Väljatöötamisel „Eesti keelevaldkonna arengukava 2018-2027. Keel loob väärtust“

Haridus- ja Teadusministeerium töötab välja Eesti keelevaldkonna arengukava, kuhu koondatakse eesti keele, Eestis õpitavate võõrkeelte ning eesti keele kui riigikeelega seonduvad sihid, et kindlustada ka tulevikus eesti keele tugev positsioon ja toetada mitmekeelsust. 

Arengukava üks lähtealuseid on 2017. aastal läbiviidud keeleseisundi uuring, mis osutab, et eesti keele kaitsmise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu selle kasutamisvõimaluste avardamisele ning kohaneda ühiskonna pidevalt muutuva keelenõudlusega. 

Uus arengukava

 • Loodav arengukava jätkab paljuski eelmise arengukava sihte, kuid senisest enam on tähelepanu all keelekasutaja ja tema vajadused.
 • Arengukava üldine eesmärk on see, et Eesti elanikud tahavad, saavad ja oskavad kasutada eesti keelt ja valdavad võõrkeeli.
 • Arengukava eelnõu

Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud arengukava eelnõu arvamuse avaldamiseks ja tagasiside saamiseks kõigile ministeeriumidele, Riigikantseleile ja Eesti Keelenõukogule.

Ministeerium kutsub kõiki huvilisi tutvuma loodava arengukavaga ja kaasa rääkima Eesti keelevaldkonna – nii eesti keele võõrkeelte – sihtide üle järgmiseks kümneks aastaks.

 

Eesti keelevaldkonna arengukava eesmärgid

Väljatöötatava Eesti keelevaldkonna arengukava 2018-2027 eesmärgid seatakse kolmes osas:

Eesti keele staatus ja maine

 • Eesti inimesed kasutavad ja arendavad eesti keelt. Eesti keele elujõu tagab selle kasutamine ja edasi andmine lastele. 
 • Eesti keel kui Eesti riigikeel on rahvuste vaheline suhtluskeel Eestis.
 • Kõik ministeeriumid panustavad keele staatuse hoidmisesse, keele arendamisse ja peavad oluliseks head eestikeelset väljendusoskust, selge keele kasutamist, oma valdkonna terminoloogia arendamist ja töötajate ning haldusala sihtgruppidele keelekoolituste pakkumist.
 • Eesti keel on Euroopa Liidu ametlik keel ja Eesti poliitikud tahavad oma sõnumite ja tervituste edastamisel eesti keelt kasutada.

 

 

Keeletaristu: keeletehnoloogia, sõnaraamatud, terminitöö, keelekorraldus ja keelehoole, eesti keele uurimine

 • Hästi toimivad kaasaaegsed ja kasutajasõbralikud tehnoloogilised lahendused võimaldavad kasutada eesti keelt erinevates eluvaldkondades. 
 • Keeletehnoloogial ja selle kasutamisel on eesti keele arengu ja elujõu seisukohast täita oluline roll, sest keelt kasutatakse digitaalses ruumis järjest rohkem ning seda vajavad nii erialainimesed kui ka kogu ühiskond laiemalt.
 • Eesti oskuskeel on tasemel, mis võimaldab igas valdkonnas ka akadeemilises vestluses kasutada suhtlemiseks eesti keelt.
 • Sõnaraamatud ja keelehoole on kergesti kättesaadavad ja neid kasutatakse senisest enam.

Keeleõpe: eesti keel emakeelena, eesti keel teise keelena, eesti keel välismaal ja võõrkeeled Eestis

 • Iga eesti keeles õpetava õpetaja vastutus on õpetada eesti keelt.
 • Keeleõpe peab muutuma kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Iga inimese eesti keele ja võõrkeelteoskus võimaldab tal toime tulla igapäeva- ja tööelus ning liikuda ühelt haridustasemelt teisele. 
 • Võõrkeeleõpe peab mitmekesistuma, et Eestis oleks rohkem inimesi, kes oskavad mitut võõrkeelt.
 • Rahvuskaaslastel välismaal ja eesti keele huvilistel maailmas on võimalused õppida eesti keelt.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2018

Tagasiside Eesti keelevaldkonna arengukava eelnõule