Sa oled siin

Kutseharidusprogramm

Programmi eesmärk on luua Eesti elanikkonnale kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega kutseõppe võimalused, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.

Eesti väljakutse on aastaid olnud erialase hariduseta ning ainult põhiharidusega või õpinguid mittejätkavate 18– kuni 24aastaste inimeste suur hulk. Kutseõppe kõrge kvaliteet tagatakse koostöös tööandjatega.

Eesmärkide saavutamiseks arendatakse õppekavu ja praktikakorraldust, võetakse laiemalt kasutusele õpipoisiõpe, kutseõppe lõpetamisel kutseeksam. Kutseõppurite põhjalikku ettevalmistust töötamiseks täiendavad karjäärinõustamine, ettevõtlusõpe, IKT oskused ja vajadusel eesti keele õpe. Õppe kättesaadavust soodustab uuenev toetuste süsteem.

Eesmärkide saavutamise eeldus on koostöö haridussüsteemi ja tööandjate vahel, et tagada õppe vastavus tööturu vajadustele. Selle juures tuleb arvestada demograafiliste muutustega. Samuti tuleb tööturule ja kutseõppesse kaasata hariduslike erivajadustega noored. Karjäärinõustamise ja avalikkuse teavitamise kaudu saame kaotada kutseharidusega seotud eelarvamusi ja anda noortele võimaluse otsustada kutseõppe kasuks.

Programmi maksumuseks on aastani 2020 kavandatud 326 miljonit eurot. Rahastamise mahtu täpsustatakse igal aastal riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve arutelude käigus.

Programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks. Kutsehariduse valdkonna eesmärke aitavad ellu viia ka digipöörde, pädevate ja motiveeritud õpetajate ja haridusasutuste juhtide, õppe- ja karjäärinõustamise, täiskasvanuhariduse, koolivõrgu ning tööturu ja õppe tihedama seostamise programmid.

Tegevused

Kutseõppe kvaliteet ja rohkem praktilist ning õpipoisiõpet

Koostöös ettevõtjatega võetakse kasutusele uusi praktikakorralduse mooduseid, selleks koolitatakse praktikajuhendajaid, antakse õpilastele praktikatoetust.
Laiemalt kasutatakse töökohapõhist õppevormi ehk õpipoisiõpet, koostöös tööandjate ja õppeasutustega. Eeldus on tööandjate poolne huvi ja valmisolek pakkuda õpipoisiõppe võimalusi.
Õpingute lõpetamiseks juurutatakse kutseeksamid.

Kutseõpetajate täiendkoolitus ja praktikud õpetama

Kutseõppeasutusse tuuakse senisest rohkem valdkondliku töökogemusega õpetajaid, kellel on huvi jagada oma oskusi ja kogemusi kutseõppuritele.
Koolijuhtidele kehtestatakse  pädevusnõuded ja uute juhtide leidmiseks käivitub keskselt koordineeritud järelkasvuprogramm.

Kutseõppurite mitmekesisemad õppevõimalused valmistavad neid tööeluks paremini ette

Kutseõppeasutuste õppuritele tagatakse karjäärinõustamine, ettevõtlusõpe ja vajadusel eesti keele õpe.
Tagatakse erineva suunitlusega tugiteenused kutseõppuritele ja arendatakse õpilaste riiklike toetuste süsteemi.
Kasutatakse uuenduslikke õppekorralduslikke meetmeid tulemuslikkuse suurendamiseks ja katkestamise vähendamiseks kõigis kutseõppe sihtrühmades.
Arendatakse kutsekeskharidusõppe korraldust.

Muudatused kutseõppeasutuste võrgus

Õppekohtade jaotus ja õppetingimused viiakse vastavusse demograafiliste muutustega, säilitades seejuures  kaasava hariduse põhimõtetest lähtuva juurdepääsu kutseharidusele kõigis Eesti piirkondades.
Suuremateks investeeringuteks on Tallinnasse rajatav muusika- ja tantsuerialade ühendkool ning Rakvere Ametikooli, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli ja Tallinna Teeninduskooli ühiselamute ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha õppehoone kaasajastamine.
 

Mõõdikud

Mõõdik

Algtase (2012)

2016

2018

Madala haridustasemega mitteõppivate 18‒24 aastaste osakaal (%)

10,5

10,5

<10

Kutsehariduse statsionaarses õppes õpinguid jätkavate põhikoolilõpetajate määr (%)

28,6

30

32

Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine (%) üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel

67:33

64:36

62:38

Õppetöö katkestajate määr (%) kutseõppeasutustes (kutsekeskhariduse tasemel 1. õppeaastal)

25,8

23

22

Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64) osakaal (%)

30,3

28

26

1−3 aastat tagasi õpingud lõpetanud 20−34aastaste inimeste tööhõive määr (%)

73,9

 

77

80

25−64aastaste täiskasvanute elukestvas õppes osaluse määr

12,9

15

18

 

Viimati uuendatud: 10. aprill 2019