Töörühmad

Haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna strateegiadokumentide koostamiseks luuakse töörühmad ja rakkerühmad

Kuna Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) haldusala arengukavade perioodid lõpevad aastal 2020, oleme alustanud hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035.

Partnerite ja huvipoolte kaasamiseks korraldab Haridus- ja Teadusministeerium 2019. aasta jooksul kaasamise töörühmades arutelusid.

Vaata töörühmades käsitletavaid teemasid ja nende seoseid teiste valdkondade ning väljatöötamisel dokumentidega kõrvalolevalt jooniselt.

Töörühmadesse kutsub ministeerium

  • HTMi ja teiste ministeeriumide eksperdid;
  • poliitikate elluviijad ja partnerid;
  • eksperdid;
  • siht- ja sidusrühmade esindajad, nt KOVide, koolipidajate, noorte, lapsevanemate, õpetajate, noorsootöötajate, teadlaste, ettevõtjate esindajad.

Töörühmades lähtume statistikast ja analüüsidest ning ekspertide koostatud visioonidokumentidest.Töörühma liikmelt eeldame, et seisukohad, mida ta esindab, on esindatavas organisatsioonis läbi arutatud.

Töörühmade arutelud toimuvad suures plaanis samas ajakavas.

Plaanide kohaselt peaksid kõik töörühmad jõudma oktoobriks 2019 meetmete ja olulisemate tegevuste sõnastamiseni, et strateegiate terviktekstide esimesed versioonid saaksid aasta lõpuks valmida ja töörühmadel oleks võimalik neile tagasisidet anda.

Allolev joonis kajastab täpsemalt haridus- ja noortevaldkonna töörühmade kohtumiste ajakava.

Töörühmade materjalid avaldatakse ministeeriumi kodulehel strateegia töörühmade rubriigis.

Töörühmadega seotud teave ja materjalid täienevad ning lisanduvad töö käigus.

Töörühmade kalender

Töörühm Teema / kirjeldus Aeg

Teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus

Eesmärgid ja tegevused 11. september (K) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Eesmärgid ja tegevused 12. september (N) Tartu
Haridus: oskused Eesmärgid ja tegevused 17. september (T) Tallinn
Haridus: haridussüsteem Eesmärgid ja tegevused 19. september (N) Tallinn
Keelevaldkond Töö 2018. aastal alustatud strateegiadokumendiga jätkub sügisel 2019
Töörühmade varasemad koosolekud  
Teadus, arendus ja innovatsioon Eesmärgid ja tegevussuunad 11. juuni (T) Tallinn
Noortevaldkond Hetkeolukord ja arenguvajadused 13.  juuni (N) Tallinn
Haridus: õpetajad ja õpetamine Hetkeolukord ja arenguvajadused 18. juuni (T) Tallinnas
Haridus: oskused Hetkeolukord ja arenguvajadused 20. juuni (N) Tartus
Haridus: haridussüsteem Hetkeolukord ja arenguvajadused 21. juuni (R) Tartus

Hariduse töörühmad

Hariduse valdkonnas on moodustatud kolm töörühma.

Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse, individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele (hariduskorraldus; ressursikasutus, sh rahastamine; taristu, uuringud ja seiresüsteemid; tulemusraamistik; sihtrühma vajadustele vastavad õpiteed, keel hariduses).

Töörühma juht on kantsler Mart Laidmets

Õpetajate töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng (koolijuhtide, õpetajate/õppejõudude palk ja karjäärimudelid; õpetajate mobiilsus; koolijuhtide ja õpetajate oskused; õppeprotsessi kvaliteet–õpilaste õpimotivatsioon, loovus, ettevõtlikkus; õpikäsitus; õppemeetodid; hindamine). 

Töörühma juht on asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts

Oskuste töörühm keskendub oskustele ja oskuste paremale kasutamisele (kutsesüsteem ja OSKA; tööturu ja hariduse seosed; õppekavade sidusus; kutsestandardite vaheline sidusus).

Töörühma juht on asekantsler Robert Lippin.

Valdkonna juht on kantsler Mart Laidmets

Haridusstrateegia koostamise eest vastutab Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti.koiv@hm.ee.

Esimest korda kohtusid töörühmad juunis 2019. Kohtumiste eesmärk oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle, et kokku leppida peamised arenguvajadused.

Töörühmade järgmised kohtumised toimuvad septembris 2019:
- õpetajate töörühm: N, 12.09 Tartus;
- oskuste töörühm: T, 17.09 Tallinnas;
- haridussüsteemi töörühm: N, 19.09 Tallinnas.

Septembris ja oktoobris toimuvatel kohtumistel on fookuses kitsaskohtadest ja arenguvajadustest lähtuvad haridusvaldkonna eesmärgid ning vajalikud tegevused uuel strateegiaperioodil 2021–2035.

Noortevaldkonna töörühm

Noortevaldkonna töörühm keskendub noorte (vanuses 7 – 26 a) arengu ja eneseteostuse toetamisele erinevate osapoolte koostöös ning noorte võimalusele ühiskonna arengut mõjutada.

Info kehtiva noortevaldkonna arengukava kohta leiate SIIT.

Valdkonna juht on kantsler Mart Laidmets.

Noortevaldkonna strateegia koostamise eest vastutab Reelika Ojakivi, noorteosakonna juhataja reelika.ojakivi@hm.ee.

Noortevaldkonna töörühma esimene kohtumine toimus 13. juunil 2019. a Tallinnas.

Kohtumisel arutleti noortevaldkonna hetkeolukorra ning arenguvajaduste üle.

Eeltööna noortevaldkonna uue perioodi arengukava koostamiseks on 2018. ja 2019. aastal kogutud arenguvajaduste kohta sisendit noortelt ning noortevaldkonna ekspertidelt mitmetel valdkondlikel suurüritustel ja aruteludel, suurim neist 4.-5. oktoobril 2018 toimunud Noorsootöö Foorum (materjalid leiate SIIT).

Septembris ja oktoobris 2019 toimuvatel kohtumistel on fookuses kitsaskohtadest ja arenguvajadustest lähtuvad noortevaldkonna eesmärgid ja vajalikud tegevused uuel strateegiaperioodil 2021–2035.

Siin avaldame töörühma materjalid nii pea, kui need on valminud.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse töörühm

Töörühm on loodud Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 koostamiseks. Arengukava koostamise eest vastutavad võrdsetel alustel Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)  ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Töörühma kuuluvad kolm esindajat HTMist ja kolm MKMist. Lisaks kaasatakse töörühma Riigikantselei esindaja, et tagada arengukava kooskõla Eesti 2035 kavaga ning Rahandusministeeriumi esindaja, et tagada kooskõla riigieelarve ja struktuurivahendite kavandamisega. Töörühm võib pöörduda ekspertide poole täiendava info ja ekspertiisi kaasamiseks.

Töörühma juhid on HTMi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor (katrin.pihor@hm.ee ja MKMi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede (kaupo.reede@mkm.ee).  

Keelevaldkonna töörühm

Keelevaldkonna töörühm keskendub eesti keele arengule (emakeelena, teise keelena, välismaal) ja mitmekeelsusele (sh võõrkeeled), samuti keeletehnoloogia ja keelekorralduse arengule.

Töörühma juht on asekantsler Indrek Reimand.

Strateegiliste dokumentide koostamise eest keelevaldkonnas vastutab keeleosakonna juhataja Piret Kärtner (piret.kärtner@hm.ee).

Töörühm alustab tööd sügisel 2019.

Seni keskendub Haridus- ja Teadusministeerium valdkondade ülese Eesti keelepoliitika põhialuste väljatöötamisele. Keelepoliitika põhialuste dokument annab suunised ka keelevaldkonna strateegiliste eesmärkide ja arendustegevuste seadmiseks.

Info kehtiva keelevaldkonna arengukava (2011 – 2017, pikendatud kuni aastani 2021) kohta leiate SIIT.

 

 

Viimati uuendatud: 14. august 2019