Sa oled siin

Haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetus

Tulenevalt jätkuvast suurest huvist haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetuse vastu, avame 20. märtsist täiendava taotlusvooru. Eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks. 

Taotlusi saab esitada 20. mai keskpäevast Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ühtses Toetuste Menetlemise Infosüsteemis https://toetused.kul.ee/

Viimane taotluse esitamise päev on 29. mai.

NB! Taotlusvormi töökindluse tagamiseks palume täita ankeet järjest, vahepeal tegevust katkestamata.

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad saavad taotlusi esitada kuues huviala valdkonnas: loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, kunst, sport, tants ja üldkultuur. 

Asutused, kes on esimeses voorus taotluse juba esitanud, aga tahavad seda täiendada, võivad esitada uue taotluse. 

Esimene taotlusvoor kestis 15. maini. 

Küsimuste korral palume pöörduda  kriisitoetus@hm.ee

Kiiretele küsimustele vastavad:

  • Üldised küsimused: Marika Tuusis 7350150
  • Erakoolid: Piret Sapp 7350318
  • Huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad: Gerttu Aavik 7350124
  • Lapsehoiud ja lasteaiad: Tiina Peterson 7350114

 

Taotluste menetlemisest:

  • Taotlusi menetletakse jooksvalt.
  • Info taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta saabub taotluses esitatud meiliaadressile.
  • Esimeses voorus esitatud taotluste väljamaksed hakkavad 25. maist. 

 

Taotluse esitamine

Infosüsteemi kasutusjuhendi leiab SIIT.

Taotluse esitamise õigus on e-äriregistri andmetel ettevõtte esindusõigust omaval isikul.

Kui taotluse esitab esindusõigust omav isik, tuleb valida väli „Registreeri kohe ettevõtte kontole“. Sisesta äriregistrikood ja vajuta „Otsi ettevõte“ (juhendis alates lk 17)

  • Vajadusel võib ettevõtte esindusõigust omav isik volitada taotluse esitamise õigust edasi nimetades isik ja isiku andmed Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Kui soovite muuta isikut, tuleb vajutada linki „Seo isik“. (juhendis lk20).
  • Kui volitatud isikul on infosüsteemis kasutajakonto olemas, tekib talle seos kõnealuse ettevõttega. Kui volitatud isikul ei ole volitamise hetkel kontot infosüsteemis, peab volitatud isik registreerima ennast keskkonna kasutajaks. Seejärel tekib isikul seos esindatava asutusega ja õigus taotlust esitada.

Kui isik on tuvastatud ja õigused infosüsteemis taotluse esitamiseks ettevõtte nimel olemas, valida vasakust menüüst: Taotlusvoorud –> HTM erahariduse ja huvitegevuse Kriisitoetus –> Koosta taotlus –> Vali vorm –> Eriolukorra taotluse üldvorm –> Koosta taotlus

Seejärel on võimalik hakata taotlust menetlema.

Kõik tärniga väljad on kohustuslikud.

Kui süsteemis esineb tõrkeid, tuleb vajutada „Värskenda lehte“  (vasakul üleval asuv ringikujuline ikoon).

 

Toetusest

Maksimaalne toetuse suurus lapse/õpilase kohta on 80 eurot kuu kohta ning seda saab taotleda maksimaalselt kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures saab toetust taotleda maksimaalselt 50% laste/õpilaste arvu ulatuses.

Taotluse aluseks võetakse laste/õpilaste arv 1. märtsil 2020.

Taotleja peab toetuse vajadust põhjendama ja teavitama ka sellest, kas tal on kavas taotleda toetusi ka muudest riigi kriisimeetmetes

 

Korduma kippuvad küsimused


Kui taotleja  on pidajaks mitmele haridusasutustele (kool, lasteaed, huvikool), kas siis tuleb esitada mitu taotlust?

Taotlused tuleb esitada eraldi. Taotluskeskkonnas saate ise valida sobiva taotlusvormi.

Näiteks kui tegemist on pidajaga, kes peab nii üldhariduskooli, lasteaeda kui ka huvikooli, tuleb täita samas keskkonnas kolm taotlust. Kui tegemist on koolipidajaga, kellel on kaks üldhariduskooli sh erinevates õppekohtades, saab esitada ühe taotluse. Kui tegemist on lasteaed-kooliga, siis palume lasteaia osas esitada eraldi taotluse.  

Kui omavalitsus on eralapsehoiu pidajaga sõminud lepingu viiele raske- või sügava puudega lapsele, kas siis on võimalik saada toetust?

Toetust saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, kellel on tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks ja kes osutab lapsehoiuteenust raske- või sügava puudega lapsele, sellisel juhul võib olla lapsehoiuteenusel viis või vähem last.

Kui detailselt on vajalik põhjendada eriolukorraga kaasnenud tulude vähenemist?

Taotluse vormis ootame infot kogu tulude mahu vähenemise kohta, sh palume eraldi välja tuua KOVidelt saadava toetuse vähenemine (kui see on vähenenud) ning lapsevanematelt laekunud õppemaksu tulu vähenemine. Selle kohta on vormis olemas ka eraldi väljad.

Kui üks laps käib eraüldhariduskoolis ja ka kahes erahuvialakoolis, kuidas toetust siis arvestatakse?

Toetust antakse selle lapse eest igale üksusele, mille tegevuses laps osaleb. Taotleja peab olema valmis tõestama, et laps on reaalselt taotleja teenuse saaja. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks peab organisatsiooni peamine tegevusala olema põhikirja järgselt huvihariduse või tegevuse korraldamine. Kas põhikirjas või FIE äriregistri sissekandes võib olla tehtud sellekohane muudatus alles aprillis või mais 2020? 

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkumine peab organisatsiooni põhikirjas olema reguleeritud peamise tegevusalana vähemalt 6 kuud. Põhikirja või FIE äriregistri muudatused, mis on tehtud alles aprillis või mais 2020 arvesse ei lähe. 

Kas esitatud peab olema ka 2019. majandusaasta aruanne, mille hiliseim lubatud tähtaeg on 30.06.2020?

Taotluse esitamise ajal ei pea esitama oma majandusaasta aruannet. Taotluse esitaja peab kinnitama taotluses, et ta on olnud seadus- ja maksukuulekas. Selle hulka kuulub ka õigeagsete majandusaasta aruannete esitamise kohustus. St, et taotluse esitamise hetkel puuduvad taotlejal varasemate aastate võlgnevused. 

Kas taotlejal on lubatud taotletava summa sisse arvestada ka sissemakseid uute arvutite ja seadmete ostuks või nt Varaaida või muu projekti omafinantseeringuid?

Püsikulud on kulud, mis tekivad ka siis, kui asutusel ei ole üldse/või on vähenenud käive ja oluliselt ka sissetulekud/tulud. Püsikuludeks on näiteks sõlmitud teenuste lepingud, palgafond, ülalpidamiskulud (rent, kommunaalmaksed).
Uute arvutite ja seadmete ost ning projektide omafinantseeringud ei ole vältimatud püsikulud ning neid taotlusesse ei lisata.

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. mai 2020