiskasvanuhariduse ning kutsesüsteemi toimimises ja arendamises osalemine ning selleks õigusaktide ja lepingute ettevalmistamise korraldamine, tegevuskavade/programmide ettevalmistamise ja täitmise korraldamine ning rahvusvahelises koostöös osalemine.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kaks aastat;
 • head teadmised täiskasvanuharidusest, kutsesüsteemist ja Eesti tööturust;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • hea analüüsioskus ning tekstiloome võimekus;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime töötada initsiatiivikalt nii meeskonnas kui iseseisvalt;
 • huvi ja valmisolek teha konstruktiivset koostööd erinevate  osapooltega teistest riigiasutustest, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidest ning haridussüsteemist;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.

Kasuks tulevad:

 • varasem kokkupuude täiskasvanute üldharidusõppe korraldamisega ja/või varasema õpi- ja töökogemuse süsteemiga;
 • varasem kokkupuude kutsesüsteemi ja/või tööjõuvajaduse prognoosisüsteemiga OSKA.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. juuliks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

teadusosakonna peaeksperti (asenduskoht)

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • Eesti teadus- ja arenduspoliitika seisukohtade väljatöötamine ja Eesti osalemise koordineerimine rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse alases koostöös;
 • Eesti esindamine EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi ning Euroopa teadusruumiga seonduvas seadusandlikus tegevuses ja poliitilises diskussioonis nii Eesti kui EL tasandil;
 • raamprogrammi riikliku kontaktorganisatsiooni (NCP), programmikomiteede ning HTM-i vahelise koostöö koordineerimine.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. juuliks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus rahvusvahelise teadus- või arendustegevuse koordineerimise või korraldamisega seotud ametikohal;
 • head teadmised Euroopa Liidu ajaloost, institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist, õigusallikatest, otsustusprotsessidest  ja oskus neid rakendada;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks;
 • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime;
 • analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • varasem kokkupuude EL raamprogrammi(de) kavandamise ja rakendamisega;
 • haridus- ja teadussüsteemi tundmine.
 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2018