Koolijuhtide järelkasvuprogramm

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi kümne kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks läbi teadmiste ja oskuste omandamise ning võrgustiku loomise mõttekaaslastega, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt. Õpitakse muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, mentorluse ja koolijuhtimisülesannete elluviimise. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

Programmis osalejad ei ole varem koolidirektorina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma koolijuhi rolli lähiaastatel. Kõigil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lend

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo: koolijuht@hm.ee

 

Programmi ülesehitus

Programmi esimene lend alustab septembris 2015 ja lõpetab juunis 2016.

Programm on üles ehitatud lähtuvalt sellest, et pakkuda parimat arengukeskkonda osalejate kujunemiseks koolidirektoriteks, kellel on vajalikud hoiakud, teadmised ja oskused, et pühenduda tõhusalt kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi lõpuks on osalejatel laiapõhjaline kogemus ja ülevaade küsimustest, millega kaasaja koolijuht silmitsi seisab, ning ideed võimalike vastuste kohta. Osalejatele ei garanteerita töökohta, ent nad on saanud suurepärase ettevalmistuse koolidirektoriks kandideerimiseks.

Programmi teemad

  • Õppimine, kool ja ühiskond – millist kooli vajame?
  • Koolijuhi roll – kuidas juhtida kooli, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?
  • Mina kui koolijuht – kuidas juhtida iseend kui kooli juhti, mis vastab meie ühiskonna vajadustele?

 

Programmi tegevused (nimekiri ei ole lõplik)

  • Koolitusseminarid, mõtte- ja töötoad
  • Töövarjutamised, (osalus)vaatlused, intervjuud, õppevisiidid, sh välisriiki
  • Mentorlus, üksteiselt õppimine ja tagasiside saamine, vahe- ja lõppkokkuvõtted
  • Õppimise tõhustamisele suunatud arendusprojektide-juhtimisülesannete elluviimine
  • Kontaktidevõrgustikku laiendavad ettevõtmised

Kogu programmi jooksul toimub läbivalt oma õppimise nähtavaks tegemine ja kogukonna kaasamine, et süvendada koolijuhi rolli mõtestamist ühiskonnas ning tegutseda koostöös eri osapooltega.

Programmi kontseptsioon

 

Viimati uuendatud: 22. september 2015