Keelevaldkonna arendamine

Haridus- ja Teadusministeerium töötas välja Eesti keelevaldkonna arengukava 2018-2027 eelnõu, kuhu koondati eesti keele, Eestis õpitavate võõrkeelte ning eesti keele kui riigikeelega seonduvad sihid, et kindlustada ka tulevikus eesti keele tugev positsioon ja toetada mitmekeelsust.

Arengukava eelnõu üks lähtealuseid oli 2017. aastal läbiviidud keeleseisundi uuring, mis osutab, et eesti keele kaitsmise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu selle kasutamisvõimaluste avardamisele ning kohaneda ühiskonna pidevalt muutuva keelenõudlusega.

Haridus- ja Teadusministeerium esitas Eesti keelevaldkonna arengukava eelnõu avalikuks aruteluks ning sai tagasisidet ministeeriumidelt, Riigikantseleilt ja Eesti Keelenõukogult.

Täname kõiki, kes panustasid uue arengukava eelnõu loomisse!

Arengukava eelnõu

Pikendame senist eesti keele arengukava

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keelenõukogu esindajad arutasid 15. märtsil 2018 Eesti keelevaldkonna arengukava eelnõu.
  • Koos jõuti seisukohale, et arvestades peatselt algavat paljude strateegiate uuendamist on otstarbekas pikendada senist eesti keele arengukava kahe aasta võrra ning jätkata keelevaldkonna arendamist Eesti elukestva õppe strateegiaga seotult.
  • Keelevaldkond on lahutamatult seotud haridusega: keelevaldkonna arengukava eesmärke ei ole võimalik täita ilma elukestva õppe strateegia panuseta, keelevaldkonnal on omakorda väga tähtis roll hariduse eesmärkide täitmisel. On otstarbekas neid valdkondi arendada ühises terviklikus raamistikus.
  • Valitsus on otsustanud algatada strateegia „Eesti 2035“ loomise, mille käigus lepitakse kokku riigi peamised arengueesmärgid ning vähendatakse arengukavade hulka ja bürokraatiat. 2020. aastal lõpevad riigis ligi pooled valdkondlikud arengukavad, mistõttu algab laiaulatuslik jätkustrateegiate koostamine.
  • Aastal 2020 lõpeb ka Euroopa Liidu käesolev finantsperiood ning 2021. aastal algab järgmine, mille vahendeid aitavad loodavad strateegiad paremini jaotada.
  • On oluline, et keelega seotud eesmärke võetaks arvesse teiste arengukavade koostamisel.
  • Paralleelselt uue arengukava pikendamisega alustab Eesti Keelenõukogu keelepoliitika põhialuste algversiooni välja töötamist, et põhialuseid oleks võimalik uute arengukavade koostamisel arvesse võtta.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2018