Töörühmad

Haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna strateegiadokumentide koostamiseks luuakse töörühmad ja rakkerühmad

Kuna Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haldusala arengukavade perioodid lõpevad aastal 2020, oleme alustanud hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035.

Partnerite ja huvipoolte kaasamiseks korraldab Haridus- ja Teadusministeerium 2019. aasta jooksul kaasamise töörühmades arutelusid.


Vaata töörühmades käsitletavaid teemasid ja nende seoseid teiste valdkondade ning väljatöötamisel dokumentidega kõrvalolevalt jooniselt.

Töörühmadesse kutsub ministeerium

  • HTMi ja teiste ministeeriumide eksperdid;
  • poliitikate elluviijad ja partnerid;
  • eksperdid;
  • siht- ja sidusrühmade esindajad, nt KOVide, koolipidajate, noorte, lapsevanemate, õpetajate, noorsootöötajate, teadlaste, ettevõtjate esindajad.

Töörühmades lähtume statistikast ja analüüsidest, sh kehtivate arengukavade vahehindamiste tulemused ning ekspertide koostatud visioonidokumentidest.Töörühma liikmelt eeldame, et seisukohad, mida ta esindab, on esindatavas organisatsioonis läbi arutatud.

Töörühmade arutelud toimuvad suures plaanis samas ajakavas.

Plaanide kohaselt peaksid kõik töörühmad jõudma oktoobriks 2019 meetmete ja olulisemate tegevuste sõnastamiseni, et strateegiate terviktekstide esimesed versioonid saaksid aasta lõpuks valmida ja töörühmadel oleks võimalik neile tagasisidet anda.

Allolev joonis kajastab täpsemalt haridus- ja noortevaldkonna töörühmade kohtumiste ajakava.

Töörühmade materjalid avaldatakse ministeeriumi kodulehel strateegia töörühmade rubriigis.

Töörühmadega seotud teave ja materjalid täienevad ning lisanduvad töö käigus.

Töörühmade kalender

Töörühm Teema / kirjeldus Aeg
Noortevaldkond Väljakutsete lahenduste arutelu 21. november (N) Tallinn
Teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus Tegevussuunad ja mõõdikud Järgmine kohtumine toimub novembris
Haridusstrateegia töörühmad Tegevussuunad ja mõõdikud 5. detsember (N) Tallinn
Keelevaldkond Töö 2018. aastal alustatud strateegiadokumendiga jätkub sügisel 2019
Töörühmade varasemad koosolekud  
Teadus, arendus ja innovatsioon Eesmärgid ja tegevussuunad 11. juuni (T) Tallinn
Noortevaldkond Hetkeolukord ja arenguvajadused 13.  juuni (N) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Hetkeolukord ja arenguvajadused 18. juuni (T) Tallinnas
Haridus: oskused Hetkeolukord ja arenguvajadused 20. juuni (N) Tartus
Haridus: haridussüsteem Hetkeolukord ja arenguvajadused 21. juuni (R) Tartus

Teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus

Kehtiva TAI arengukava vahehindamise tulemused 11. september (K) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 12. september (N) Tartu
Haridus: oskused Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 17. september (T) Tallinn
Haridus: haridussüsteem Eesmärgid ja alaeesmärgid, tegevussuunad 19. september (N) Tartu
Noortevaldkond Eesmärgid ja alaeesmärgid 25. september (K) Tallinn

Hariduse töörühmad

Hariduse valdkonnas on moodustatud kolm töörühma.

  • haridussüsteemi töörühm
  • õpetajate ja õpetamise töörühm
  • oskuste töörühm.

Valdkonna juht on kantsler Mart Laidmets.

Haridusstrateegia koostamise eest vastutab Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti.koiv@hm.ee.

Töörühmade koosseisud ja materjalid on avaldatud allpool.

Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse, individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele (hariduskorraldus; ressursikasutus, sh rahastamine; taristu, uuringud ja seiresüsteemid; tulemusraamistik; sihtrühma vajadustele vastavad õpiteed, keel hariduses).

Töörühma juht on kantsler Mart Laidmets

Õpetajate ja õpetamise töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng (koolijuhtide, õpetajate/õppejõudude palk ja karjäärimudelid; õpetajate mobiilsus; koolijuhtide ja õpetajate oskused; õppeprotsessi kvaliteet–õpilaste õpimotivatsioon, loovus, ettevõtlikkus; õpikäsitus; õppemeetodid; hindamine). 

Töörühma juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts

Esimest korda kohtusid töörühmad juunis 2019. Kohtumiste eesmärk oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle, et kokku leppida peamised arenguvajadused.

Teisel kohtumisel tutvustati kehtiva Elukestva õppe strateegia vahehindamise tulemusi (aruannelühikokkuvõte, järeldused ja soovitused. Teemalehed: õpetaja ja õpikäsituskoolivõrgu korrastaminedigipööretäiskasvanuharidus) ja arutati eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üle.

Töörühmade järgmine, ühine kohtumine toimub 5. detsembril 2019.

Noortevaldkonna töörühm

Noortevaldkonna töörühm keskendub noorte (vanuses 7 – 26 a) arengu ja eneseteostuse toetamisele erinevate osapoolte koostöös ning noorte võimalusele ühiskonna arengut mõjutada.

Info kehtiva noortevaldkonna arengukava kohta leiate SIIT.

Valdkonna juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Noortevaldkonna strateegia koostamise eest vastutab Reelika Ojakivi, noorteosakonna juhataja reelika.ojakivi@hm.ee.

Noortevaldkonna töörühma esimene kohtumine toimus 13. juunil 2019. a Tallinnas. Kohtumisel arutleti noortevaldkonna hetkeolukorra, arenguvajaduste ja tulevikuvisiooni üle. 

Töörühma teine kohtumine toimus 25. septembril 2019.a Tallinnas. Kohtumisel arutleti uue noortevaldkonna arengukava fookusteemade üle. 

Eeltööna noortevaldkonna uue perioodi arengukava koostamiseks on 2018. ja 2019. aastal kogutud arenguvajaduste kohta sisendit noortelt ning noortevaldkonna ekspertidelt mitmetel valdkondlikel suurüritustel ja aruteludel, suurim neist 4.-5. oktoobril 2018 toimunud Noorsootöö Foorum (materjalid leiate SIIT).

Järgmine töörühma kohtumine toimub 21. novembril 2019, et arutada 2021 – 2035 strateegiaperioodi noortevaldkonna väljakutsete lahendusi. 

Siin avaldame töörühma materjalid nii pea, kui need on valminud.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse töörühm

Töörühm on loodud Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 koostamiseks. Arengukava koostamise eest vastutavad võrdsetel alustel Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)  ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Töörühma kuuluvad kolm esindajat HTMist ja kolm MKMist. Lisaks kaasatakse töörühma Riigikantselei esindaja, et tagada arengukava kooskõla Eesti 2035 kavaga ning Rahandusministeeriumi esindaja, et tagada kooskõla riigieelarve ja struktuurivahendite kavandamisega. Töörühm võib pöörduda ekspertide poole täiendava info ja ekspertiisi kaasamiseks.

Töörühma juhid on HTMi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor (katrin.pihor@hm.ee ja MKMi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede (kaupo.reede@mkm.ee).  

Keelevaldkonna töörühm

Keelevaldkonna töörühm keskendub eesti keele arengule (emakeelena, teise keelena, välismaal) ja mitmekeelsusele (sh võõrkeeled), samuti keeletehnoloogia ja keelekorralduse arengule.

Töörühma juht on asekantsler Indrek Reimand.

Strateegiliste dokumentide koostamise eest keelevaldkonnas vastutab keeleosakonna juhataja Piret Kärtner (piret.kärtner@hm.ee).

Töörühm alustab tööd sügisel 2019.

Seni keskendub Haridus- ja Teadusministeerium valdkondade ülese Eesti keelepoliitika põhialuste väljatöötamisele. Keelepoliitika põhialuste dokument annab suunised ka keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide ja arendustegevuste seadmiseks.

Info kehtiva keelevaldkonna arengukava (2011 – 2017, pikendatud kuni aastani 2021) kohta leiate SIIT.

 

 

Viimati uuendatud: 11. oktoober 2019