Koolijuhtide järelkasvuprogramm

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi kümne kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks läbi teadmiste ja oskuste omandamise ning võrgustiku loomise mõttekaaslastega, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt. Õpitakse muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, kootsingu ja koolijuhtimisülesannete elluviimise. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

Programmis osalejad ei ole varem koolidirektorina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma koolijuhi rolli lähiaastatel. Kõigil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lend ja Facebooki pildigalerii, kus on esimese lennu programmi järelkaja. Loe ka I lennu raamatut "K.Ä.K.K. ehk Kursuslaste Ägedamaid Korjatud Kilde".

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi II lend ja Facebooki pildigalerii, kus on teise lennu programmi järelkaja.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Programmi kontseptsioon

Lisainfo: koolijuht@hm.ee, 735 4060

 

Avatud on kandideerimine III lendu!

Programmi kolmas lend alustab augustis 2019 ja lõpetab juunis 2020.

Kandideerimise eeldused:

 • ​magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • vähemalt kahe aasta pikkune töökogemus õpetajana või muu juhtimiskogemus;
 • puudub varasem töökogemus koolidirektorina;
 • inglise keele oskus vähemalt iseseisva keelekasutaja ehk B2 tasemel;
 • valmisolek osaleda programmis täies mahus, sh programmi tegevustes üldjuhul 2 päeva kuus (üldjuhul reede ja laupäev või pühapäev ja esmaspäev), 1-nädalane õppevisiit ning iseseisvad ülesanded.
   

Ootused osalejatele: 

 • kõrgelt motiveeritud võtma paari aasta perspektiivis koolijuhi rolli;
 • kõrge õppimisvõime;
 • optimism ja teotahe;
 • väga hea eneseanalüüsioskus;
 • meeskonnatöö oskus;
 • vastupidavus ja järjekindlus eesmärkide saavutamisel, samas kohanemisvõime erinevate inimeste ja konteksti suhtes;
 • valmisolek võtta riske ning tegutseda väljaspool levinud mõtte- ja käitumismustreid
 • keskendumine õpilaste arengule.

Programm on osalejate jaoks tasuta, kuid arvestama peaks võimalike Eesti-siseste sõidukuludega. Korraldajal on õigus programmi valitu puudumise tõttu või mõnel muul koolitusgrupi kokkuleppe rikkumise korral programmist välja arvata.

Valikuprotsess on neljaosaline, iga vooru edukalt läbinud kutsutakse järgmisse vooru:

 1. CV, motivatsioonikiri ja essee teemal „Õppijate arengut toetav kool“;
 2. rühmatöö (Tallinnas või Tartus);
 3. psühhomeetrilised testid (vaimse võimekuse skaala ja isiksusealane küsimustik);
 4. intervjuu.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (cv, motivatsioonikiri ja essee) saata hiljemalt 26. maiks: koolijuht@hm.ee.

 

Rühmatööd ja testimised toimuvad juunis, intervjuud 2. ja 3. juulil ning avakohtumine 16.-17. augustini 2019. a.

 

 

Programmi ülesehitus

Programm on üles ehitatud lähtuvalt sellest, et pakkuda parimat arengukeskkonda osalejate kujunemiseks koolidirektoriteks, kellel on vajalikud hoiakud, teadmised ja oskused, et pühenduda tõhusalt kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi lõpuks on osalejatel laiapõhjaline kogemus ja ülevaade küsimustest, millega kaasaja koolijuht silmitsi seisab, ning ideed võimalike vastuste kohta.

Osalejatele ei garanteerita töökohta, ent nad on saanud suurepärase ettevalmistuse koolidirektoriks kandideerimiseks.

Programmi teemad

 • Õppimine, kool ja ühiskond – millist kooli vajame?
 • Koolijuhi roll – kuidas juhtida kooli, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?
 • Mina kui koolijuht – kuidas juhtida iseend kui kooli juhti, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?

Programmi tegevused (nimekiri ei ole lõplik)

 • Koolitusseminarid, mõtte- ja töötoad
 • Töövarjutamised, (osalus)vaatlused, intervjuud, õppevisiidid, sh välisriiki
 • Kootsing, üksteiselt õppimine ja tagasiside saamine, vahe- ja lõppkokkuvõtted
 • Õppimise tõhustamisele suunatud arendusprojektide-juhtimisülesannete elluviimine
 • Kontaktidevõrgustikku laiendavad ettevõtmised

Kogu programmi jooksul toimub läbivalt oma õppimise nähtavaks tegemine ja kogukonna kaasamine, et süvendada koolijuhi rolli mõtestamist ühiskonnas ning tegutseda koostöös eri osapooltega.

Programmi õpiväljundid

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi läbinud osaleja:

 • on loonud oma visiooni kooli kohta, pidades silmas: 
  - hariduse valdkonna trende Eestis ja rahvusvaheliselt; 
  - oskusi, mis toetavad inimeste edukat toimimist kaasaja ühiskonnas, 
  - huvirühmi ja nende ootusi koolile ning kaasaegseid teadmisi õppimisest ja õpetamisest;
 • on kasvatanud oma teadmisi ja oskusi sellest, kuidas juhtida meie ühiskonna vajadustele vastavat kooli;
 • on valmistanud iseend ette koolijuhi rolli asumiseks, olles süvendanud enesetundmist, iseenese teadvustamist õppijana, täpsustanud oma eesmärke ja motivatsiooni ning omandanud töövahendeid oma toimimise tõhustamiseks.

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019