Sa oled siin

Laagrite toetusmeede Eesti ja Ukraina noorte lõimumiseks ning eesti keele algõppe toetamiseks

Laagrite eesmärk on soodustada Ukraina noorte kiiremat kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust jätkata haridusteed eestikeelses koolis. 

Taotlusvoor on lõppenud. Kokku toetab ministeerium 141 laagri korraldamist, mis on mõeldud enam kui 11 000 Ukraina ja Eesti noorele.

Laagrite korraldajate nimekiri ja kontaktid on saadaval SIIN (uuendatud 01.08.22).

Rahuldatud taotluste ülevaade:

Mille jaoks toetust antakse?
 

Toetatakse 7-14 ööpäeva kestvat projektlaagrite ja 5-14 päeva kestvat päevalaagrite korraldamist, mis pakuvad noortele, sh Ukraina noortele arendavat tegevust eestikeelses suhtluskeskkonnas.

Lõimumise tagamiseks tuleb laagri korraldajal kaasata igasse laagrivahetusse Ukraina noori ja 30%–50% ulatuses eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid noori. Ühes laagrivahetuses peab minimaalselt osalema 10 noort.

Laagritegevuste kaudu tuleb laagris luua võimalused:

 • lõimitud ja mänguliseks eesti keele algõppeks ning eestikeelseks suhtluskeskkonnaks;
 • Ukraina noore sotsiaalsete suhete loomiseks Eesti eakaaslastega;
 • Ukraina noore lõimumiseks Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri;
 • noore vaimse tervise toetamiseks;
 • huvitegevuse, noorsootöö ja muude tegevuste pakkumiseks, sh arvestatama noore ealiste iseärasustega;
 • rahvustevaheliste konfliktide ennetamiseks ja vastandumise vältimiseks
 • laagris osalevale noorele keeleõppes, sh iseseisvas keeleõppes, ning formaal- ja mitteformaalõppes osalemise võimaluste tutvustamiseks Ukraina noore elukohajärgses omavalitsusüksuses.

Kellele on toetus suunatud?
 

​Laagrite korraldamiseks said toetust taotleda nii koolide kui ka huvikoolide pidajad, koolid, noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad kui ka sõjapõgenikele tuge pakkuvad organisatsioonid.

Küsimustega palume pöörduda ukraina@harno.ee või tel 56882001.

Kuidas taotleda laagrikasvataja osakutset?
 

Osakutse taotlemiseks on vajalik läbida 32 ak tundi noorsootöötaja kutse- või osakutsega seotud koolitusi, 8 ak tundi esmaabikoolitust ning sooritada osakutse e-eksam. Vajadusel saame korraldada täiendava laagrikasvataja e-koolituse koostöös Tallinna Haridusametiga, mille kulud ukraina personali jaoks katab Haridus- ja Noorteamet. Koolituse soovist palume teada anda ukraina@harno.ee kaudu. Osakutse taotlemise info leiab Eesti Noorsootöötajate Kogu veebilehelt.

 

 

Millega kogun laagris osalejatelt tagasisidet?


Toetuse saanud laagrite korraldajad saavad tagasiside küsitluse läbiviimiseks QR-koodi, mille saab välja printida ning laagris osalejad saavad selle skaneerimisel lingi küsitlusele. Kui osalejal ei ole nutitelefoni, siis on võimalik täita küsitlust ka siin. Allpool on PDF-failid (eesti, ukraina ja vene keeles), mida on võimalik välja printida ja lasta noortel täita.

Lisainfo:

Veebipõhised koolitused ja eksam ukraina sõjapõgenikest laagrikasvatajatele (vene keeles):

 • Laagrikasvataja koolitus toimus 16.06-19.06.2022 (koolitaja Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing). 
 • Esmaabikoolitus toimus 13.06.2022 (koolitaja Eesti Punane Rist). 
 • Laagrikasvataja osakutse eksam toimus 20.06.2022 (läbiviija Eesti Noorsootöötajate Kogu). 
 

 

Kuidas toetada laagris osalejate vaimset tervist?


Sotsiaalkindlustusameti kodulehe rubriikidest "psühhosotsiaalne kriisiabi" ja "emotsionaalne tugi" leiab infot, mis võimaldab laagri korraldajal aidata noori, kelle vaimne tervis vajab toetamist laagri perioodil.  

Täiendavaid abimaterjale leiab ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Laagri toimumise ajal on soovitatav aidata Ukraina noortel tutvuda noorsootöö ja hariduse võimalustegatoetades sellega nende lõimumist Eesti formaal- ja mitteformaalharidusse. 

 

Kuidas toetada laagrikeskkonnas eesti keele algõpet?

 • Iga tegevuse puhul mõtle läbi, kuidas sellega saab lapse keeleoskust arendada ja kas sellele tegevusele on võimalik lisada keeleoskust toetavaid elemente. 

 • Eesti keele kui teise keele eesmärgistatud mängulist ja tegevustesse lõimitud õpet soovitame laagris läbi viia nt iga laagripäeva hommikul: näiteks 20-45 minutit olenevalt laste ja noorte valmisolekust õppida eesti keelt.

 • Sobilikud tegevused eesti keele algõppe toetamiseks on näiteks laulud, päevaplaani, tegevusplakati, meeleoluplakati vms koostamine, mängud sõnakaartidega, muud sõnamängud või seltskondlikud lastele sobivad mängud, kus mängus tuleb kasutada lihtsaid üksikuid sõnu vms.

 • Päeva alguses andke võimalusel Ukraina õpilastele päeva teemaga seotud baassõnavara paberil kätte (nimisõnad, tegusõnad, väljendid jms, kuid mitte üle kahekümne sõna) ja päeva jooksul andke tegevustega seotud keelelisi ülesandeid (küsimused, sõna ja eseme seostamine jpm). 

 

 • Keeleoskuse toetamisele saab pöörata tähelepanu laagripäeva lõpus tagasisidestamise ringi ajal. Korraldage tegevusi paarides või rühmades, et igaüks saaks aktiivselt suhelda ja keelt kasutada. 

 • Vanusest tulenevalt valige sobiv sõnavara ja teema, kuid alustage ikka algusest, sest lapsed pole eesti keelega palju kokku puutunud. 

 • Julgustage lapsi suhtlema ja uusi kontakte sõlmima. Pakkuge rühma- ja paaristöid erinevates koosseisudes. 

 • Laagri ettevalmistuse käigus tutvuge Euroopa keeleõppe raamdokumendi eel-A.1 taseme kirjeldusega.

 • Juhendage iga päeva alguses ka eesti emakeelega lapsi, kuidas nemad saavad Ukraina noortega suheldes nende eesti keele omandamist toetada.

KKK

LAAGRITE LÄBIVIIMINE

Kas laagris võib osaleda ka muukeelne noor?


Laagris peab osalema minimaalselt 50% ulatuses Ukraina noori, kui eestikeelne suhtluskeskkond on tagatud ja eesti keele algõpe on tagatud. Laagrite korraldamisel ei ole emakeel või rahvus oluline. Peaasi, et laagris oleks loodud võimalused eesti keele õppimiseks ja eestikeelne suhtluskeskkond.

Mida teha siis, kui minu omavalitsuses ei ole nii palju noori, kui taotluse esitamiseks oleks vaja?

Soovitame teha koostööd teiste kohalike omavalitsustega, et saada vajalik noorte arv täis.
Kus saab abi laagri korraldamise üldpõhimõtete kohta?

Haridus- ja noorteameti veebilehel on kättesaadavad laagrikorraldaja käsiraamatu materjalid, mis aitavad teil tutvuda laagri korraldamisega seotud oluliste aspektidega ning saada praktilist tuge. 
Mida tähendab heal suhtlustasemel eesti keele oskus ja kes seda hindab?

Selleks, et toetada maksimaalselt noorte eesti keele arengut on vaja, et neid ümbritseks eestikeelne suhtluskeskkond ning neid innustatakse eesti keelt õppima ning kasutama. Hea suhtlustase eesti keeles tähendab, et noor suudab end vabalt väljendada eesti keeles ning suhtlemine on noore jaoks mugav. Eestikeelne suhtluskeskkond tuleb tagada laagri korraldajal.
Mis saab, kui lapsi ei tule laagrisse piisavalt?


Laager on noortele vabatahtlik. Haridus- ja Teadusministeeriumil on sel juhul õigus osa toetusest tagasi küsida, kuid rakendada võib kaalutlusõigust ehk siis toetust võib ka mitte tagasi küsida, kui olukord on taotleja poolt piisavalt põhjendatud. Määruses on lubatud, et osaleda võib 20% vähem noori.

Mis on osalejate piirmäärad?


Mõlema laagrivormi puhul on miinimum 10 osalejat ühes laagrivahetuses. Maksimumi pole määratud.

Kust ma leian ukrainakeelseid kasvatajaid?


Soovitame pöörduda kohalikku omavalitsusse, kellel on olemas nimekiri isikutest, kes on nende piirkonda jõudnud. Nemad saavad vastavat infot teile vahendada. Samuti soovitame töökuulutuse üles panna Töötukassa lehele, mis on spetsiaalselt mõeldud tööandjate tööpakkumiste vahendamiseks Ukraina sõjapõgenikele. Täpsem info on leitav Töötukassa lehelt

Kas ukrainakeelsel kasvatajal peab olema ka kvalifikatsioon?


Kui ta on ametlikult kasvatajana arvestatud, siis jah, peab olema kvalifikatsioon olemas. Selleks, et kvalifikatsioon saada, on vaja võtta ühendust Haridus- ja Noorteametiga, kes aitab korraldada koolituse ja osakutse taotlemise. Kui ukrainakeelne juhendaja on valmis olema abikasvataja, ei ole kvalifikatsiooni vaja.

Keda võib kaasata abikasvatajatena?


Abikasvatajateks võivad olla kõik isikud, kellel puuduvad lastekaitseseaduse § 20 piirangud laste ja noortega töötamiseks, sh üliõpilased, alaealised, vabatahtlikud jms.

Kes võivad olla projektlaagri juhendajad?


Vastavalt noorsootöö seadusele võivad projektlaagri juhendajateks olla noorsootöötaja kutse- ja/või osakutsetunnistusega töötajad, arvestusega, et iga 10 noore kohta on vähemalt üks kvalifitseeritud juhendaja. Lisaks võib kaasata abikasvatajana projektlaagri läbiviimisse haridus- või noortevaldkonna töötajad ja/või üliõpilasi, sh ukrainaeelseid, kes on noorele usaldusisikuks ja/või tõlgiks.

Kes võivad olla päevalaagri juhendajad?


Noorsootöötaja hariduse, kutse- ja/või osakutsetunnistusega või vähemalt 12 kuu pikkuse töökogemusega noortevaldkonna töötaja, õpetaja hariduse ja/või kutsega juhendaja arvestusega, et 10 noore kohta peab olema laagris vähemalt üks noorsootöötaja hariduse-, kutse- ja/või osakutsetunnistusega juhendaja, õpetaja kutsega või vähemalt 12 kuu pikkuse töökogemusega noortevaldkonna töötaja, õpetaja hariduse ja/või kutsega, sh huvihariduse töökogemusega juhendaja. Lisaks võib kaasata abikasvatajana päevalaagri läbiviimisse haridus- või noortevaldkonna töötajad ja/või üliõpilasi, sh ukrainaeelseid, kes on noorele usaldusisikuks ja/või tõlgiks. Vajadusel võib Haridus- ja Noorteamet küsida töötajaskonna vastavust tingimustele, esitades kutse- või lõputunnistuse koopiad või CV-d.

Kas ma pean päevalaagrit tegema 14 päeva järjest?


Ei pea, minimaalne päevalaagri kestvus on 5 päeva ja maksimaalne 14 päeva.

Mida tähendab, et kogu personal peab vastama lastekaitseseaduse § 20 nõuetele?


Laagris töötavatele isikud peavad vastama lastekaitseseaduse § 20 nõuetele, mis tähendab, et kõigi töötajate kohta on vajalik karistusregistri väljavõte kontrollimaks, et puuduvad piirangud laste ja noortega töötamiseks.

Kas koostöö kohaliku omavalitsusega on kohustuslik?


Jah, koostöö kohaliku omavalitsusega on kohustuslik, kuna muidu on keeruline saada infot nende Ukraina noorte kohta, keda laagrisse saaks võtta. Samamoodi saab nende kaudu infot, kas keegi oleks valmis olema ka kasvataja või abikasvataja laagris.

Kas lisaks ukraina noortele võivad osaleda ka teistest rahvustest noored?


Rahvus ei ole oluline, kuid vajalik on eestikeelse suhtluskeskkonna loomine.

TOETUSE TAOTLEMINE

Kas toetus on suunatud ka kutsekoolidele ja ülikoolidele?


Kutsekoolid ja ülikoolid saavad olla toetuse taotleja koostööpartneriks huvitegevuse pakkumisel. Lisaks saavad kutsekoolid taotleda projektlaagri tegevusluba kohalikust omavalitsusest.

Kas laagrite korraldamisse võib kaasata lisarahastust?


Lisarahastuse kaasamine pole piiratud. Küll aga on taotleja kohustatud teavitama taotluse menetlejat, kui ta on saanud või taotleb samade tegevuste läbiviimiseks toetust teistest riigieelarvelistest meetmetest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

Kas mul peab projektlaagri puhul tegevusluba olema taotlemise hetkeks olemas?


Tegevusluba võib toetuse taotlemise hetkel olla taotlemisel. Otsust ei tehta enne, kui tegevusluba ei ole registreeritud olekus EHIS-es.

Kas toetuse taotlemise hetkeks peab puhul kvalifikatsioon olemas olema?

Osakutse- või kutsetunnistus võib olla toetuse taotlemise hetkel taotlemisel nii kohalikul kui ukrainakeelsel personalil.

Kas ma võin taotleda toetust nii projektlaagri kui päevalaagri korraldamiseks?


Jah, see on lubatud, kuid sellisel juhul tuleb esitada kõik projektlaagri vahetused ja kõik päevalaagri vahetused eraldi taotlustena.

Kas toetus makstakse välja enne või pärast laagrit?


Toetuse otsused tehakse peale taotlusvooru sulgumist ning toetus makstakse välja esimesel võimalusel, hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsust. 

Milliseid kulusid võib laagri toetusest katta?


Abikõlblikud on vaid otseselt laagri korraldamise ja tegevustega seotud kulud. Abikõlbulik võib olla nt personalikulu, transport laagrisse, ööbimine, toitlustus, tegevuste korraldamine, tegevuste läbi viimiseks vajalike vahendite soetamine või rentimine jms. Laagrikorraldaja püsikulud siia ei kuulu (nt inventari ja muu põhivara soetamise kulud). Kui toetus ei kata kõiki kulutusi, on lubatud küsida sarnaselt kõigilt laagris osalejatelt ühekordset registreerimistasu kuni 10 eurot osaleja kohta.

Kas toetuse taotlemisel on erinevate rahastusallikate piirang laagri rahastamiseks?

Rahastusallikate piirangut ei ole, kuid taotluses tuleb eelarves esitada kõik tulud, mida laagri korraldamiseks kasutatakse.
 

Kes on Ukraina sõjapõgenikust noor selle toetuse kontekstis?

Toetuse määruse järgi on Ukraina noor 7–19-aastane välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 52 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse otsusega Eestis ajutise kaitse saanud Ukrainast sõjalise konflikti tõttu Eestisse põgenenud noor.

Kuidas ma saan teada, kas minu taotluses esines puudusi või on kõik korras?

Kui taotluses esineb puudusi, annab menetleja taotlejale teada toetuste infosüsteemi kaudu ning kirjutab juurde kommentaari, mida on vaja parandada. Täienduste tegemiseks on aega 5 tööpäeva.

 

 

Viimati uuendatud: 31. juuli 2022