Keelevaldkonna arendamine

 

Kehtiv „Eesti keele arengukava 2011–2017“ ja koostatav „Eesti keele arengukava 2021–2035“ koondavad eesti keele, Eestis õpitavate võõrkeelte, eesti keele kui riigikeele ja keeletehnoloogia arendamisega seonduvad sihid, et kindlustada ka tulevikus eesti keele tugev positsioon ja toetada mitmekeelsust.

2018. aasta märtsis otsustas valitsus pikendada "Eesti keele arengukava 20112017" kuni 2020. aasta lõpuni.

Uue keelevaldkonna arengukava koostamist ja sisu on arutatud alates 2017. aastast: Eesti keelevaldkonna arengukava 2018–2027 eelnõu ja keelepoliitika põhialuste eelnõu koostamine, temaatilised konverentsid, sidus- ja sihtrühmade aruteluseminarid aastail 2017–2019

Uue arengukava koostamise käik

Riigikogu tegi 22. oktoobril 2019. a Vabariigi Valitsusele ettepaneku koostada eesti keele valdkondlik arengukava aastateks 2021–2035, et tugevdada eesti keele elujõudu, arengut ja õpet.

Valitsus kinnitas arengukava koostamise ettepaneku 16. aprillil 2020 ning selles antakse ülevaade arengukava koostamise vajadusest, keelevaldkonna praegusest olukorrast, poliitikasuundadest ja tegevustest ning sihtidest, mis soovitakse saavutada aastaks 2035.

Arengukava eelnõu üks lähtealuseid on 2017. aastal läbiviidud keeleseisundi uuring, mis osutab, et eesti keele kaitsmise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu selle kasutamisvõimaluste avardamisele ning kohaneda ühiskonna pidevalt muutuva keelenõudlusega.

Keelevaldkonna arengukava koostamine on toimunud koostöös Eesti keelenõukoguga, kuhu kuuluvad keelevaldkonna olulisemate organisatsioonide esindajad. Eesti keelenõukogu uue koosseisu kinnitas Vabariigi Valitsus 31.10.2019.

9. juulist 7. augustini oli keelevaldkonna arengukava ametlikul kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil VV Eelnõude Infosüsteemis (EIS; toimiku number 20-0874). Eelnõu kooskõlastamisel saatsid oma arvamused ja ettepanekud 15 organisatsiooni. Tagasiside oli põhjalik ja valdavalt positiivne ning arengukavas seatud strateegilisi eesmärke ja tegevussuundi toetav.

Ettepanekute põhjal keelekava täiendati ning tehtud täiendusi ja muudatusi arutati nii arengukava juhtkomisjonis kui Eesti keelenõukogus.

2. oktoobril esitas haridus- ja teadusminister partnerite ning huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud Eesti keelevaldkonna arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks.

Keelvaldkonna arengukava koostamist juhib 1. novembrist 2019. a projektijuht Toomas Kiho.

 

  Uus arengukava aastateks 2021–2035

   

  29.10.2020 kabinetinõupidamisel otsustas valitsus kiita heaks Eesti keelevaldkonna arengukava 2035 eelnõu ja saata selle arutamiseks Riigikogule.

  Pärast arutelu Riigikogus peab valitsus arengukavad lõplikult kinnitama. 

   

  Kehtiv arengukava

  Strateegiliste dokumentide koostamise eest keelevaldkonnas vastutab keeleosakonna juhataja Andero Adamson (andero.adamson@hm.ee).

   

  Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035 juhtkomisjon


  Juhtkomisjoni kuuluvad keelevaldkonnaga enim seotud ministeeriumide ja Eesti keelenõukogu esindajad.

  Juhtkomisjon toetab arengukava elluviimist, aruandlust ja hindamist. 

  Juhtkomisjoni koosolekute protokollid

   

   

  Keeleõppe ja eestikeelse hariduse teemad arengukavades 

   

  Oluline on tähele panna, et keeleõppe ja eestikeelse hariduse andmisega seotud teemad jagunevad Eesti keele arengukava ning Eesti haridusvaldkonna arengukava vahel, nagu on näha joonisel.

   

  Viimati uuendatud: 3. november 2020