Sa oled siin

LAK-õppe päev 2022

Ühekordsest ettevõtmisest igal aastal taasloodava sündmuste mosaiigini

 

LAK-õppe päev toimub 6. aprillil 2022 10.00–15.00.

Registreerimine

Vaata lisaks: LAK-õppe kuu 2022

Sel aastal toimub LAK-õppe päev 6.aprillil hübriidsündmusena Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuse auditooriumis (Ehitajate tee 150).

 

Ka sel aastal on lõiming luubi all ning läbivaks teemaks, nagu kohavalikki vihjab, on turvaline õppekeskkond kui lõimitud aine- ja keeleõppe tugi.

Kuuleme keeleõppe suundadest, kogemustest, žanriõpetusest, jagame mõtteid koolijuhtidega, kellel on erinevad kogemused teises keeles õpetamise praktikaga ning saame ülevaate toetavatest õppekeskkondadest väljaspool kooliruume.

LAK-õppe päeva kava

LAK-õppe päev 06.04.2022 (YouTube)

Materjalid:

LAK-õpe, võimaluste paljus (PDF)

Kogukonna hariduse mudel Pärnus (PPTX)

Pernova Hariduskeskus​ (PPTX)

Noored Kooli, Narva linnalaager (PPTX)

Žanriõpetus - toestav metoodika lugemiseks, kirjutamiseks, õppimiseks (PPTX)

Alates aastast 2010 on keelekümblusprogrammi algatusel aprillikuus keskendatud tähelepanu lõimitud aine- ja keeleõppele, et seda õppeviisi tutvustada ja väärtustada. Programmi üleriigiliste eestvedajate korraldatud nädalasündmustik kasvas kiiresti üleriigiliseks ettevõtmiseks. Oma uksed avasid keelekümbluslasteaiad ja koolid, kõrgkoolidest liitus oma õppejõududega TÜ Narva Kolledž. 2012. aastal tähtsustati dr Martin Ehala ettekande vahendusel aine- ja keeleõppe lõimimist õppes sõltumata sellest, kas tegemist on emakeeles või muus keeles õppimisega. 2017. aastast laienes tegijate ring kutseõppeasutustega.

LAK-õppe kuu sündmustega soovime tõsta nii pedagoogide, ametnike kui ka õpilaste ja lastevanemate teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise erinevatest ja rikastavatest võimalustest. Mitmesuguste ettevõtmiste vahendusel süvenetakse LAK-õppe olemusse ja räägitakse Eesti kogemusest üleilmsel tausta.

Kasvanud on piirkonnapõhiste ürituste arv ja avatus laiemale auditooriumile. Kõik huvilised saavad teha sel kuul oma päevi värvikamaks ja külastada mõnda lasteaeda või kooli, kes LAK-õppega tegeleb. Piirkondlikud näitused,

 seminarid, konverentsid, õpilasvõistlused, lahtised tunnid, õpilasetendused õpitavas keeles – iga aastaga ühe suurem valik sisus, vormis, kättesaadavuses.

Rahvusvaheliselt tuntud gurudest on LAK-õppe kuu koolitajateks olnud meie oma Peeter Mehisto kõrval David Marsh, Oliver Meyer, Petra Daryai-Hansen, Anna Schröder-Sura, Keith Kelly.

 

Miks ja kellele LAK-õpe?

 

Tänapäeval ei piisa emakeele ja ühe võõrkeele oskusest. Üha enam püütakse leida lahendusi keeleõppeks noores eas. Seni oleme pidanud loomulikuks, et keelt õpitakse keeletunnis. Iga uue keele õppekavasse lisamisega kerkib aga küsimus, mille arvel seda teha, et õpilasi ja tunnimahtu mitte üle koormata.

Ühe lahendusena on lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe. Aineõpet seotakse keele omandamisega. Kasutatavad metoodilised lahendused võimaldavad õpilastel aine- ja keelealases arengus edu saavutada lühema ajaga, sest kõigis tundides keskendatakse süsteemselt tähelep

anu sisude, keele ja õppimisoskuse edenemisele.

Lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ja tööviise saab kasutada kõikides koolides.

LAK-õpe kui õppeviis on paljunäoline. Kõiki lahendusi iseloomustab keelekontakti intensiivsus, erinevus on võõra keelega kokkupuutumise algusajas, pikkuses ja sobitumises üldisse õppekorraldusse.

 

Näide 1. Keeledušš

 

Keeledušš toimub igahommikuses rutiinis võõrkeelsete laulude laulmisega. Igal hommikul lauldakse teises keeles valitud laulu 5–10 minutit..

Teisi tegevusi:

  • Tund külalisega. Võõrkeeles viiakse läbi üks ainetund nädalas või kuus. Õpetajaks kutsutakse külaline, kes on oma ala spetsialist. Külalisõpetaja juhendab tegevusi oma emakeeles. Näiteks prantsuse keeles prantsuse kööki tutvustav kokandustund, itaalia keeles muusikatund või venekeelne kunstitund jne.
  • Laulumängud, kus on palju liikumist ja õpitavat sõnavara (nt „Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat“, „Head, Shoulder, Knees & Toes“, „Голова, плечи, коленки и носочки“ või „Piiri pieni pyörii“).
  • Teemale häälestamine. Uue teema sissejuhatusena näidatakse videot, mida saadab võõrkeelne tekst. Õpilaste ülesanne on eelteadmisi appi võttes nähtust ja kuuldust teha omakeelne kokkuvõte.
  • Keelehommik. Üht kindlat nädalapäeva alustatakse võõrkeelse multika vaatamisega või virgutusvõimlemisega, kus juhised antakse võõrkeeles. Võõras keeles juhendatavaid tegevusi võib korraldada ka pikema vahetunni ajal, tundide lõpus.
  • Filmiklubi. Võõrkeelseid lastefilme (mängufilmid lubavad keelt kuulates jälgida ka kõneleja ilmet ja suud) vaadatakse seriaalina ühel vahetunnil päevas. Lapsed saavad arutleda nähtu üle ja sisu koos luua. Nädala lõpus võivad huvilised filmi tervikuna veelkord üle vaadata.

 

Näide 2. Ühenädalane keelelaager

 

Keelelaagrina võib korraldada terve koolinädala või teha laagri koolivaheajal või nädala lõpus. Viis päeva on piisav aeg, et saavutada keeleoskuses märkimisväärseid tulemusi, ning parajalt lühike, et õpilased nõustuksid keelelaagrisse minema. Laager viiakse läbi kohas, mis võimaldab mitmekesiseid tegevusi ning majutust ja toitlustust. See võib olla näiteks õppe-, matka- või puhkekeskus. Rühmad koosnevad tavaliselt ühe kooli või koolipiirkonna või sõpruskoolide õpilastest.

Ettevalmistus keelelaagri poolepäevaseks matkaks / orienteerumismänguks

Ajurünnak selle väljaselgitamiseks, mida osalejad matkamise ja orienteerumise kohta juba teavad (sõnavara, ohutusnõuded, vajalik varustus jms); teemakohaste sõnade ja -fraaside õppimine; juhendaja ja keeleõpetaja eelnevad juhtnöörid; õpitud teadmiste proovile panek välitingimustes; erinevate matkamis- ja orienteerumisülesannete täitmine; pildistaja või filmija määramine...

Autorid: Tanel Rannala, Siiri Taimla. Joonmeedia 2013

Autorid: Tanel Rannala, Siiri Taimla. Joonmeedia 2013
Viimati uuendatud: 20. aprill 2022